Ärkebiskopens kräkla.
Foto: Magnus Aronson

Så väljs en ärkebiskop

Ärkebiskopen väljs till uppdraget. Personen behöver inte vara biskop sedan tidigare, även om det oftast har varit biskopar som valts till ärkebiskop. Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett ärkebiskopsval går till.

Ärkebiskopen röstas fram

Det är stiftsstyrelsen i Uppsala stift som är ansvarig för att genomföra ett ärkebiskopsval. Detta eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift. 

Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift, röstar dessutom de diakoner och präster i Uppsala stift som har en tjänst inom stiftet, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio.

Vid valet av ärkebiskop gäller en person - en röst, även om personen skulle vara röstberättigad på mer än en grund (till exempel en präst som också är ledamot av domkapitlet). Den slutliga röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen i Uppsala stift. I ärkebiskopsvalet 2022 är totalt 876 personer röstberättigade.

Det utses minst fem kandidater

Ärkebiskopsvalet sker i flera omgångar. I ett första nomineringsval utser de röstberättigade minst fem kandidater som går vidare till ärkebiskopsvalet. Det kan bli fler kandidater om fler än fem personer får minst fem procent av rösterna. 

De personer som gått vidare behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Efter behörighetsförklaring blir de sedan officiella kandidater i ärkebiskopsvalet.

Kandidaterna presenteras därefter på olika sätt, bland annat genom en offentlig utfrågning inför den första omgången i ärkebiskopsvalet.

Om någon av kandidaterna i den första valomgången får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång med de två kandidater som har fått flest röster. Skulle de två kandidaterna i den andra valomgången få lika många röster avgörs valet genom lottning.

Den nyvalda ärkebiskopen tas emot vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka i närvaro av Svenska kyrkans övriga biskopar. Skulle personen sedan tidigare inte vara biskop så sker en biskopsvigning. Fram till mottagningen kallas den valda personen för ärkebiskop electus (män) och electa (kvinnor).

Uppdraget fortsätter fram till pensionen

En ärkebiskop har kvar uppdraget fram till pensionen om hen inte själv väljer att lämna det tidigare.

Efter pensionen får den tidigare ärkebiskopen titeln ärkebiskop emeritus (män) eller emerita (kvinnor).

I kyrkoordningen finns mer information

Mer information kring hur ett ärkebiskopsval går till finns i kyrkoordningens åttonde kapitel.

Så går ett ärkebiskopsval till – teckenspråk

Läs om hur ett ärkebiskopsval går till i Svenska kyrkan. Informationen tolkas på teckenspråk.