Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.
Foto: Johannes Frandsén

Samiskt i Svenska kyrkan

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur församlingen arbetar på samiska. Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv. Försoningsprocessen är viktig del av det.

Försoningsprocessen

Vittnesmål

Samiska språken hör till kyrkans språk

Samer har speciella och värdefulla erfarenheter att dela med sig av i kyrkans arbete och teologi, liksom i samhället i övrigt. De samiska språken hör till kyrkans språk, men användningen av dessa i gudstjänst och annan verksamhet behöver utvecklas.

Relationen mellan samerna och Svenska kyrkan är en lång historia – från övergången till kristen tro, via samhälleligt och kyrkligt förtryck till en kyrka som i dag vill medverka till att samer upprättas och samisk kultur och samiska språk synliggörs och brukas.

Texter på samiska bär identitet

Det samiska språket, med dess olika varieteter, är bärare av identitet och kultur. Därför är översättning av bibeltexter till samiska en viktig del av samiska rådets uppdrag, liksom översättning av psalmer, kyrkliga böcker etc.

Kyrkomötet har antagit översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på nord-, lule- och sydsamiska i urval. Också översättning av Bibeln till nordsamiska får användas i kyrkan. Delar av Bibeln är översatt till sydsamiska och får också användas i gudstjänster.

Firar gudstjänst på samiska

I Svenska kyrkan firar samer gudstjänst på sitt samiska språk och lyfter fram erfarenheter av vad det är att vara minoritet och urbefolkning. I till exempel gudstjänster, verksamhetsplanering och beslutsfattande delar samer med sig av det som är viktigt i samisk kultur och livsförståelse, och ger sitt bidrag till byggandet av en kyrka som står för rätt och rättfärdighet.

Psalmbok på nordsamiska

Den nya nordsamiska psalmboken innehåller 320 psalmer. Dessa är hämtade från svensk, norsk och finsk tradition. Psalmbokskommittén har valt dem med stor omsorg från mer än ett tiotal psalmböcker utgivna under främst 1900-talet. Målet har hela tiden varit att de ska passa in i den svenska psalmtraditionen. 93 psalmer är nyöversatta och några psalmer är nyskrivna. Många andra är betydligt bearbetade.  

Psalmerna kan användas i andakter, gudstjänster och i dop, vigsel och begravning.

Psalmgruppskommittén har arbetat med ledning av professor emeritus Olavi Korhonen på uppdrag av Svenska kyrkans nationella nivå och information har fortlöpande lämnats till Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Psalmboken Sámi Salbmagirji finns att beställa i Svenska kyrkans webbshop.

Psalmböcker på lulesamiska och sydsamiska

Psalmbok på lulesamiska, Julevsáme sálmmagirjje. Skicka mejl till Jokkmokksförsamling.

Arbetet med att ge ut en psalmbok på sydsamiska pågår.

Konfirmationsläger för samer

Varje år arrangerar Svenska kyrkan ett samiskt konfirmandläger i samarbete med Edelviks folkhögskola.
Läs om det samiska konfirmandlägret på Luleå stifts hemsida.

Daerpies Dierie

Daerpies Dierie är en sydsamisk trespråkig kyrkotidning med innehåll på sydsamiska, svenska och norska. Tonvikten ligger på nyheter och kultur. 

Tidningen kommer ut fyra gånger per år i anslutning till samiskt viktiga helger: Marie bebådelse, midsommar, Mikaeli, jul. Daerpies Dierie ges ut gemensamt av Svenska kyrkan, Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget. Redaktör är Einar Sørlid Bondevik, prest i sørsamisk område. Ansvarig utgivare i Sverige är Anna Lundgren, kyrkokansliet i Uppsala.

Ladda ner tidigare nummer här (pdf):

Aktuellt från Svenska kyrkan

Fakta om samer

  • Samerna, totalt cirka 80 000 personer (förmodligen fler), är ett urfolk som bor i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige.
    I Sverige finns officiellt cirka 20 000 samer, troligen betydligt fler. Ungefär en tiondel av samerna i Sverige arbetar med renskötsel.
  • Samernas moderna organisationshistoria sträcker sig 100 år bakåt i tiden. År 1993 inrättades Sametinget som ett folkvalt organ och en statlig myndighet.
  • I hela Sápmi, Sameland, firas 6 februari som Samefolkets dag.
  • Samiska rådet i Svenska kyrkan började sitt arbete 1997. Ledamöterna väljs på förslag av Sametinget och de nordliga stiften i Svenska kyrkan och utses av kyrkostyrelsen.
  • Hösten 2006 presenterades utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan. I den föreslås bland annat en förstärkt organisation för kyrkans samiska arbete.

Läs mer om samer