Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbara investeringar

På olika nivåer inom Svenska kyrkan pågår ett engagerat arbete för att människors lika värde och naturens gränser ska respekteras. Den nationella nivåns kapitalförvaltning verkar i samma riktning.

hållbara INVESTERINGAR 2018

Resultatet för nationell nivå 2018 blev 142,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 1,8 procent. Vi förvaltar nu ett kapital på nästan 8,3 miljarder kronor på Svenska kyrkans nationella nivå. Viktigast och än mer glädjande är att vi med en avkastning på i genomsnitt på 8,4 procent under den senaste tioårsperioden med råge klarat kyrkostyrelsens långsiktiga avkastningsmål.

 

Du hittar mer information om vår finansiella utveckling på denna sida. 

 

Ett händelserikt år på kapitalmarknaderna

Vi tog beslut om att investera i tre nystartade fonder med inriktning på små, hållbara bolag, och tog fram en grön obligation i samarbete med Världsbanken. EU fick en handlingsplan för en hållbar finansmarknad och många av världens ledare samlades i San Francisco för att visa konkreta handlingar vad gäller klimatmålen och hur de ska finansieras.


Läs mer i rapporten, Hållbara investeringar 2018.


This information is available in English on this page. 

Vi strävar efter att äga bolag som genom sitt agerande, sina varor eller tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Vi är aktiva ägare som genom dialog med företag och samverkan med andra investerare verkar för ett hållbart värdeskapande.

Kapitalet ska förvaltas långsiktigt

Svenska kyrkans alla verksamheter genomsyras av långsiktigt tänkande och hållbar utveckling för människor och miljö. Därför är det självklart att även våra investeringar ska vara förenliga med dessa värderingar. Hur det ska ske uttrycks i Svenska kyrkans finanspolicy som kyrkostyrelsen beslutar över. Vägledande idéer är förvaltarskapstanken och människovärdesprincipen.

Du hittar mer information om våra hållbara investeringar och vår finanspolicy på vår sida om kapitalförvaltning. 

Anders Thorendal

Anders Thorendal

kapitalförvaltning

Finanschef

Gunnela Hahn

Gunnela Hahn

kapitalförvaltning

Expert hållbara investeringar