Ansvarsnämnden för biskopar

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar prövar frågor om biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst. Det handlar om att avgöra om biskopar är lämpliga för uppdraget och om de verkar efter de löften som de avgett.

Biskopars behörighet

Vid biskopsval sker först ett nomineringsval, där personer som skulle kunna bli biskopar föreslås. Då är det ansvarsnämnden som kontrollerar att de som blivit nominerade har den behörighet som krävs.

För att kunna väljas till biskop ska personen ha

  • fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet
  • vara döpt
  • vara konfirmerad
  • vara medlem i Svenska kyrkan.

Den nominerade måste dessutom lämna en försäkran om att vara beredd att i alla uppgifter samarbeta med andra inom kyrkan oavsett deras kön.

Ansvarsnämnden kan också i ett tillsynsärende pröva om en biskop fullföljer sitt uppdrag och efterlever de löften som han eller hon har avgett.

Att väcka tillsynsärenden i ansvarsnämnden

Nämnden prövar anmälningar om hur biskoparna utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Ansvarsnämnden får också själv ta upp och pröva sådana frågor.

Krav på ledamöterna i nämnden

I nämnden ska det finns ledamöter med kompetens från samhällets rättsväsende. Tanken är att de principer som gäller för samhällets rättsordning också bör gälla vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningen. Det är viktigt att Svenska kyrkans beslut blir så rättvisa och rättssäkra som möjligt.

Ansvarsnämnden för biskopar består av fyra ledamöter som kyrkomötet väljer. Det finns särskilda krav på ledamöterna:

  • Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare i domstol
  • En ledamot ska vara präst och ha teologie doktorsexamen
  • En ledamot ska vara präst och varit ledamot i ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet
  • En ledamot som är lekman och varit ledamot i ett domkapitel eller har annan motsvarande erfarenhet

För var och en av ledamöterna finns en personlig ersättare, som uppfyller samma kvalifikationskrav som gäller för respektive ledamot.

Sekreterare och föredragande i nämnden är en jurist – som har fyllt 18 år, är döpt och tillhör Svenska kyrkan – och utses av nämnden.

Ledamöter i Ansvarsnämnden för Biskopar

Robert Schött, ordförande, lagman, Stockholm
Ingemar Söderström, kyrkoherde, Örebro
Thomas Stoor, domkyrkokaplan, Linköping
Elisabeth Engberg, fil. dr., Skellefteå


Sekreterare och föredragande:
Maria Wetterstrand Hagström, rådman, Uppsala


Ersättare:

Fredrik von Arnold, v ordf., f.d. lagman Uppsala
Carin Åblad Lundström, TD, kyrkoherde, Uppsala
Karl Gustav Sjögren, stiftsadjunkt Örebro
Eva Forssell Aronsson, professor, Mölndal

Kontakta ansvarsnämnden

Postadress:
Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
751 70 Uppsala

Telefon:
Kansli: 018-16 94 44
Ordförande Robert Schött: 060-18 67 30
Sekreterare Maria Wetterstrand Hagström: 018-431 60 07
Fax: 018-16 99 34

E-post:
ansvarsnamnden@svenskakyrkan.se

Ansvarsnämndens beslut

Här kan du ta del av ansvarsnämnden för biskopars beslut från 2000 och framåt.

Sök äldre beslut

Söker du beslut från innan 2013 hittar du dem just nu på Svenska kyrkans intranät.