Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

De 13 stiften

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet, exempelvis Skara stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiftet, och väljs var fjärde år i kyrkovalet.

Stiftsstyrelse och domkapitel

I varje stift finns en stiftsstyrelse och ett domkapitel.

Stiftsstyrelsen, som väljs av stiftsfullmäktige, ska främja församlingslivet i stiftet. Stiftsstyrelsen behandlar även frågor om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Självskriven ordförande är stiftets biskop.

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.

Det är domkapitlet som ger behörighet till präster och diakoner. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten. Övriga fyra ledamöter, varav en måste vara eller ha varit domare, väljs av stiftsfullmäktige.

Domprostens uppgifter

Kyrkoherden i den församling där stiftets domkyrka finns har titeln domprost. Domprosten har även ett antal uppgifter i stiftet. Bland annat är domprosten ledamot och vice ordförande i domkapitlet och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen. 

En tillsättningsnämnd utser domprosten enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen.

Kontrakt och kontraktsprost

Varje stift är dessutom indelat i kontrakt som omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en präst med titeln kontraktsprost som har till uppgift att biträda biskopen i ledningen.

Kontaktsprosten biträder även vid visitationer (då biskopen besöker och granskar verksamheten) i församlingarna.

Vill du veta mer om Svenska kyrkans organisation?