Foto: Christina Persson/ Ikon

Kunskapsutveckling om kyrkligt kulturarv - avslutade projekt

På den här sidan hittar du information om avslutade kunskapsutvecklande projekt som beviljats medel från kyrkoantikvarisk ersättning.

Vetenskaplig konferens om medeltida kyrktak

(ramår 2022)

Den 8-9 november 2022 arrangerade Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och Kungliga Vitterhetsakademin tillsammans en vetenskaplig konferens om forskningen kring de medeltida kyrkornas tak. På konferensen presenterades resultat från olika projekt genomförda i både Sverige, Norden och Västeuropa.

Konferensen riktade sig till Svenska kyrkan, kulturmiljövården och forskare i Sverige och Europa. Ett viktigt syfte var att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter och att sprida ny kunskap om en del av kyrkobyggnaden som visat sig inrymma höga kulturhistoriska värden. Konferensen filmades och finns nu tillgänglig att ta del av i efterhand på Riksantikvarieämbetets youtubekanal. 

Här kan du se den filmade konferensen

Kyrkan i lokalsamhället

(ramår 2021)

Ett projekt i samarbete mellan Karlstads stift, Hagfors pastorat och samhällsplaneringsföretaget SBK. Syftet var att utveckla metoder för att öka kunskapen om det kyrkliga kulturarvet som samhällsresurs med utgångspunkt i den fysiska platsen och kyrkomiljöerna, genom samverkan med kommun, näringsliv, civilsamhälle och övrig idéburen sektor.

Projektets fokusområden har varit ungas behov och syn på den plats där de bor, vad kyrkan skulle kunna vara – mer än idag – samt samhällets behov av nästa generations intraprenörer och entreprenörer för att utveckla en plats hållbart. En kunskapsallians mellan Svenska kyrkan och den industriella delen av näringslivet i Hagfors initierades i projektet och förhoppningen är att det ska öka kunskaperna om hur gemensamma normer och strukturer kan begränsa möjligheterna till utveckling och innovation på mindre orter. 

I projektet har en metod för hållbara platser tagits fram som visar på vikten av samverkan mellan sektorer för att skapa just detta. Metoden ska användas för att påbörja byggandet av nätverk som med utgångspunkt i den fysiska platsen undersöker det kyrkliga kulturarvet som samhällsresurs i det långsiktiga arbetet för att utveckla en trygg, levande och attraktiv landsbygd. Metoden kan vara tillämpbar för andra kyrkliga enheter i exempelvis arbetet med lokalförsörjningsplaner genom att den möjliggör medborgardialog kring kyrkomiljöernas betydelse.

Här kan du läsa mer om projektet (Pdf)

Mötesplats för kulturarv – lärande – besöksnäring

(ramår 2022)

Under 2022 har Uppsala domkyrkoförsamling tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå genomfört en förstudie i syfte att skapa ökad kunskap i frågor rörande kulturarv, lärande och besöksnäring och hur denna treenighet kan samverka i arbetet med det kyrkliga kulturarvet.

visar på stort intresse för frågorna samt på en vilja att samverka utifrån olika perspektiv. Från diskussionerna i de tre workshops som genomfördes i förstudien summerades skärningspunkter för områdena kulturarv, lärande och besöksnäring. Syftet med förstudien var att ge underlag för att Svenska kyrkans kulturarvsarbete i framtiden ska kunna utvecklas tillsammans med andra intressenter och samhällsaktörer.

Här kan du läsa mer om förstudien (Pdf)

 

Hantverkslaboratoriet

(ramår 2021)

Svenska kyrkan har sedan 2011 regelbundet tilldelat kyrkoantikvarisk ersättning till Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet för att stödja utveckling av hantverkskunskaper som krävs för att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena så att kulturhistoriska värden inte förstörs och förvanskas. Under projektet 2021–2022 har Hantverkslaboratoriet genomfört flera kompetenshöjande aktiviteter för målgrupper inom Svenska kyrkan, samordnat det nordiska nätverket om tjära och förmedlat kunskap och nyheter kring hantverk, material och metoder till kyrkans olika nivåer.

2022 genomfördes två temadagar om trätjära med föredrag och workshops vid Högs kyrka i Hälsingland och Granhults kyrka i Småland. Vid Söraby kyrka i Rottne i Växjö stift genomfördes en temadag om kyrkspån. Ett antal webbinarier har genomförts, två på tema takspån under 2021, ett om tjära 2022 och ett om färg och målning av plåttak. Konceptet för dessa tillfällen är att lyssna till förinspelade föredrag från tre till fyra personer med kunskaper och erfarenheter inom respektive område. Detta följs av diskussion och frågestund.

Vid Byggnadsvårdens konvent som arrangerades i Mariestad 2022 fanns många programpunkter av relevans för Svenska kyrkan, som också fanns väl representerad som föredragshållare. Inom nätverket Nordic Tar Network har flera digitala seminarier genomförts då projekt och aktiviteter i Norge, Finland och Sverige presenterats. I oktober 2022 anordnades en konferens på Åland med omkring sjuttiofem deltagare under tre dagar.