Miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem som möjliggör ett systematiskt och strukturerat arbete för att bidra till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Strukturen stödjer också måluppfyllnad relaterat till Agenda 2030 och Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Miljöledning i kyrkan

Kyrkans miljödiplomering skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med miljö- och andra hållbarhetsfrågor. Kyrkans miljödiplomering kräver mål för både det pastorala arbetet och för andra verksamhetsområden. Arbetet bygger på delaktighet och gemensamt lärande.  Kyrkans miljödiplomering liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

Det unika i Kyrkans miljödiplomering är att den teologiska grunden där ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv inryms. Det har en pedagogisk struktur med grund i reflektion och samtal, som leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling! ​​

Sju moment i ett kugghjul.
Varje moment i Kyrkans miljödiplomering leder vidare i en arbetsprocess. Metoden bygger på att man gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.. Foto: Kyrkokansliet hållbarhet

De sju momenten - en arbetsmetod

Kyrkans miljödiplomering har en arbetsmetod som är uppbyggd i sju olika moment. Tillsammans med medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör församlingen/pastoratet med hjälp av metoden en handlingsplan med vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. 

Miljödiplomerade församlingar

Över hundra församlingar, pastorat och stiftskanslier är miljödiplomerade. Varje enhet revideras och godkänns vartannat år med hjälp av miljödiplomerare, ideella medlemmar i Svenska kyrkan med ett extra engagemang för miljöfrågor i teologi och praktik. 

Stöd för arbetet med Kyrkans miljödiplomering

Standard och vägledning till standarden för Kyrkans miljödiplomering kan du ta del av längre ner på denna sida. Här kan du även ta del av Omtanke, ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete för stöd i den teologiska reflektion som krävs i diplomeringsarbetet.

En grundläggande miljöutbildning för hela församlingen brukar vara starten till ett gott miljöledningsarbete. Svenska kyrkans digitala miljöutbildning har tagits fram för att tillgodose den grundläggande kunskapen.