En man och en kvinna kysser varandra. Solen lyser igenom mellan deras ansikten.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sexualitet

Genom historien har kyrkan uttryckt vilken sexualitet och vilka relationer som är rätt och fel. Bibeln rymmer både sensuella skildringar och texter om äktenskap. Texterna utgår ifrån en helt annan tid än nu, och därför behöver de diskuteras och tolkas. Sexualitet är trots allt en gåva från Gud.

Text: Frida Ohlsson Sandahl, sociolog och teolog

Sexualitet är en kraft i livet

Kristet liv är kroppsligt och sinnligt. Lukten av nattvardsvin, en flackande låga i bönens ljus och en hand att hålla. Kristen tro är teologi och samtidigt alltid kopplad till kroppens erfarenheter. Med kroppen som verktyg kan vi känna, förnimma och längta.

Sexualitet är en gåva från Gud. Sexualitet är också att genom kroppen uttrycka samhörighet och längtan, till både Gud och allt det som finns i Guds skapelse. Att vara människa bland andra människor. Som bäst är den en paradisisk erfarenhet.

Sexualitet handlar i grunden om lust, livslust och om en längtan efter att ha relationer till andra människor. Sexualitet påverkas av olika faktorer och är alltid kopplad till olika praktiker. Sexualitet får uttryck i vad vi gör, hur vi har sex med andra människor och oss själva. Helt klart är att människan är relationell från första andetaget – vi är beroende av varandra och vi längtar efter andra människor.

En människas sexualitet ger också identitet. Den rymmer frågor om vem jag är och hur jag vill leva. För många är sexualiteten en central del av att vara människa och för andra en dimension bland många andra. På så vis hänger sexualiteten ihop med det sex vi har eller inte har. Frånvaro av sex är en katastrof för vissa, medan andra inte lägger så stor vikt vid det. En del definierar sig som asexuella, vilket innebär att den personen inte har sexuell lust. Men den personen har fortfarande en sexualitet. Lusten, praktiken och frånvaro av längtan kan förändras. Vi behöver ha en öppenhet för att vi är olika – även här.

Normer, makt och påverkan

Omvärldens normer påverkar individens relation till den egna kroppen, sin identitet och sexualitet. I ett samhälle där exempelvis bisexualitet är osynliggjort blir det ofta ett extra lager av arbete för den bisexuella personen att hitta sig själv och ett positivt förhållningssätt. I en värld som förminskar blir uppgiften att hitta sin plats mycket större och svårare. Sexualitet är således laddat med värde, som finns i våra normer, i lagstiftning, i vetenskap och i kyrkans tradition – instanser som ofta har förstärkt varandra. Vissa sätt att ha sex kan beskrivas som lämpliga, medan andra har sjukdomsförklarats eller kriminaliserats. Det är tankar som samspelar med andra normer, till exempel om klass, ålder, etnicitet och funktionsnedsättning.

Sexualitet kopplas ofta till  makt. Det handlar om positiv makt över sin egen kropp och att få definiera sin sexualitet. Men det handlar också om negativ makt som leder till att andra människors gränser överskrids. Det finns många som har erfarenheter av när någon utövar sin makt över en annan människa med sexualitetens ord och uttryck. Helt enkelt en destruktiv sida av sex, som tar sig olika uttryck mellan människor och i medier. Detta visar berättelserna från #metoo och Svenska kyrkans eget upprop #vardeljus. Där vittnar tusentals – framför allt kvinnor – om erfarenheter av sexuella kränkningar och övergrepp.

Medvetenheten om att makt och sex kan missbrukas leder till att många kvinnor och många unga lär sig att vara vaksamma mot omvärlden. Det kan leda till att sexualitetens längtan och lust övergår till rädsla och nedstängda känslor. En i grunden nyfiken blick ut i världen har på grund av övergrepp, hot och förminskande normer tvingat många att i stället träna på att säga nej och ”stopp, min kropp”. Kroppens längtan har i stället ersatts med nödvändigheten att värna sin integritet.

Alla människor brottas med normer och förväntningar. Därför behövs samtal som kan sätta ord på våra erfarenheter och som kan ge större förståelse för varandra. Upplevelser, funderingar och längtan behöver också få plats i samtalen. Dessutom kan vi få hjälp att se vad som är vår egen lust och vad som är ett resultat av omvärldens förväntningar.

Två händer, en ljushyad och en mörkhyad med tatuering.
Foto: Pexels /Pixabay

Sexualitetens plats i kyrkan  

Det är uppenbart att våra kroppar tycker om olika sorters beröring. Vi har olika förhållningssätt till längtan och praktik. Sexualitet och attraktion är oerhört starka krafter. Kanske är attraktion den enda kraft som kan mäta sig med skuld och skam. Sexualitet och kärlek förefaller leva sitt eget liv, trots människors försök att sätta upp gränser. Kanske är det också därför som kyrkan och samhället genom historien lagt sådan energi på att bestämma vad som är rätt och fel? Det enda sättet att begränsa människors längtan är att belägga viss sexualitet och vissa relationer med skam.

Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition ger möjligheter att öppna upp för en mer befriande hållning. Gud älskar dig som du är. Alla gör misstag och det blir inte alltid som vi vill. En viktig luthersk tanke är att vi är förlåtna av Gud och därefter fria att leva i relationer, som också syftar till att skydda människor. Där kan vi både tjäna och värna varandra. Det finns ingen statusskillnad mellan oss i relation till Gud, utan Gud håller sitt löfte till oss. Gud spänner regnbågen som ett beskydd över oss och där kan vi dansa fritt som de vi är!

Bibeln om sexualitet

I Bibeln finns många berättelser om sexuella praktiker. Där finns Höga visan, Sångernas sång, med poetisk längtan och sensuella skildringar. Bibeln innehåller också berättelser om våldtäkter, förbud och månggifte. Det som står i bibeltexterna behöver diskuteras! Det handlar om att försöka förstå Bibelns kontext och vad författarna kan ha velat komma åt. Det är viktigt att veta att de flesta bibeltexterna är skrivna i ett sammanhang där enkönsnorm rådde. Det innebär att endast mannen var fullständig människa. Kvinnor, barn, slavar och djur vara alla egendomar som tillhörde en man. Äktenskap var därmed ett sätt att organisera mannens hushåll och egendomar – långt från den romantiska synen på äktenskap där kärlek och lust ska vara den drivande kraften. Det betyder också att synen på äktenskap också varierar stort i de olika texterna i Bibeln.

En uppslagen bok där två blad bildar ett hjärta.
Foto: Pixabay

Bibelns texter behöver hela tiden läsas och tolkas. Det är en frihet som återkommer också i hur varje människa ska leva sitt liv. Det finns en öppenhet för varje människa att pröva sin identitet, sin längtan och sitt kall. Svenska kyrkans grundläggande hållning är att människor har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv. Därför bör tolkningarna av sexualitet och sexuella praktiker i Bibeln läsas i ljuset av behovet av kärleksbudskapet, samtycke och respekt.

Svenska kyrkans hållning

Kristen tro har länge påverkat sexuella normer och ideal. Därför har kyrkan ett ansvar att vara extra tydliga när det kommer till människans frihet. Att sexualiteten handlar om att bygga upp och stärka varje person, så att du, jag, vi får möjlighet att bli dem som vi är tänkta att bli. 

Svenska kyrkans församlingar ska vara en trygg plats för alla. Och i församlingen finns en uppgift att låta människor få dela både kärleksglädje och kärlekssorg. Ett exempel på förebyggande arbete är att konfirmandarbetet ska ha riktlinjer mot sexuella trakasserier och mot sexuella övergrepp.  

Svenska kyrkan arbetar också med det som kallas SRHR, alltså sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Arbetet mot könsstympning, tvångsäktenskap, förtryck på grund av sexuell läggning och för rätten till preventivmedel och information sker både internationellt och i Sverige. 

Sexualiteten är en del av varje äktenskap, oavsett om den är enkel, problematisk, härlig eller obefintlig. Både kyrkan och samhället har länge sett äktenskap och familj som ett sätt att inordna mänskligheten i stabila och grundläggande relationer. Men sexualiteten är större än äktenskapet, och äktenskapet är större än sexualiteten. Det är de ömsesidiga löftena i vigselgudstjänsten tillsammans med Guds välsignelse som ligger till grund för att två personer förenas i ett äktenskap. Äktenskapet rymmer trohet, ansvar för varandra, kärlek och intimitet. 

Du är värdefull precis som du är

Alla människor har rätt till sin sexualitet, förutsatt att den inte skadar någon annan. För sexualitet är att gå ut i livet, ledd av längtan och helig ande och att möta människor med lust. Sexualitet är en vilja ta in världen och kanske också en annan människa – in i vår sårbara, vackra längtan.

Därför måste berättelser om sexualiteten, kärleken, de långa relationerna och de svåra relationerna få plats i ett kristet liv. Gud vill att vi ska leva i relation till varandra och att vi ska våga följa med när andens vind blåser in kärlek och pirr. Gud vill att våra kroppar ska få känna svindlande erfarenheter och att vi ska vara så fria att vi vågar känna. Vågar leva.

Kampen för att få vara den du är och att få utforska din sexualitet handlar om att du är värdefull precis som du är. Sexualitet, precis som kristen tro, handlar om identitet, kroppar och människors liv. Och det livet ska inte döljas! Det ska levas tillsammans.  

Stora såpbubblor som skimrar i regnbågens färger.
Foto: Lydia Wang /Pixabay