En kyrkogård i solsken.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Gravplatserna finansieras med begravningsavgiften

Det finns gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religionstillhörighet.

Enskilda personer betalar inte för dessa gravplatser, utan de finansieras med begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln. Däremot betalar den enskilde för eventuellt egna tillval, till exempel för skötsel och gravsten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal som arbetar med begravningsverksamheten. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsavgiften ska inte förväxlas med kyrkoavgiften som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar, också den via skattsedeln.

Begravningsavgiften 2023

Svenska kyrkans begravningshuvudmän beräknar varje år hur mycket begravningsverksamheten väntas kosta under det kommande året. Utifrån den, och utifrån invånarnas beskattningsbara inkomster, fastställer sedan den statliga myndigheten Kammarkollegiet begravningsavgiftens storlek.

Avgiften är densamma för alla som bor där Svenska kyrkans församlingar är huvudman för begravningsverksamheten. År 2023 utgör avgiften 25,8 öre per intjänad hundralapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året är avgiften 903 kr per år, eller 75 kr per månad. 

På övriga orter, i Stockholms och Tranås kommuner, kan avgiften vara en annan.

Vilken avgiften är står skrivet på skattebeskedet.

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Fördelningen av ytterligare kostnader

En begravning medför fler kostnader. Läs om vad dödsboet bekostar och vad kyrkoavgiften, för medlemmar i Svenska kyrkan, bekostar.

Kostnader för en begravning

Personer som inte är folkbokförda i Sverige

Det händer att personer som är folkbokförda i ett annat land ändå avlider i Sverige. Enligt begravningslagen har huvudmannen inte ansvar för att ge den personen en gravplats. Ändå sker det, av medmänskliga skäl.

Om en sådan person inte har någon efterlevande i Sverige som ordnar med gravsättningen, övertar kommunens socialförvaltning ansvaret.