Solen skiner på ett landskap i fjällen. En älv slingrar sig fram och i horisonten syns fjäll med snöfläckar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Åtta åtaganden i försoningsarbetet med samiska folket

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkostyrelsens arbetsutskott har beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket, de kommande 10 åren. Beslutet togs i juni 2021.

Åtta åtaganden

Åtagandena har förankrats i en remissomgång med Svenska kyrkans tretton stift, som står bakom beslutet.

I början av juni 2021 beslutade kyrkostyrelsen att en officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket, under höstens kyrkomöte, för de oförrätter som begåtts i historien.

Arbetsutskottet har nu beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt och övergripande mål för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan de kommande tio åren:

  • Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.
  • Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.
  • Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.
  • Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.
  • Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.
  • Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.
  • Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

- En ursäkt behöver självklart åtföljas av handling. Dessa åtaganden är nu väl förankrade och kan möjliggöra en ny gemensam framtid. Att Svenska kyrkan också är samisk behöver bli tydligare i utvecklingen av samiskt kyrkoliv, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Dialogen fortsätter

De övergripande åtagandena ger en tydlig inriktning för Svenska kyrkans fortsatta försoningsarbete med det samiska folket. Utifrån detta fortsätter dialogen med samiska företrädare och stiften om insatser för att förverkliga respektive åtagande och följa upp ursäkten med handling.

Insatserna kommer att preciseras i en handlingsplan som arbetas fram under hösten 2021, på uppdrag av kyrkostyrelsen.

Exempel på vad en handlingsplan kan komma att innehålla är bland annat kunskapshöjande insatser för församlingar i frågor som rör samiska rättigheter, främja gudstjänstliv på samiska, utveckla dialog- och samverkansformer i markfrågor, granska hur kyrkan historiskt agerat i markfrågor, öka tillgången på barnverksamhet på samiska och att rekrytera fler med samisk kulturkompetens till tjänst i Svenska kyrkan.

Arbetet med detta behöver ske i nära dialog med samiska företrädare och stiften. Ambitionen är att få i gång långsiktiga processer för att stärka strukturer som kan bära det fortsatta samiska arbetet i Svenska kyrkan.

Kyrkostyrelsen har beslutat avsätta 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för detta arbete under perioden 2022-2031.

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022. 

Mer information

Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna