På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Tystnadsplikt inom Svenska kyrkan

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

I vissa situationer har de olika yrkesgrupperna även anmälningsplikt. Läs om det längre ner på sidan.

Prästen har absolut tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om du som samtalat med prästen vill att prästen ska föra uppgifter vidare går det inte. 

En präst får inte heller kallas att vittna i en rättegång om sådant som prästen har fått veta under bikt eller enskild själavård. 

Tystnadsplikten för präster finns i Svenska kyrkans stadgar, kyrkoordningen 31 kap 9 §.

Diakonen har tystnadsplikt

Diakonen har också tystnadsplikt under enskild själavård, men till skillnad från en präst kan en diakon bryta tystnadsplikten, till exempel när

  • du som har samtalat med diakonen vill att uppgifter ska föras vidare
  • det under den enskilda själavården har kommit fram information eller uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på
  • diakonen blir kallad att vittna i en rättegång.

Tystnadsplikten för diakoner finns i kyrkoordningen 32 kap 9 §.

Familjerådgivaren har tystnadsplikt 

Det råder även tystnadsplikt i Svenska kyrkans familjerådgivning. Det innebär att det är förbjudet att avslöja uppgifter som du lämnar i förtroende vid rådgivningen. Men det finns undantag då familjerådgivaren kan bryta tystnadsplikten. Det kan bland annat handla om att

  • du som har samtalat med familjerådgivaren vill att samtalet ska föras vidare
  • familjerådgivaren gör en anmälan till socialnämnden om att ett barn far illa eller utsätts för brott
  • familjerådgivaren gör en anmälan till polis eller åklagare om det finns en misstanke om att ett barn utsätts eller har utsatts för vissa brott
  • familjerådgivaren gör en anmälan för att förhindra stundande brott
  • familjerådgivaren enligt lag är skyldig att delge uppgifter eller information.

Anmälningsplikt

Förutom tystnadsplikt finns även anmälningsplikt. Vuxna som jobbar med barn och unga och misstänker att ett barn far illa är enligt lag skyldiga att tala om detta för socialtjänsten. Anmälningsplikten står även inskriven i kyrkans egna regler. Det handlar om att den som är ung ska få den hjälp hen har rätt till.

  • En präst som under bikt eller enskild själavård får höra att ett barn far illa får inte föra den informationen vidare. Men en präst som fått samma information vid en annan situation än bikt eller enskild själavård har anmälningsplikt.
  • En diakon som under enskild själavård får höra att ett barn far illa är skyldig att anmäla detta.
En kvinna sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.

Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där du tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det du vill be om förlåtelse för.

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du höra av dig till Svenska kyrkan och be att få prata med en präst eller en diakon. Det är kostnadsfritt och du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.

Själavård

Själavård är kyrkans omsorg om hela människans inre hälsa – den andliga, existentiella och psykiska. Ett samtal mellan en enskild person och en präst eller en diakon i kyrkan kallas för ett själavårdssamtal.