Dušše don gávnnat iežat bálgá

Árbmu lea buot. Ipmil addá midjiide ándagassii ja ráfi ja ii gáibit maidege ruovttoluotta. Searválaga mii bisuhat jáhku beaivválaččat. Muhto ieš fertet gávdnat geainnut. Ii oktage sáhte du eallima eallit du ovddas.

En målad tavla med en folkmassa.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Fertet ieš gávdnat iežat geainnu, go dat leat dušše don gii leat doppe gos leat eallimistát. Ii oktage sáhte du eallima eallit du ovddas. It sáhte ieš oahppat iežáid meattáhusaid bokte, váikko vel sáhtát oahppat dain. It sáhte oažžut jaskatvuođa ja ráfi iežáin. Muhto sáhtát oahppat kártta lohkat ja kompássa geavahit dahje got gávnnat geainnu mobiilatelefovnnain. Sáhtát ipmirdit got galggat daguidat váikkuhusaiguin láhttet ja got ráfi gávnnat go šaddá moivi. 

Dát lea reformatorálaš vuođđofáttát. It sáhte bidjat eallimat ja jáhkut áššedovdi háldui. Ii leat báhppa gii jáhku bisuha, muhto jáhkolaččat ovttas.  Dat leat mii geat gierdat eallima váivviid ja illudat eallima buriid mat dađistaga molsašuddet ja mii veahkehit guđet guoimmi rivttes bálgái.

Háliida buori muhto dahká bahá

Iežá guovddáš jurdda reformašuvnnas lea ahte olbmot leat buorre dáhtolaččat muhto dahket bahá. Lea dárbu, muhto ii doarvái, oahppat dulkot áššiid, vái iežá oidnet got áššit leat. Juohkeokta dárbbaša kompássa ja veahki válljet rivttes kártta. Dieđusge dat lea váigadis prošeakta, dat nu gohčoduvvon ”álbmot báhppavuohta” – ahte buohkat sáhttet ja galget leat báhppan guhtet guobmái ja bagadallat guhtet guoimmi jáhku ja eallima. Muhto molssaeaktu lea ain heajut – fertet luohttit dasa maid áššedovdit dadjet ja iige leat giige geainna sáhtát váldit oktavuođa jos oainnát boasttuvuođaid.  

Don it dárbbaš ballat

Don it dárbbaš ballat dubmejeaddji ipmilis. Eallin lea duođalaš ja árvvuidat galggat atnit árvvus, muhto ii mihkkege sáhte caggat Ipmila sivdnideami ja ándagassii addima go dan dárbbašat. Sáhtát luohttit ahte ipmil háliida dutnje buori. Dát lea movttiidahtti miellaguoddu, mii váikkuha min oktasaš eallimii. Dat dahká erohusa go olles máilmmis mii luohttit dasa ahte máilbmi lea Ipmila hálddus. Dasto lea dalle doaivva go lea dilli heitot. Gávdno vejolašvuohta álgit ođđasit. Gávdnojit bálgát vuoiggalašvuhtii ja ráfii váikko mis lea vuosteháhku.

Cristina Grenholm                                  
Teaksta lea oaniduvvon. Olles teavstta gávnnat (ruoŧagillii) www.svenskakyrkan.se/500-ar-av-reformation