Konstverket av den knutna pistolen Non Violence, utanför FN-huset i New York.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Samhällsengagemang och påverkan

Inspirerande av den kristna tron vill Svenska kyrkan vara en engagerad aktör i samhället. Gud älskar världen och upphör aldrig att vara engagerad i den. Därför är samhällets stora utmaningar också kyrkans.

Välkommen att läsa om vårt samhällsengagemang och att ta del av ställningstaganden längre ned på sidan.

Samhällets stora utmaningar är också kyrkans

En del av det kristna uppdraget består av att arbeta för alla människors lika rättigheter och att värna om Guds skapelse. Vi använder vår röst för att förändra för människor som lever i utsatthet eller under orättvisa förhållanden. I kyrkliga sammanhang kallas detta för att använda sin profetiska röst.

Läs mer om vårt kristna uppdrag

Svenska kyrkan är närvarande och påverkar

Svenska kyrkan följer, deltar i och vill påverka samhällsprocesser och beslut. Vi för dialog med politiker, myndigheter och beslutsfattare för att bidra med perspektiv och förslag på lösningar inom de områden där kyrkan är verksam. 

Svenska kyrkan är även en del av det civila försvaret och bidrar till samhällets krisberedskap och krishantering.

Svenska kyrkan samverkar

Svenska kyrkan samverkar med andra aktörer i civilsamhället och ingår i nätverk i Sverige, Europa och världen. Ett exempel i Sverige är Big 6, ett nätverk där vi samverkar med Röda korset, Rädda barnen, Riksidrottsförbundet, Riksföreningen Sveriges stadsmissioner och Forum, idéburna organisationer med social inriktning.

Läs om vårt samarbete i Big 6

Som en del av den världsvida kyrkan utbyter vi teologiska erfarenheter och bidrar till livsbefrämjande tro, men blir också stärkta i globala påverkansfrågor.

Läs om vår samverkan med andra kyrkor och religiösa grupper

Svenska kyrkan tar ställning

Svenska kyrkan använder olika format för var och hur vi tar ställning. I debattartiklar, brev, remissvar, positionspapper, rapporter och andra publikationer..

Debattartiklar och repliker

Svenska kyrkans företrädare, till exempel biskoparna, uttrycker ibland sina ställningstaganden i debattartiklar och i repliker på andras debattartiklar.

Brev och uttalanden

Svenska kyrkan och dess företrädare uttrycker ibland åsikter i en fråga till beslutfattare i Sverige eller i andra länder, enskilt eller i samverkan. Här listas uttalanden från biskopar, generalsekreterare och kyrkostyrelsen.

remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Ett svar på en remiss kallas också yttrande.

Som Svenska kyrkans högst styrande organ är kyrkostyrelsen remissinstans inom en rad samhällsfrågor. Remisser skickas till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se.

Positionspapper och Policy briefs

Positionspapper uttrycker Svenska kyrkans ställningstaganden och åtaganden som rör olika temaområden. De vägleder samverkan med samarbetsorganisationer.

En policy brief uttrycker ett ställningstagande mer kortfattat än ett positionspapper, är tidsbunden och innehåller konkreta rekommendationer i en specifik fråga.

Både ett positionspapper och en policy brief lägger grunden för policydialog och opinionsbildning i relation till beslutsfattare, partner eller andra aktörer i Sverige, EU och globalt.

svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med omkring 5,8 miljoner medlemmar. Vi finns i hela landet och på flera platser i världen, vilket ger unika möjligheter till samverkan och att påverka samhällsutvecklingen.