En dopfunt av silver med en etsad duva.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sakramente lea aejlies dahkoe

Gååvnesieh sjïere boelhketjh jieliedisnie. Gååvnesieh aaj sjïere boelhketjh gærhkoerommesne.

Dah leah gosse naan lååvkesåvva jallh gosse maalestahke juakasåvva – dellie maam akt sjïere deahpede. Bijpeleteksth rohkelassine lohkesåvva. Daaletje ektede dejtie maam Jesus ikth jeehti. 

Dïhte maam laavkemisnie jïh maalestahkesne deahpede, dah deahpadieh juktie Jesus lea jeahteme dïhte edtja deahpadidh. Dïhte lea jienebe enn mojhtese. Dïhte lea saetniesvoete. Tjaetsie, vijne jïh laejpieh leah daamhtaj mealtan gosse almetjh tjåanghkenieh, mohte daesnie dejtie damtoes tjåenide åadtjoeh sjïere sisvege. 

Laavkome jïh maalestahke leah aejlies dahkoeh, dah leah sakramenth. Martin Luther dejtie juakeme mubpijste aejlies dahkojste, dan gaavhtan laavkome jïh maalestahke båetieh mejstie Jesus lea jeahteme mestie dïhte lea aalkeme. 

Dah dahkoeh lea maam akt konkreete materijelle – tjaetsie, laejpie jïh vijne – mah dahkojde iktedieh luhpiehtimmide Jesusen luvhtie. Dah luhpiedimmieh ektesne jiehtieh mijjieh maehtebe Jupmelen gieriesvoetem leajhtadidh, seamma saahta mah deahpadieh. Ij Jupmele laehpelh.

En bebis i dopklänning får vatten på sitt huvud av en präst.

Laavkome lea aejlies

Laavkome lea aejlies darjome – sakramente. Dïhte mij laavkomem dan sjïere darjodh, Jesus laavkoeminie eelki jïh mijjiem birri laavkodh.

Maalestahke – aejlies maalestahke

Gosse mijjieh laejpiem jïh vijnem dåastoehtibie åadtjobe biehkiem Kristusen åedtjeste jïh vïrreste. Dellie Jupmele båata mijjen lïhke. Maalestahke lea aejlies dahkoe, rïektesvoeten jïh håhkoen væhta.