Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.
Foto: Johannes Frandsén

Samiskt i Svenska kyrkan

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur församlingen arbetar på samiska. Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv. Försoningsprocessen är viktig del av det.

Försoningsprocessen

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Åtta åtaganden i försoningsarbetet med samiska folket

Kyrkostyrelsens arbetsutskott har i juni 2021 beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket, de kommande 10 åren.

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv 

Medel delas ut två gånger per år. De kan sökas av stift, pastorat, församling eller ideell samisk organisation.

Officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket

Kyrkostyrelsen har 8 juni 2021 beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp.

Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.

Vitboken

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Nomadskoleboken - berättelser som måste höras

Nomadskoleboken är en smärtsam del av Sveriges koloniala historia. Boken innehåller samers egna berättelser.

Vittnesmål

Man i nordsamisk dräkt står i vintrigt landskap.

Vittnesmål om nomadskolan

I sitt vittnesmål berättar Nils-Henrik Sikku om nomadskolan.

Kvinna i vit päls med fjäll i bakgrunden.

Vittnesmål om rasbiologin

I sitt vittnesmål berättar Rose-Marie Huuva om rasbiologin.

Tre personer i samedräkt sitter på grovhuggna bänkar runt en lägereld framför Uppsala domkyrkas altare.

Vittnesmål om samisk andlighet

I sitt vittnesmål berättar Ingrid Inga om samisk andlighet.

Samekvinna med skog i bakgrunden.

Vittnesmål om språk- och identitetsförlust

I sitt vittnesmål berättar Julia Rensberg om språk och identitetsförlust.

Man, klädd i samisk klädsel, framträder mellan skuggor av andra personer i en kyrka.

Vittnesmål om kategoriklyvningen 

I sitt vittnesmål berättar Eric-Oscar Oscarsson om kategoriklyvningen.

Samiska språken hör till kyrkans språk

Samer har speciella och värdefulla erfarenheter att dela med sig av i kyrkans arbete och teologi, liksom i samhället i övrigt. De samiska språken hör till kyrkans språk, men användningen av dessa i gudstjänst och annan verksamhet behöver utvecklas.

Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan är en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas.

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv
Nominera till Samiska rådets kulturpris

Firar gudstjänst på samiska

I Svenska kyrkan firar samer gudstjänst på sitt samiska språk och lyfter fram erfarenheter av vad det är att vara minoritet och urbefolkning. I till exempel gudstjänster, verksamhetsplanering och beslutsfattande delar samer med sig av det som är viktigt i samisk kultur och livsförståelse, och ger sitt bidrag till byggandet av en kyrka som står för rätt och rättfärdighet.

Konfirmationsläger för samer

Läs om det samiska konfirmandlägret på Luleå stifts hemsida.

Texter på samiska bär identitet

Det samiska språket, med dess olika varieteter, är bärare av identitet och kultur. Därför är översättning av bibeltexter till samiska en viktig del av samiska rådets uppdrag, liksom översättning av psalmer, kyrkliga böcker etc.

Kyrkomötet har antagit översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på nord-, lule- och sydsamiska i urval. Också översättning av Bibeln till nordsamiska får användas i kyrkan. Delar av Bibeln är översatt till sydsamiska och får också användas i gudstjänster.

Sydsamisk psalmbok mottagen i Ankarede

Historisk kyrkhelg i Ankarede

Sydsamisk psalmsång präglade årets midsommar i Ankarede. Den sydsamiska psalmboken Saalmegærja togs i bruk under kyrkhelgen, en historisk händelse för både Svenska kyrkan och Norska kyrkan. Här kan du se bilder från kyrkhelgen.

Olika kyrkböcker på samiska står uppställda på ett bord.
Kyrkoböcker på samiska språk Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkans böcker på samiska

Biblar på samiska

Bibeln som helhet eller som delar finns översatt till tre samiska språk. Du kan få information och beställa utgivna böcker genom att kontakta Svenska bibelsällskapet.

Nordsamiska:

Den nordsamiska bibeln lanserades sommaren 2018. 

Dagens bibelord på nordsamiska
Nätbibel på nordsamiska

Barnens bibel på nordsamiska, Mánáid Biibbal, kan beställas från Norska Bibelselskapet.

Lulesamiska:

Nya testamentet finns på lulesamiska i översättning från 2003. Översättningsarbetet med delar av det Gamla testamentet påbörjades 2016 och beräknas vara klart 2024. 

Nätbibeln på lulesamiska

Sydsamiska:

2019 lanserades en sydsamisk bibel och den innehåller samtliga kyrkoårstexter enligt såväl svensk som norsk tradition samt hela Markusevangeliet. 

Nätbibeln på sydsamiska

I december 2024 tas hela Nya testamentet på sydsamiska i bruk.

Kyrkohandboken

En utgåva med kyrkohandboken i urval på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska togs i bruk pingstdagen 31 maj 2020. Urvalet är gjort så att det går att fira högmässa, dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst, begravningsgudstjänst, gravsättning eller urnnedsättning samt sjukkommunion.  

En samisk översättning av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym i urval finns tillgänglig på nordsamiska, sydsamiska samt lulesamiska på svenskakyrkan.se/kyrkohandboken.

Allt material om kyrkohandboken finns på svenskakyrkan.se/kyrkohandboken.

Psalmböcker

Nordsamisk psalmbok, Sámi Salbmagirji, finns att beställa i Svenska kyrkans webbshop.

Psalmbok på lulesamiska, Julevsáme sálmmagirjje, gavs ut 2005. För mer information/inköp kan du kontakta Jokkmokks församling

Den sydsamiska psalmboken togs i bruk midsommardagen 2023 i Ankarede. Den kan beställas från Svenska kyrkans webbshop

Daerpies Dierie

Sydsamiskt kyrkoblad, Daerpies Dierie, är en sydsamisk trespråkig kyrkotidning med innehåll på sydsamiska, svenska och norska. Tonvikten ligger på nyheter och kultur. 

Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till samiskt viktiga helger: Marie bebådelse, midsommar, Mikaelid och jul.

Daerpies Dierie ges ut gemensamt av Svenska kyrkan, Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget. Redaktör är Einar Sørlid Bondevik, prest i sørsamisk område. Ansvarig utgivare i Sverige är Anneli Hällgren, Härnösands stift.

Du kan läsa och ladda ner tidningen på Härnösands stifts webbplats.

Aktuellt från Svenska kyrkan

Sök bidrag för att utveckla samiskt kyrkoliv 

Publicerad:

Medel delas ut två gånger per år. De kan sökas av stift, pastorat, församling eller ideell samisk organisation.

Går det att förlåta övergrepp?

Publicerad:

Den 10 november 2022 genomfördes seminariet ”Svenska kyrkans ursäkt till samerna, går det att förlåta övergrepp?”. Se filmen från samtalet.

Kyrkomötets högtidsgudstjänst med ursäkt till det samiska folket

Publicerad:

Den 24 november 2021 klockan 14.30 inleds en unik och högtidlig gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Jubileumsår invigs på Samernas nationaldag

Publicerad:

Idag firas Samernas nationaldag eller Samefolkets dag med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll. I Östersund invigs jubileumsåret Staare 2018 till minne av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie.

Svenska kyrkan vill bidra till repatriering av samiska kvarlevor

Publicerad:

Den 16 november samlades företrädare för Svenska kyrkan, Sametinget, Kulturdepartementet och en rad muséer och institutioner till ett rundabordssamtal rörande repatriering av samiska mänskliga kvarlevor. Syftet var att gemensamt identifiera hinder för att kunna återlämna kvarlevor som idag finns på museer och andra institutioner i Sverige.

Fakta om samer

  • Samerna, totalt cirka 80 000 personer (förmodligen fler), är ett urfolk som bor i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige.
    I Sverige finns officiellt cirka 20 000 samer, troligen betydligt fler. Ungefär en tiondel av samerna i Sverige arbetar med renskötsel.
  • Samernas moderna organisationshistoria sträcker sig 100 år bakåt i tiden. År 1993 inrättades Sametinget som ett folkvalt organ och en statlig myndighet.
  • I hela Sápmi, Sameland, firas 6 februari som Samefolkets dag.
  • Samiska rådet i Svenska kyrkan började sitt arbete 1997. Ledamöterna väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen.
  • Hösten 2006 presenterades utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan. I den föreslås bland annat en förstärkt organisation för kyrkans samiska arbete.

Läs mer om samer