Läsplatta som visar en webbsändning från en kyrka.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svieriga girkko coronaájgij (julevsamigiella-lulesamiska)

Ráfedis ja vahágis ájgij vuojnnep ulmutja dárbahi iejvvidit ja doarjjagav ja viehkev oadtjot vil ienebut gå ietján. Dan diehti ep hiejteda – mij ietjájduhttep. Lågå gåk coronadávdda Svieriga girkko bargov bájnná. Julevsámegiella (lulesamiska)

Girkkoválljima birra

Jienasta ragátmáno 6.b. rájes gitta válljimbäjvváj ragátmáno 19.b. Jienasta de bájnatja majt girkko dahká bájkálattjat, dajvalattjat ja rijkalattjat. Maj dån aná Svieriga girkko galggá barggat? Duv jiedna l ájnas! 

Girkko l rabás guhkev máhttelis

Uddni tjoaggulvisá iemeláhkáj joarkki ietjasa dåjmaj ja jubmeldievnoj, valla sierra hiebadimij. Mij ep vuostatjin jubmeldievnojt ja ietjá dåjmajt sidá hiejtedit, ájnat ietjájduhttet. Buojkulvissan fálli moadda tjoaggulvisá digitála jubmeldievnojt ja råhkålvisájt.

Daŋga bále gå mijá tjoaggulvisá li rahpasa guhkev máhttelis, de snivva tjuovvop Álmmukvarresvuohtadåjmadagá rádijt.

Dajt ásadusájt ja jubmeldievnojt majt tjadádip sinna ásadip nåv åvdåsvásstediddje vuogijn gåk máhtttelis. Degu dal binná ulmutjijt lanjájn adnet. Mijá digitála jubmeldievnojda gájkajt buorástahttep boahtet!

Gávna digitála jubmeldievnov.

Åtså tjoaggulvisáv Jus i diede makkár tjoaggulvissaj gullu de álkket dav gávna gå åtså ietjat adressan. Máhtá aj åhtsåt bájke jali påvsstånummara baktu gávnatjit tjoaggulvisájt vissa bájkijn.

Fuolkkebase coronaájgijn

Le gu bivddim berrahijt ja rádnajt fuolkkebassáj – gástadussaj, fiesstimij, hávddádussaj. Coronaájgij sinna ihkap dárbaha hiebadit ávvo- jali surggobasev. Ienebut lågå gåk máhtá dahkat – biele dárogiellaj.

Dárbahak sáhkarádnav? Jouraaddne härrá. Jourhavande präst.

Jus suomagielav ságasta la telefåvnnåjoura rabás dunji. Palveleva puhelin.
Tsahkkida digitála ginntalav jali råhkålvisáv tjále svenskakyrkan.se/be

Svenska kyrkan.se/samiska

Svieriga girkko ålggorijkan

Ålggorijkkagirkko gåbttjå ålggorijkkatjoaggulvisájt ja ietjá ålggorijkkadåjmajt. Siebrreráde Svieriga girkkuj ålggorijkan mierret makkir ålggorijkkatjoaggulvisá gulluji Svieriga girkkuj. Gávnnuji 45 ålggorijkkatjoaggulvisá ja vil gáktselåk jubmeldievnnosaje gånnå tjåhkani dájvvalakkoj.

Misjåvnnå

Misjåvnnå mierkki ”rájadus” ja spiedjilt vidnov majt åhpadisålmmå oadtjun vihtanasstet iehtjadijda sijá jáhko birra. Girkko dálásjájge oassálassta dan rájadusán gávnadimij baktu ulmutjij  goappátjagá lahkabirrusin ja mijá rijka rájáj ålggolin. Misjåvnnå l danen avta ednagav birra majt tjoaggulvis dahká sijá ietjas rájáj sinna ja gåktu doarjju ietjá girkkojt ålles värálda birra sijá vuodo barggogåhttjusin vihtanasstet Jesusa birra. Dagáduvvá goappátjagá ekonomalasj vattaj baktu ja rája barggijt, buojkulvissan åhpadiddjijt, dåktårijt, ekonomajt jali härrájt.

Diakoniddja

Diakoniddja l girkko sosiálalasj barggo. Viddno la oasálasjvuoda, roatto ja gasskasasj solidaritehta baktu duosstot ulmutjit fámodum vidjurijn. Vuodo dási l Jubmela gieresvuohta, mij mijáv duosstu ulmutjin Jesus Kristus.

Girkko vuodo viddno

Svieriga girkko vuodo vidno li basodit jubmeldievnov, åhpadit ja barggat diakoniddjajn ja misjåvnåjn. Tjoaggulvis åvdåsvásstet dåjmas gájkajda gudi viessu ja guossidi tjoaggulvisáv. Máhttelisvuohta l gástadussaj, konfirmasjåvnnåj, fiesstimij ja hávddádibmáj.

Jubmeldievno

Jubmeldievnno l máhttelisvuohta Jubmelijn gávnadit aktisasjvuodan ietjá tjoaggulvisårroj. Oadtjop vuojŋadit råhkålvisán, skalon ja lávllagin. Gájka duostoduvvi ietjasa jáhkujn ja sijá guoktástallamij. Árbbedábe dåbdov vuojnnep jubmeldievno umasslágásj åsijn, gullat musijkav ja vuojnnet girkkolanja hiervvimijn. Valla oadtjop aj duosstot ådåstimev moalggemin, lávllagin ja råhkålvisán.

Åhpadus

Jesus åhpadij ulmutjijt gätjo viessomav. Giehtoj muodolvisájt ja ságastij ulmutjij gej gávnadij danen gå sidáj vuosedit Jubmela gieresvuodav. Åhpadisålmmå oadtjun vidnov diedojt oabllodit ja nåvti l åvddålijguovlluj dagádum gitta mijá ájggáj. Gå ájádallap åhpadussaj uddni márjju ájádallap åvdemusát skallujlåhkkijda. Valla gájkka gávnadimijn ulmutjij åhpadip juojddá nubbe nuppe birra ja iehtjama birra. Nåvti oadtjop tjiegŋodum dádjadusáv mij la årrot ulmusj.

Lågå ienebuv Svieriga girkko sáme dåjma birra dánna. länk https://www.svenskakyrkan.se/samevuohta-svieriga-girkkon

Lulesamiska psalmer på Spotify

Nu kan du lyssna på psalmer ur den lulesamiska psalmboken på Spotify. Det är sångaren och kompositören Anders Ánndaris Rimpi som producerat och sjungit in psalmerna.

På Luleå stifts hemsida kan du läsa mer om honom.

Sapmí kontakt

Jus sidá gasskavuodaav Svieriga girkkujn jali ienebuv diehtet mij duv tjoaggulvisán dáhpaduvvá, telefåvnnånummarav gávna färttáhasj tjoaggulvissaj telefåvnnåkatalåga tjuovggisruoppsis bielijn.
 
Máhtá aj sáhkadit Svenska kyrkans /Svierga girkko, telefåvnnå 018-16 95 00.

Sálltáris, sálmma 139

Gájkka bielijn muv birásta,
duv giedan lav ållu.
Jus javlav:
Sjievnnjet muv gåbtjis,
tjuovgga muv birra idjan sjaddis,
sjievnnjet dunji ij la sjievnnjet,
idja le tjuovggat degu biejvve,
sjievnnjet iesj le tjuovgga.