Ett barn sitter och ritar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barnkonsekvensanalys

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Vad är barnkonsekvensanalys?

Barnkonsekvensanalys är en process där uppgiften är att bedöma och redogöra för vad som är barnets bästa i ett visst tidsbundet sammanhang.

Handboken i kortform

  • Svenska kyrkan är en kyrka där många barn är medlemmar och där många barn finns i kyrkliga verksamheter och aktiviteter.
  • Kyrkoordningen anger att i kristen tro intar barnet en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamheter.
  • Barnkonsekvensanalys handlar här om att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas.
  • För att avgöra om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.
  • Barnkonsekvensanalysen – barnkonsekvensanalys-rapporten – blir ett beredningsunderlag.

Läs mer om handbok, e-utbildning och metodstöd i barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan.