Närbild på taggtråd.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Nationella kriser

När en kris eller katastrof inträffar som påverkar hela landet, eller som är global, träder Svenska kyrkans nationella krissamordning i kraft. Svenska kyrkan är en del av det civila försvaret och samverkar i stor utsträckning med olika myndigheter och andra aktörer.

Svenska kyrkan är Sveriges största aktör inom det civila samhället, med omkring 5,9 miljoner medlemmar och en rikstäckande verksamhet. I krissammanhang har Svenska kyrkan unika förutsättningar att nå ut till och mobilisera människor.

Ansvaret för krissamordning på nationell nivå ligger på ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat. Krissamordningen är en resurs för stift och församlingar, och samverkar med andra samfund, myndigheter och organisationer.

Kyrkan samverkar med andra delar av samhället

God samhällelig beredskap bygger till stor del på samverkan och samordning mellan olika aktörer. På nationell nivå finns ett etablerat samarbete mellan Svenska kyrkan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) men även med Socialstyrelsen, Försvarsmakten, olika trossamfund och andra aktörer. 

Svenska kyrkans företrädare står i nära samtal med statsråd och andra politiker för att gemensamt bidra till krishanteringen.

Samverkan sker även med Utrikesdepartementet genom bland annat Stödstyrkan, där präster i Svenska kyrkan ingår som krisstödjare. Lokalt och regionalt finns ofta samverkan med till exempel polis, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelser.

Lagstadgat uppdrag

Som en del av det civila försvaret har Svenska kyrkan ett lagstadgat uppdrag vid höjd beredskap och kris - ett ansvar som regleras i kyrkoordningen och styrs genom lagkrav (Begravningslag 8 kap 3 § och Kulturmiljölag 4 kap 15a §). Kulturminnesvård och begravningsverksamhet ingår i det som definieras som samhällsviktig verksamhet.

Svenska kyrkan har även tjänsteman i beredskap (TIB), det vill säga en person i beredskap som kan ta emot larm om allvarliga händelser.

Handbok i krisberedskap

Handboken ska vara ett stöd för beredskapsplanering i församlingar, stift och kontrakt. Den innehåller bland annat förslag till utbildning, övning och råd för insatser vid allvarliga händelser. 

Leende präst öppnar kyrkporten.

Covid-19

Alla restriktioner med anledning av covid-19 är borttagna. Vissa av Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns kvar, till exempel att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk. Välkommen att fira gudstjänst, gå på konsert och delta i församlingens aktiviteter!