Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biskopen – en andlig ledare

Biskopen är den högsta andliga ledaren i stiftet. Biskopens uppgifter är bland annat att inspirera präster och diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete, samt viga präster och diakoner.

Ordet biskop kommer från grekiskan och betyder tillsynsman. I Svenska kyrkans finns tretton stift. Varje stift leds av en biskop.

Biskopen ger stöd till medarbetare

Biskopen ska ge råd, lyssna på och stärka sina medarbetare. Biskopen gör regelbundna besök i stiftets församlingar för att ta del av deras verksamhet, ge stöd och möta medarbetare i enskilda rådgivande samtal. Till sin hjälp i detta arbete har hen stiftskansliets personal.

Biskopen är också ordförande i stiftets domkapitel* och har tillsammans med övriga ledamöter där en granskande och dömande funktion.

Biskopen ska ge råd, lyssna på och stärka sina medarbetare.

Biskopen viger nya präster 

Biskopen har en viktig roll i utbildningen av nya präster och diakoner. Det är biskopen som antar stiftets präst- och diakonkandidater och viger dem till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid då kandidaterna ger sina vigningslöften. 

I biskopens uppdrag ingår också att vara ordförande i stiftsstyrelsen, kyrkans styrorgan på länsnivå.  I stiftsstyrelsen förbereds och verkställs stiftsfullmäktiges beslut. Stiftsstyrelsen handlägger även ärenden om kyrkliga val, är ansvarig för indelningen av församlingar och pastorat och beslutar om ekonomiskt stöd till församlingarna och pastoraten.

Biskopen har även olika uppdrag på Svenska kyrkans nationella nivå och deltar regelbundet i överläggningar med de andra biskoparna i olika frågor.  

Titeln varar livet ut

En biskop avgör i regel själv hur länge hen ska vara kvar i tjänst. Många fortsätter efter pensionen. Skulle det vara aktuellt att tvinga en biskop att lämna sin tjänst avgörs det av biskoparnas ansvarsnämnd. Det gäller till exempel om biskopen brutit sina vigningslöften, sin tystnadsplikt, genom sjukdom förlorat förmågan att vara biskop eller genom brott, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en biskop bör ha.

Efter att biskopen avslutat sin tjänst behåller hen titeln biskop emeritus livet ut.   

I Kyrkoordningen 8 kapitlet (se nedan) beskrivs detaljerat vad som är en biskops uppgifter i Svenska kyrkan.

* I varje stift finns ett domkapitel. Domkapitlets uppgift är att granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Vem som helst kan göra en anmälan till domkapitlet, som kan ut­dela varningar till präster och diakoner, och i yttersta fall förklara dem obehöriga. Ärenden i domkapitlet går att överklaga till Svenska kyrkans överklagandenämnd.

KYRKOORDNINGEN 8 KAPITLET

Biskopens uppgifter

1 § Den som innehar en befattning som biskop ska

  1. förkunna evangelium i ord och handling,
  2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
  3. svara för ledning och tillsyn,
  4. vårda och värna kyrkans enhet,
  5. viga präster och diakoner,
  6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
  7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.

 

Visitationer
2 § Biskopen ska visitera stiftets församlingar.
Biskopen får också uppdra åt kontraktsprostarna att i biskopens ställe visitera församlingarna i deras kontrakt. Biskopen får i särskilda fall uppdra åt domprosten att visitera stiftets församlingar.
Vid visitationerna ska det föras protokoll som ska lämnas till domkapitlet samt till berörd församling och berört pastorat. (SvKB 2012:14, 2015:7)

 Läs hela kapitel 8 i kyrkoordningen