Foto: Magnus Aronson /Ikon

Maalestahke – aejlies maalestahke

Gosse mijjieh laejpiem jïh vijnem dåastoehtibie åadtjobe biehkiem Kristusen åedtjeste jïh vïrreste. Dellie Jupmele båata mijjen lïhke. Maalestahke lea aejlies dahkoe, rïektesvoeten jïh håhkoen væhta.

Maalestahke sinsitnine jïh Jupmielinie

Maalestahkem mubpiejgujmie byöpmedidh jïh juekedh lea bielie mijjen aarkebiejjien. Mijjieh maalestahkem daarpesjibie jïh ektievoetem vadta. Aejlies maalestahke lea sjïere maalestahkeektievoete maam mijjieh sinsitnine jïh Jupmielinie juekebe. 

Mijjieh aejlies maalestahkem heevehtibie juktie iehkedem mujhtebe gosse Jesus dan learohkh jïh voelph tjåanghkeni jïh juvdeladtjevoeten påaskemaalestahkem heevehtidh. 

Gosse Jesus learohki ektesne byöpmedi dan minngemes iehkeden, dïhte jeehti laejpieh jïh vijne lij dan åedtjie jïh vïrre jïh learohkh edtjin jåerhkedh daam maalestahkem heevehtidh satnine jïh sinsitnine. 

Gosse Jesus lij dan learohki ektesne byöpmedamme dellie feengkesovvi jïh noeresovvi, jïh dan mænnan gåalmeden biejjien tjuedtjieli. 

Noeresovvemen jïh tjuedtjielimmien tjoevkesne learohkh meehtin mænngan guarkedh laejpieh jïh vijnem mejtie juakasovvi dellie Jesusen jaememen jïh tjuedtjielimmien bïjre måjhtasovvi.

Aejlies maalestahke tïjjen jïh rommen dåaresth

Baakoe gyrhkesjimmie soptseste dïhte lea gyrhkesjimmie aejlies maalestahkine. Fïerhten våhkoe, aejlege vuj aarkebiejjie ovmessie mæssoeh heevehte jeenjemes gærhkojne. 

Mæssosne hearra bijpelebaakoeh låhka mij soptseste Jesusen minngemes maalestahken bïjre learohkigujmie. Hearra eejnegen dejtie baakojde jeahta maam Jesus jeehti gosse learoehkidie dåajvoehti dïhte lea baalkam rïhpestamme jaemiedistie jieliedasse. Hearra jeahta: “Kristusen åedtjie dutnjien vadtasovvi” gosse laejpiem vadta jïh “Kristusen vïrre dov dïehre galki” gosse vijnem vadta. 

Laejpie lea daamtaj haamoedamme goh onne jorpe oblaate. Vijne lea alkohovline jallh alkohovlen namhtah. Såemies aejkien laejpiem vijnesne njååle, jïh såemies aejkien maahta dïhte gie sæjhta gåaseste jovkedh. 

Aejlies maalestahken ektievoete lea tïjjen jïh sijjen mietie. Jïjnje gærhkojne aalhtererïngke gååvnese maam såemies aejkien nuhtjie gosse aejlies maalestahkem vadta. Aalhtererïngke lea hammoedamme goh bieliegievliem jïh soptseste mubpie bieliem ihkuve aajkan seejkede. 

Mæssoen minngiegietjesne dellie dah gïeh aejlies maalestahkem dåastoehtamme veartanasse seedtesåvva. Laejpie mij gaagkestimmesne juakeme haasta laejpieh veartanisnie juekedh.

Aejlies maalestahke lea sakramente 

Aejlies maalestahke lea sakramente – aejlies dahkoe. Sveerjen gærhkosne mijjieh vuejnebe evtemes aejlies maalestahke jïh laavkome goh sakramente. Sakramente lea Jupmelen baakoeh konkreete dahkojne ektesne. 

Dovne laavkome jïh aejlies maalestahke lea sakramente juktie dah baakoeh mah jiehtieh iktede mejnie akt konkreete goh tjaetsie laavkoemisnie jïh laejpie jïh vijne aejlies maalestahkesne. 

Laavkome jïh aejlies maalestahke 

Laavkome ajve akten aejkien. Dïhte ektievoetem Kristusinie jïh govlesovvemem gærhkose vadta. Aejlies maalestahkese åadtjobe båetedh, gellien aejkien. Dïhte mijjiem ektievoetesne Kristusinie utnehte. Aejlies maalestahkese vaedtsedh ij mijjen jaahkoem daarpesjh. Gaajhkh gïeh lååvkesovveme åadtjoeh eejnegen aejlies maalestahkem. Mov jaahkoem maahtam geakasjidh mohte ij mov laavkomem. 

Dïhte gie ij leah laavkome, men læjhkan sæjhta ektievoetem aejlies maalestahken buertesne juekedh åådtje eejnegen båetedh jïh bueriesjugniedimmiem dåastoehtidh. 

Göökte gïelh aejlies maalestahken bïjre 

Kristin jïh Jonas soptsestieh maam aejlies maalestahkem dejtie meala – mysterijume, mojhteseboelhke jïh seamma aejkien ståante gosse lïegkestin. Dïhte aaj symbovle ektievoetese jïh gieriesvoetese. Fïerhte filme sveerjengïelesne jïh medtie 2 minuhth guhkiem. 

Aejlies maalestahken bïjre - Kristina

Aejlies maalestahken bïjre – Kristina – vuartesjh filmem Vimeo:sne Svenska kyrkan på Vimeo.

Aejlies maalestahken bïjre – Johannes

Aejlies maalestahken bïjre – Johannes – vuartesjh filmem Vimeo:sne Svenska kyrkan på Vimeo.