En liten flicka med rosa keps sitter på en brygga och doppar i tårna i vattnet.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Från den 15 maj kan du söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som Svenska kyrkans kyrkokansli förvaltar. Målet är bland annat att hjälpa barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre och sjuka.

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamål och krav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Vi prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når fler människor än stöd som ges individuellt.  

Ansökningsperioder för 2024

Du ansöker digitalt via ett formulär som du hittar längre ner på sidan. Du kan också välja att mejla in din ansökan eller skicka den i ett brev till kyrkokansliet. 

Ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden kommer inte att behandlas. 

 • Föreningar och organisationer: 15 maj–15 juni. 

 • Privatpersoner: 15 maj–30 juni. 

Fördelning av medel

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Även du som inte är medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att söka. Vi prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når ut till fler människor än stöd som ges individuellt.

Om du lever på försörjningsstöd har vi inte alltid möjlighet att ge ekonomiskt bidrag då det i vissa fall kan bli till nackdel för dig.

De stiftelser som finns med i listan är de stiftelser som du kan söka ifrån i år. Vi ber er att läsa ändamålet noga så att din ansökan passar den stiftelse som du önskar söka ifrån.

Du hittar den fullständiga listan med stiftelser och deras krav och ändamål här nedan.

Så här ansöker du

 • Om du söker bidrag från flera stiftelser och vill använda det digitala formuläret ska du fylla i ett formulär per stiftelse samt ladda upp alla de inscannade bilagorna (t. ex intyg eller dylikt)  till varje stiftelse för sig. Om något krånglar med den digitala ansökan, vänd dig till kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se. 
 • Tänk på att vi endast kan handlägga ansökningar som kommit in inom ansökningsperiodens datum samt på korrekt blankett 2024 eller digitalformulär.
 • Ansöker du på pappersblankett ska du fylla i en blankett för varje stiftelse, men det räcker att skicka med bilagorna i ett exemplar om allt läggs i samma kuvert.  
 • För att ansökan ska vara giltig måste den vara underskriven av dig som söker.
 • En giltig ansökan ska även innehålla aktuella intyg som är relevanta för att styrka att du uppfyller kraven för respektive stiftelse.
  Exempel på detta är:
  * aktuellt läkarintyg, 
  * inkomstuppgift (till exempel kopia på senaste deklarationen),
  * lönespecifikation/utbetalningsavi från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten,
  * beslut om eventuellt bidrag exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag samt underhållsstöd,
  * skriv gärna en kort text som beskriver din situation  
  * har du en upparbetad kontakt med exempelvis en diakon, kurator eller psykolog, bifoga ett sådant underlag där den personen styrker din situation. 
 • Om du behöver hjälp med att skriva ut blanketten ska du i första hand vända dig till ditt närmaste bibliotek. Går inte det kan vi skriva ut och skicka den till dig om du mejlar oss på kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se. 
 • Skanna den underskrivna ansökan tillsammans med övriga dokument och bilagor och mejla den till kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se
 • Du kan även skicka den underskrivna ansökan tillsammans med övriga dokument/bilagor som brev till: Stiftelsens namn, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
 • Om du behöver hjälp med att ansöka är du välkommen kontakta din närmsta församling som gärna hjälper till. 

Besked om beviljad ansökan

Handläggningen av ansökningarna beräknas vara klar under september 2024.
Du som beviljas ekonomiskt stöd från en stiftelse får besked om detta i månadsskiftet september–oktober, innan utbetalning sker. Om du ansökt digitalt och din ansökan inte beviljas får du ett mejl med avslag.

Om du har ansökt på blankett och inte beviljas får du inget meddelande. 

Stiftelser öppna för ansökan om ekonomiskt bidrag

Barn och unga samt sjuka och gamla 

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.

Totalt belopp att fördela: 65 500 kronor

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Totalt belopp att fördela: 94 500 kronor

Anna Tryggs stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Totalt belopp att fördela: 100 000 kronor

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.

Totalt belopp att fördela: 100 000 kronor

Döva 

För privatpersoner: Här önskar vi att du skickar med ett intyg från exempelvis hörselcentralen eller ett läkarintyg som styrker att du är döv. 

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse.

Totalt belopp att fördela: 100 000 kronor

Femte Dövstumsdistriktets stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för boendekostnader till dövas boende inom Örebro och Värmlands län.

Totalt belopp att fördela: 100 000 kronor

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva.

Totalt belopp att fördela: 20 500 kronor

Synskadade

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forsning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc. 

2024: Bidrag till synskadade att användas i fondens syfte och anda. 

Totalt belopp att fördela: 335 000 kronor

Äldre

Kan endast sökas från det år man fyller 65 år.

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor, helst ur den s.k. pauvres honteux-klassen, anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.

Totalt belopp att fördela: 100 000 kronor

Kyrkligt arbete

J.E. Frykbergs stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.

Totalt belopp att fördela: 39 500 kronor                        

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.

Totalt belopp att fördela: 840 000 kronor

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att främja missionsforskning.

Totalt belopp att fördela: 100 000 kronor

Stöd och råd från din församling

Hos en del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar eller andra förbrukningsvaror. Men framför allt kan församlingarna ge stöd och råd samt hjälpa till med kontakter. Tillsammans kan man ofta hitta en lösning på de akuta problemen. Alla församlingar erbjuder enskilda samtal med en präst eller diakon. 

Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor. Om du inte vet vilken församling du tillhör hittar du den enkelt genom att söka på din adress här nedan.