Meny

Samhällsengagemang och påverkan

Inspirerande av den kristna tron vill Svenska kyrkan vara en engagerad aktör i samhället. Gud älskar världen och upphör aldrig att vara engagerad i den. Därför är samhällets stora utmaningar också kyrkans. Här kan du läsa om några delar av vårt arbete, ta del av debattartiklar, brev till beslutsfattare och positionspapper.

Nya rapporter om sexuella trakasserier

En ny forskningsrapport, #Vardeljus-uppropet, visar på vikten av det arbete som Svenska kyrkan gjort under 20 år för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt synliggörs strukturella problem kring gränssättning, till exempel för vad som anses vara tillåtet. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan som du hittar här. 

Foskningsrapporten kompletteras också av en genomgång av Svenska kyrkans arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp med särskilt fokus på de senaste två åren som du kan läsa här. 

Ett utlåtande om båda rapporterna hittar du här.

Svenska kyrkan ser det som en del av vårt kristna uppdrag att arbeta för alla människors lika rättigheter och att värna om Guds skapelse. Därför vill vi arbeta både mot överexploatering och för en rättvis fördelning av jordens resurser. Vi har också ett uppdrag att arbeta för fred och försoning mellan människor. 

Läs mer om vårt kristna uppdrag.

Svenska kyrkan närvarar och påverkar

Som en del i detta uppdrag agerar Svenska kyrkan i den omgivande världen genom att följa, delta och påverka olika samhällsprocesser och beslut. I detta arbete samverkar Svenska kyrkan  med olika samhällsaktörer. Vi ingår i flera sammanhang och nätverk med andra civilsamhällesaktörer i Sverige, Europa och i världen.

Svenska kyrkan för en löpande dialog med politiken, myndigheter och beslutsfattare för att bidra med perspektiv och lösningsförslag inom de områden som kyrkan är verksam. 

Svenska kyrkan utgör även en del av det civila försvaret och bidrar genom vår breda verksamhet till samhällets krisberedskap och krishantering.

Läs mer om vårt krisarbete.

Trosbaserad samverkan

Svenska kyrkan vill finnas med i olika sammanhang, för att samverka och samtala med många - också med dem som tänker olika. Därför ingår vi och utvecklar ekumeniska partnerskap med andra kyrkor och värdesätter religionsdialog som en viktig del i arbetet för fredliga, rättvisa och hållbara samhällen.

Genom att vara en del av den världsvida kyrkan kan vi utbyta teologiska erfarenheter och bidra till livsbefrämjande tro, men också bli stärkta i globala påverkansfrågor.

Läs mer om vårt arbete med andra kyrkor och religioner.

Svenska kyrkan som remissinstans

Svenska kyrkan är ofta remissinstans inom en mängd olika ämnen. Vi yttrar oss också gärna när det gäller områden som berör oss, till exempel kristen tro, människovärde, demokrati och klimat. Kyrkostyrelsen är formell avsändare i dessa ärenden. 

Ta del av yttranden och svar på remisser.

Debattartiklar, brev och positionspapper

svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med omkring 5,8 miljoner medlemmar. Vi finns i hela landet och på flera platser i världen, vilket ger unika möjligheter till samverkan och att påverka samhällsutvecklingen.