Den knutna pistolen Non Violence, skapad av den svenska konstnären Carl Fredrik Reuterswärd utanför FN-huset i New York.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samhällsengagemang och påverkan

Inspirerande av den kristna tron vill Svenska kyrkan vara en engagerad aktör i samhället. Gud älskar världen och upphör aldrig att vara engagerad i den. Därför är samhällets stora utmaningar också kyrkans.

Välkommen att läsa om vårt samhällsengagemang och att ta del av ställningstaganden längre ned på sidan.

Samhällets stora utmaningar är också kyrkans

En del av det kristna uppdraget består av att arbeta för alla människors lika rättigheter och att värna om Guds skapelse. Vi använder vår röst för att förändra för människor som lever i utsatthet eller under orättvisa förhållanden. I kyrkliga sammanhang kallas detta för att använda sin profetiska röst.

Läs mer om kyrkans värdegrund

Svenska kyrkan är närvarande och påverkar

Svenska kyrkan följer, deltar i och vill påverka samhällsprocesser och beslut. Vi för dialog med politiker, myndigheter och beslutsfattare för att bidra med perspektiv och förslag på lösningar inom de områden där kyrkan är verksam. 

Svenska kyrkan är även en del av det civila försvaret och bidrar till samhällets krisberedskap och krishantering.

Svenska kyrkan samverkar

Svenska kyrkan samverkar med andra aktörer i civilsamhället och ingår i nätverk i Sverige, Europa och världen. Ett exempel i Sverige är Big 6, ett nätverk där vi samverkar med Röda korset, Rädda barnen, Riksidrottsförbundet, Riksföreningen Sveriges stadsmissioner och Forum, idéburna organisationer med social inriktning.

Läs om vårt samarbete i Big 6

Som en del av den världsvida kyrkan utbyter vi teologiska erfarenheter och bidrar till livsbefrämjande tro, men blir också stärkta i globala påverkansfrågor.

Läs om vår samverkan med andra kyrkor och religiösa grupper

Svenska kyrkan tar ställning

Svenska kyrkan använder olika format för var och hur vi tar ställning. I debattartiklar, brev, remissvar, positionspapper, rapporter och andra publikationer..

Debattartiklar och repliker

Svenska kyrkans företrädare, till exempel biskoparna, uttrycker ibland sina ställningstaganden i debattartiklar och i repliker på andras debattartiklar.

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Ett svar på en remiss kallas också yttrande. Här kan du ta del av remisser och yttranden som Svenska kyrkan har skrivit.

Som Svenska kyrkans högst styrande organ är kyrkostyrelsen remissinstans inom en rad samhällsfrågor. Remisser skickas till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se.

Brev och uttalanden

Svenska kyrkan och dess företrädare uttrycker ibland åsikter i en fråga till beslutfattare i Sverige eller i andra länder, enskilt eller i samverkan. Här listas uttalanden från biskopar, generalsekreterare och kyrkostyrelsen.

Positionspapper och Policy briefs

Positionspapper uttrycker Svenska kyrkans ställningstaganden och åtaganden som rör olika temaområden. De vägleder samverkan med samarbetsorganisationer.

En policy brief uttrycker ett ställningstagande mer kortfattat än ett positionspapper, är tidsbunden och innehåller konkreta rekommendationer i en specifik fråga.

Både ett positionspapper och en policy brief lägger grunden för policydialog och opinionsbildning i relation till beslutsfattare, partner eller andra aktörer i Sverige, EU och globalt.

Mer än många tror – en broschyr om Svenska kyrkan med fokus på samhällsnyttan

Bilder av en uppslagen broschyr.

Mer än många tror är en broschyr som berättar om vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället, med fokus på samverkan och samhällsnytta. Målgrupp är du som är beslutsfattare, företräder myndigheter eller en organisation i civilsamhället.

Mer än många tror (pdf 2,6 mB) 

Kyrkan är mer än många tror

Mer än många tror är en broschyr som berättar om vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället, med fokus på samverkan och samhällsnytta. Målgrupp är du som är beslutsfattare, företräder myndigheter eller en organisation i civilsamhället.

Mer än många tror (pdf 2,6 mB) 

Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

Tre personer varav två klädda i samiska folkdräkter står längst fram vid en gudstjänst i kyrkan.

En kyrka för nationella minoriteter, urfolk och teckenspråkiga

Här vänder vi oss till dig som hör till en nationell minoritet, urfolket samerna eller är teckenspråkig. Men också till dig som vill verka för minoritetsgruppernas rättigheter.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på nätet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits.

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Välkommen till Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Enheten arbetar i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt. Vi ger ett underlag till Svenska kyrkan när den reflekterar teologiskt och strategiskt över sin identitet och omvärld.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med omkring 5,8 miljoner medlemmar. Vi finns i hela landet och på flera platser i världen, vilket ger unika möjligheter till samverkan och att påverka samhällsutvecklingen.