Foto: Jim Elfström

Ärkebiskopar och biskopsmötet – arkiverat material

Gunnar Hultgren var ärkebiskop i Svenska kyrkan under åren 1958–1967. Under hans ledning fick ärkebiskopskansliet en ny och tydlig organisation. Dessförinnan hade ärkebiskoparnas verksamhet varit tämligen oreglerad. Vissa frågor handlades genom Uppsala domkapitels försorg, andra hanterades av ärkebiskopen personligen. Ta del av de historiska dokumenten som finns tillgängliga i arkivet.

Arkiverat material

De flesta av våra arkiv är ordnade och förtecknade. Andra arkiv finns tillgängliga, men de finns inte ordnade och förtecknade.

Om du vill besöka Svenska kyrkans arkiv i Uppsala kan du först skaffa dig en bild av vad som finns och sedan be arkivarierna ta fram materialet inför ditt besök.

Arkiv för ärkebiskopen och biskopsmötet

Det finns 13 arkiv för ärkebiskopar och biskopsmötet. Av dem är 12 förtecknade och visas i listan. Det arkiv som saknar föteckning är

  • Ärkebiskopens kanslis arkiv från 2019 och framåt.

Kontakta arkivet

Postadress: Kyrkokansliet, 751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 31
Telefon: 018-16 99 92 
E-post: kyrkokansliets.arkiv@svenskakyrkan.se

Öppettider

Måndag-fredag kl 9-12.

Styrelser, nämnder, kyrkomötet och ombudsmötet – arkiverat material

Svenska kyrkan hade inte en sammanhållen nationell nivå före början av 1900-talet. Ta del av historiken i korta drag och läs om hur den nationella nivån växte fram. Se också vilka dokument som finns tillgängliga i arkivet.

Verksamheter utomlands – arkiverat material

Under 1800-talet utvecklades Svenska kyrkans intresse för mission, diakoni och hjälpverksamhet i utlandet. Ta del av dokumentationen som finns samlad i Svenska kyrkans arkiv.

Fristående kyrkliga organisationer och kyrkliga bolag – arkiverat material

Gräsrotsorganisationer, fristående missionsorganisationer, stiftelser och teologiska institut, samt kyrkliga bolag har under årens gång agerat på ett nationellt plan i Svenska kyrkan.

Personarkiv – arkiverat material

Personliga handlingar, som brev och fotografier kan idag ge oss en bild av historien, som kompletterar de formella dokumenten som finns arkiverade.

Nationell nivås filmsamling – arkiverat material

Sedan 1930-talet har Svenska kyrkan producerat filmer. Filmerna har digitaliserats och finns tillgängliga för den som vill se.