Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.
Foto: Johannes Frandsén

Samiskt i Svenska kyrkan

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur församlingen arbetar på samiska. Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Samer har speciella och värdefulla erfarenheter att dela med sig av i kyrkans arbete och teologi, liksom i samhället i övrigt. De samiska språken hör till kyrkans språk, men användningen av dessa i gudstjänst och annan verksamhet behöver utvecklas.

Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan är en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas. 

Samiska rådet

Kyrkans arbete med samer och på samiska har sin särskilda organisation. Samiska rådet i Svenska kyrkan bildades 1996 och är direkt underställt Kyrkostyrelsen. Rådets huvudsyfte är att stödja samisk identitet, kultur och delaktighet i kyrka och samhälle. Rådet är verksamt på den nationella nivån.
Andra viktiga uppgifter för samiska rådet är att bidra till ökad kunskap om samer och Sápmi och att arbeta för samisk representation i kyrkans beslutande organ på nationell nivå, i stift och församlingar.

Vitbok om kyrkans förtryck mot samer

I april 2016 kom Svenska kyrkan med en vitbok om vår delaktighet i förtrycket mot samer. Från oktober 2016 finns vitboken också i digital form. Hela vitboken och enskilda kapitel kan laddas ned från svenskakyrkan.se.

Firar gudstjänst på samiska

I Svenska kyrkan firar samer gudstjänst på sitt samiska språk och lyfter fram erfarenheter av vad det är att vara minoritet och urbefolkning. I till exempel gudstjänster, verksamhetsplanering och beslutsfattande delar samer med sig av det som är viktigt i samisk kultur och livsförståelse, och ger sitt bidrag till byggandet av en kyrka som står för rätt och rättfärdighet.

Texter på samiska bär identitet

Det samiska språket, med dess olika varieteter, är bärare av identitet och kultur. Därför är översättning av bibeltexter till samiska en viktig del av samiska rådets uppdrag, liksom översättning av psalmer, kyrkliga böcker etc.

Kyrkomötet har antagit översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på nord-, lule- och sydsamiska i urval. Också översättning av Bibeln till nordsamiska får användas i kyrkan. Delar av Bibeln är översatt till sydsamiska och får också användas i gudstjänster.

Översättning för och sammanställning av en nordsamisk psalmbok pågår också.

 

Konfirmationsläger för samer

Varje år arrangerar Svenska kyrkan ett samiskt konfirmandläger i samarbete med Edelviks folkhögskola.
Läs om det samiska konfirmandlägret

Daerpies Dierie

Daerpies Dierie är en sydsamisk trespråkig kyrkotidning med innehåll på sydsamiska, svenska och norska. Tonvikten ligger på nyheter och kultur. 

Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till samiskt viktiga helger: Marie bebådelse, midsommar, Mikaeli, jul. Daerpies Dierie ges ut gemensamt av Svenska kyrkan, Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget. Redaktör är Einar Sørlid Bondevik, prest i sørsamisk område. Ansvarig utgivare i Sverige är Anna Lundgren, kyrkokansliet i Uppsala.

Ladda ner tidigare nummer här (pdf):

Aktuellt från Svenska kyrkan

Fakta om samer

  • Samerna, totalt cirka 80 000 personer (förmodligen fler), är ett urfolk som bor i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige.
    I Sverige finns officiellt cirka 20 000 samer, troligen betydligt fler. Ungefär en tiondel av samerna i Sverige arbetar med renskötsel.
  • Samernas moderna organisationshistoria sträcker sig 100 år bakåt i tiden. År 1993 inrättades Sametinget som ett folkvalt organ och en statlig myndighet.
  • I hela Sápmi, Sameland, firas 6 februari som Samefolkets dag.
  • Samiska rådet i Svenska kyrkan började sitt arbete 1997. Ledamöterna väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen.
  • Hösten 2006 presenterades utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan. I den föreslås bland annat en förstärkt organisation för kyrkans samiska arbete.

Läs mer om samer