Psalmböcker på rad
Foto: Albin Hillert/Ikon

Psalmboken

I Den svenska psalmboken finns de psalmer och visor som Svenska kyrkans församlingar använder vid gudstjänsterna. Den innehåller också många bibeltexter och böner. Nu pågår ett arbete med att revidera psalmboken.

Kyrkans gemensamma sångbok, psalmboken, är en märklig skapelse med en historia på över tretusen år. Den är en kombination av sångsamling, bönbok, andaktshjälp, lärobok och kulturdokument och har många gånger varit mer spridd och älskad än självaste Bibeln, åtminstone i Sverige. 

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok, Den svenska psalmboken, togs i bruk den första advent 1986. Nu förbereds en omarbetning av den. Det innebär att man både ser över de psalmer som redan finns i psalmboken, och ser vilka nya psalmer som ska tas med.

I kyrkostyrelsens skrivelse till höstens kyrkomöte föreslås att arbetet med nya psalmer ska prioriteras. Kyrkostyrelsen vill också att Den svenska psalmboken 1986 tills vidare ska få fungera i sitt nuvarande skick. Skrivelsen sänds till kyrkomöte för dialog kring inriktningen för psalmboksrevisionen.

Skrivelsen KmSkr 2021:6 Revision av psalmboken innehåller kyrkostyrelsens överväganden i fråga om direktiv, tidsplan och andra ramar för en psalmboksrevision, vilka höstens kyrkomöte ska ge synpunkter på.
 

Den 1 november 2021 öppnas en digital brevlåda där den som vill kan skicka in sina förslag på nya psalmer, https://www.svenskakyrkan.se/psalmboken/forslag-pa-nya-psalmer