En liten flicka med rosa keps sitter på en brygga och doppar i tårna i vattnet.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Från den 15 maj kan du söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som Svenska kyrkans kyrkokansli förvaltar. Målet är bland annat att hjälpa barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre och sjuka.

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamål och krav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Vi prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når fler människor än stöd som ges individuellt.  

Nästa ansökningsperiod startar den 15 maj 2024.

Då är du välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet förvaltar. 

  • Föreningar och organisationer: 15 maj–15 juni. (Obs, enbart digital ansökan.)

  • Privatpersoner: 15 maj–30 juni.

Stiftelser för ekonomiskt bidrag  

Barn och unga samt sjuka och gamla 

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdomsvård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.

Anna Tryggs stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdomsvård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.

Döva eller hörselskadade

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse.

Femte Dövstumsdistriktets stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för boendekostnader till dövas boende inom Örebro och Värmlands län.

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva.

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forsning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc. Fondens avkastning ska årligen i tur och ordning användas för nedanstående ändamål, ett vart fjärde år:

År 2024: Bidrag till synskadade
År 2025: Bidrag till hörselskadade
År 2026: Bidrag till medicinsk forskning

Äldre

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor–helst ur den s.k. pauvres honteux-klassen–anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.

Medicinska studier

Anna Thorfinns Stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.

Kyrkligt arbete

J.E. Frykbergs stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom Svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning.

Stöd och råd från din församling

Hos en del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar eller andra förbrukningsvaror. Men framför allt kan församlingarna ge stöd och råd samt hjälpa till med kontakter. Tillsammans kan man ofta hitta en lösning på de akuta problemen. Alla församlingar erbjuder enskilda samtal med en präst eller diakon. 

Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor. Om du inte vet vilken församling du tillhör hittar du den enkelt genom att söka på din adress här nedan.