Man vid sommaråker håller upp karta framför sig.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

De tretton stiften

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets geografiska område och bär namn efter biskopssätet, exempelvis Skara stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiftet, och väljs vart fjärde år i kyrkovalet.

Stiftsstyrelse och domkapitel

I varje stift finns en stiftsstyrelse och ett domkapitel.

Stiftsstyrelsen, som väljs av stiftsfullmäktige, ska främja församlingslivet i stiftet. Stiftsstyrelsen behandlar även frågor om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Självskriven ordförande är stiftets biskop.

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.

Det är domkapitlet som ger behörighet till präster och diakoner. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten. Övriga fyra ledamöter, varav en måste vara eller ha varit domare, väljs av stiftsfullmäktige.

Domprostens uppgifter

Kyrkoherden i den församling där stiftets domkyrka finns har titeln domprost. Domprosten har även ett antal uppgifter i stiftet. Bland annat är domprosten ledamot och vice ordförande i domkapitlet och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen. 

En tillsättningsnämnd utser domprosten enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen.

Kontrakt och kontraktsprost

Varje stift är dessutom indelat i kontrakt, som omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en präst med titeln kontraktsprost som har till uppgift att biträda biskopen i ledningen.

Kontaktsprosten biträder även vid så kallade visitationer, då biskopen besöker och granskar verksamheten i församlingarna.

Vill du veta mer om Svenska kyrkans organisation?