Ansvarsnämnden för biskopar

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar prövar frågor om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. Det handlar om att avgöra om biskopar är lämpliga för uppdraget och om de verkar efter de löften som de avgett.

Biskopars behörighet

Vid biskopsval sker först ett nomineringsval, där personer som skulle kunna bli biskopar föreslås. Då är det ansvarsnämnden som kontrollerar att de som blivit nominerade har den behörighet som krävs.

För att kunna väljas till biskop ska personen ha

 • fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet
 • vara döpt
 • vara konfirmerad
 • vara medlem i Svenska kyrkan.

Den nominerade måste dessutom lämna en försäkran om att vara beredd att i alla uppgifter samarbeta med andra inom kyrkan oavsett deras kön.

Ansvarsnämnden kan också i ett tillsynsärende pröva om en biskop fullföljer sitt uppdrag och efterlever de löften som han eller hon har avgett.

Att väcka tillsynsärenden i ansvarsnämnden

Nämnden prövar anmälningar om hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Ansvarsnämnden får också själv ta upp och pröva sådana frågor.

Ansvarsnämnden får med tillämpning av 30 kap. 5 § kyrkoordningen förklara en biskop obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst om biskopen

 1. har brutit de löften som han eller hon har givit vid vigningen
 2. har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som han eller hon fått veta under bikt eller enskild själavård
 3. på grund av sjukdom eller annan liknande anledning har förlorat förmågan att rätt utöva vigningstjänsten
 4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha.

Krav på ledamöterna i nämnden

I nämnden ska det finnas ledamöter med kompetens från samhällets rättsväsende. Tanken är att de principer som gäller för samhällets rättsordning också bör gälla vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningen. Det är viktigt att Svenska kyrkans beslut blir så rättvisa och rättssäkra som möjligt.

Ansvarsnämnden för biskopar består av fyra ledamöter som kyrkomötet väljer. Det finns särskilda krav på ledamöterna:

 • Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare i domstol
 • En ledamot ska vara präst och ha teologie doktorsexamen
 • En ledamot ska vara präst och varit ledamot i ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet
 • En ledamot som är lekman och varit ledamot i ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet

För var och en av ledamöterna finns en personlig ersättare, som uppfyller samma kvalifikationskrav som gäller för respektive ledamot.

Sekreterare och föredragande i nämnden är en jurist – som har fyllt 18 år, är döpt och tillhör Svenska kyrkan – och utses av nämnden.

Pressmeddelande 1 februari 2022

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar har i ett beslut i dag förklarat biskopen Thomas Petersson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Thomas Petersson är biskop i Visby stift och även biskop för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Beslutet innebär att Thomas Petersson med omedelbar verkan inte längre har behörighet att tjänstgöra som biskop, präst eller diakon i Svenska kyrkan med de uppgifter som förutsätter vigning till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst.

Ansvarsnämndens beslut får inte överklagas.

Ärendet initierades av ansvarsnämnden samt genom anmälningar av dels biskopen själv, dels sju kyrkoherdar i Visby stift. I ärendet hörde ansvarsnämnden biskopen personligen och nämnden inhämtade även ett yttrande från Biskopsmötet.

I beslutet konstaterar ansvarsnämnden, utifrån de uppgifter biskopen själv lämnat, att han under ett par år haft en relation utanför äktenskapet med en anställd i stiftet. Ansvarsnämnden fann att biskopen genom sitt agerande brutit mot sina avlagda vigningslöften och att hans handlande i avsevärd mån skadat det anseende en biskop bör ha.

–   Ett unikt och historiskt beslut. Det är första gången sedan relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 som en biskop förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, säger ansvarsnämndens ordförande Robert Schött i en kommentar till beslutet.    

Vid frågor

Sammanträdestider

2024
22 januari
12 februari
8 april
27 maj

 

Ledamöter i Ansvarsnämnden för Biskopar

Robert Schött, ordförande, lagman, Stockholm
Ingemar Söderström, TD
Thomas Stoor, TD, Lund
Elisabeth Engberg, fil. dr., Skellefteå


Sekreterare och föredragande:
Maria Wetterstrand Hagström, rådman, Uppsala


Ersättare:

Fredrik von Arnold, v ordf., f.d. lagman Uppsala
Carin Åblad Lundström, TD, kyrkoherde, Uppsala
Karl Gustav Sjögren, TK
Eva Forssell Aronsson, professor, Mölndal

Kontakta ansvarsnämnden

Postadress:
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
751 70 Uppsala

Telefon:
Kansli: 018-16 94 44
Ordförande Robert Schött
Sekreterare Maria Wetterstrand Hagström: 018-431 60 07
Fax: 018-16 99 34

E-post:
ansvarsnamnden@svenskakyrkan.se

Ansvarsnämndens beslut

Här kan du ta del av ansvarsnämnden för biskopars beslut från 2000 och framåt.