Barbent kvinna med tatuering på vaden sitter vid strand
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Du är välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. Dessa riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. Även en del församlingar erbjuder olika typer av stöd och du kan söka rätt på din närmaste församling längst ner på denna sida.

ANSÖKNINGSPERIODER 2021

I år är det nytt att du kan ansöka digitalt via ett formulär som du hittar längre ner på sidan. Du kan också välja att mejla in din ansökan eller skicka den i ett brev till kyrkokansliet i Uppsala. 

Ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden kommer inte att behandlas. 

 • Organisationer kan ansöka 15 maj - 15 juni. Ansökan är nu stängd.  
 • Privatpersoner kan ansöka från den 15 maj -30 juni. Ansökan måste vara inkommen senast den 1 juli för att behandlas.

FÖRDELNING AV MEDEL

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamålskrav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Även du som inte är medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att söka. Vi prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når ut till fler människor än stöd som ges individuellt.

De stiftelser som finns med i listan är de stiftelser som går bra att söka ifrån i år och vi ber er att läsa ändamålet noga så att din ansökan passar den stiftelse som du önskar söka ifrån.

Du hittar den fullständiga listan med stiftelser och deras krav och ändamål i listan nedan.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

 • Om du söker bidrag från flera stiftelser och vill använda det digitala formuläret ska du fylla i ett formulär per stiftelse samt ladda upp alla de inscannade bilagorna (t. ex intyg eller dylikt)  till varje stiftelse för sig. Om något krånglar med den digitala ansökan, vänd dig till kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se. 

  Ansöker du på pappersblankett ska du fylla i en blankett för varje stiftelse, men det räcker att skicka med bilagorna i ett exemplar om allt läggs i samma kuvert.  
 • För att ansökan ska vara giltig måste den vara underskriven av dig som söker.
 • En giltig ansökan ska även innehålla aktuella intyg som är relevanta för att styrka att du uppfyller kraven för respektive stiftelse. Exempel på detta är aktuellt läkarintyg, inkomstuppgift (till exempel kopia på senaste deklarationen) eller ett brev från någon i din församling som kan styrka din situation. Det går också bra att bifoga ett kort personligt brev där du berättar mer om din situation.
 • Om du behöver hjälp med att skriva ut blanketten ska du i första hand vända dig till ditt närmaste bibliotek. Går inte detta kan vi skicka den till dig om du mejlar oss på kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se. 
 • Skanna den underskrivna ansökan tillsammans med övriga dokument och bilagor och mejla den till kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se
 • Du kan även skicka den underskrivna ansökan tillsammans med övriga dokument/bilagor som brev till: Stiftelsens namn, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
 • Om du behöver hjälp med att ansöka är du välkommen kontakta din närmsta församling som gärna hjälper till. 

BESKED OM BEVILJAD ANSÖKAN

Handläggningen av ansökningarna beräknas vara klar under september 2021. Om du beviljas ekonomiskt stöd från en stiftelse får du besked om detta senast den 30 september, innan utbetalning sker. Om din ansökan inte beviljas får du inget meddelande om detta.

Stiftelser öppna för ansökan om ekonomiskt bidrag

Barn och unga samt sjuka och gamla 

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.”

Totalt belopp att fördela: 52 500 kr

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.”

Totalt belopp att fördela: 87 000 kr

Anna Tryggs Stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.”

Totalt belopp att fördela: 55 500 kr

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.”

Totalt belopp att fördela: 21 000 kr

Döva eller hörselskadade

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse.”

Totalt belopp att fördela: 32 000 kr

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva.”

Totalt belopp att fördela: 11 000 kr

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forsning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc. Fondens avkastning ska årligen i tur och ordning användas för nedanstående ändamål:

2021 - Bidrag till hörselskadade
2022 - Bidrag till medicinsk forskning
2023 - Bidrag till Svenska kyrkans verksamhet att användas i fondens syfte och anda
2024 - Bidrag till synskadade

År 2021 lämnas bidrag enbart till hörselskadade.  

Totalt belopp att fördela: 125 000 kr

Äldre

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor - helst ur den s.k. pauvres honteux-klassen - anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.”

Totalt belopp att fördela: 18 000 kr

Medicinska studier

Anna Thorfinns Stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.”

Totalt belopp att fördela: 468 000 kr

Kyrkligt arbete

J.E. Frykbergs stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.”          
Totalt belopp att fördela: 127 500 kr                         

Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.”

Totalt belopp att fördela: 605 000 kr

Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning inom SKMs (Svenska kyrkans missions) intresseområde. Exempel på ändamål som kan stödjas är: tryckning och spridning av missionsvetenskaplig litteratur för bearbetning inom Svenska kyrkan och systerkyrkorna, stipendiering av fältforskning.”    

Totalt belopp att fördela: 59 000 kr

En del församlingar och stift kan ge tillfälligt stöd

Hos en del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar eller andra förbrukningsvaror. Men framför allt kan församlingarna ge stöd och råd samt hjälpa till med kontakter. Tillsammans kan man ofta hitta en lösning på de akuta problemen. Alla församlingar erbjuder enskilda samtal med en präst eller diakon. 

Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor.

 Hitta din församling

Om du inte vet vilken församling du tillhör hittar du den enkelt genom att söka på din adress.