Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.
Foto: Gustaf Hellsing, Ikon

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

I Agenda 2030 finns stora utmaningar i att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Hållbarhetsmålen är odelbara, vilket betyder att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås och att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat.

Varje enskild människa ska ha möjlighet att bära på ett hopp och få möjlighet att förverkliga sig själv som människa, som en del i en rättvis global gemenskap. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord ”Ingen ska lämnas utanför”, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Globala mål för en hållbar utveckling

FN:s hållbarhetsmål kommer att bidra till att lokalsamhällen, länder och en hel värld ska hålla ihop. Sveriges riksdag har beslutat att agendan ska genomsyra all politik. Svenska kyrkan ser fram emot att bidra till att målen uppnås och att samarbeta med andra för att nå goda resultat.

Målen i Agenda 2030

Barnfötter. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 1- Ingen fattigdom

Det senaste kvartsseklet har en miljard människor lyfts ur extrem fattigdom. Detta visar att förändring är möjlig.

Någon tar soppa ur en stor kastrull. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 2 – Ingen hunger

På global nivå finns det ingen brist på mat, ändå dör över två miljoner barn varje år av undernäring.

En person balanserar på en stock som ligger på marken ute i skogen. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa är förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Två barn står framför en griffeltavla och skriver på den. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 4 – God utbildning för alla

Nästan en miljard människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor.

Två personer med hennatatueringar håller varandra i handen. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Vattendroppar. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Inom världens alla religioner ses vatten som något heligt och en symbol för liv.

Vindsnurra. Till vänster syns loggan till Agenda 2030.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Tillgång till energi är en avgörande förutsättning för utveckling.

Två män lyfter in en stol i en lastbil från ett second hand-företag. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För att fattigdomen ska kunna försvinna i världen behövs fler jobb med säkra och anständiga arbetsvillkor och löner som man kan leva på. Att berörda människor har en röst är också en grundläggande förutsättning för att ett ekonomiskt system ska kunna betraktas som inkluderande, vilket mål 8 syftar till.

Tågräls. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ett hållbart samhälle kräver en hållbar infrastruktur. Det handlar om energi- och transportsystem som behöver ställas om så att de drivs av förnybar energi. Teknisk innovation behövs för att möta globala utmaningar. 

På en dörr sitter en skylt med texten Kyrkan öppen välkommen in. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet. Därför verkar Svenska kyrkan för att varje människa ska få växa och utvecklas efter sina förmågor.

En liten flicka i lila kläder, mask och röd mantel står på kanten av ett hustak och blickar ut över en stad. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om hur städer och samhällen ska kunna bli inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Svenska kyrkan bidrar till social sammanhållning och öppna mötesplatser där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor.

En person går i en butik och plockar ner varor i en kundkorg. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

När de globala utmaningarna beskrivs kan man få en känsla av att det råder en brist på resurser. I själva verket lever vi en värld där vi har tillräckliga resurser men problemet ligger i att de är ojämnt fördelade. För att tackla framtidsutmaningarna behövs innovativa idéer.

Kalhygge längs en landsväg. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Svenska kyrkan står bakom det globala klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och som innehåller åtaganden om hur rikare länder måste hjälpa fattigare nationer att dels hantera klimatförändringarna, dels ha råd att ställa om.

Fiskare från Indonesien, ensam i blå båt ute på havet. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 14 – Hav och marina resurser

Svenska kyrkan arbetar främst med vattenfrågan när skog, mark och kapital förvaltas, men är även del av flera dialoginitiativ. Dialog- och påverkansarbetet går hand i hand med hur Svenska kyrkan väljer att investera sitt kapital.

Vallmofält med kyrktorn i bakgrunden. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Människans välfärd – idag och i framtiden - är helt beroende av att ekosystemen fungerar väl och att det finns en biologisk mångfald.

Grafitti på en vägg, med texten Love each other. I förgrunden taggtråd. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Att verka för fred och försoning är en av Svenska kyrkans viktigaste uppdrag. Vi stödjer försoningsprocesser för att skapa varaktig fred och arbetar förebyggande för rättssäkra samhällen, till exempel genom att främja dialog och förståelse mellan religioner.

Jordglob. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Svenska kyrkan bidrar till det sjuttonde hållbarhetsmålet genom att samarbeta med trossamfund, organisationer och partners i Sverige och hela världen.

Mer än många tror – en broschyr om Svenska kyrkan med fokus på samhällsnyttan

Bilder av en uppslagen broschyr.

Mer än många tror är en broschyr som berättar om vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället, med fokus på samverkan och samhällsnytta. Målgrupp är du som är beslutsfattare, företräder myndigheter eller en organisation i civilsamhället.

Mer än många tror (pdf 2,6 mB)