Biskopar under biskopsmöte.
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift. Varje stift har en biskop. När en ny biskop ska tillsättas genomförs ett biskopsval i det aktuella stiftet. Det är stiftsstyrelsen som ansvarar för biskopsvalet.

Rätt att rösta

Alla som är röstberättigade i biskopsvalet verkar i det stift som ska välja en ny biskop. Det är

  • ledamöterna i stiftsstyrelsen och  domkapitlet
  • präster och diakoner med tillsvidareanställning eller minst sex månaders anställning i stiftet eller i någon av dess församlingar eller pastorat
  • särskilt utsedda elektorer.

Antalet elektorer är detsamma som antalet präster och diakoner i tjänst. Elektorerna och deras ersättare väljs av kyrkofullmäktige i respektive församling och pastorat i stiftet.

Den som väljs till elektor ska vara

  • döpt
  • medlem i Svenska kyrkan
  • 18 år fyllda
  • bosatt i församlingen, eller i en församling inom pastoratet.

Vid valet av biskop gäller en person – en röst, även om personen skulle vara röstberättigad på mer än en grund (till exempel en präst som också är ledamot i domkapitlet). Röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen. Särskilda bestämmelser gäller val av biskop i Visby stift och val av ärkebiskop.

En valprocess i två steg

1. Nomineringsval

Vid nomineringsvalet röstas biskopskandidater fram. De personer som får fem procent av rösterna behörighetsprövas av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar och går vidare till biskopsvalet. Fler personer kan gå vidare för att det ska bli minst fem kandidater i biskopsvalet.

Efter nomineringsvalet brukar en utfrågning anordnas. Kandidaterna brukar också presenteras på stiftets webbplats för biskopsvalet.

2. Biskopsval

Stiftsstyrelsen har delat in stiftet i valområden. Vid biskopsvalet samlas de röstberättigade i sina valområden för att rösta. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna är valet klart. I annat fall genomförs en andra valomgång en tid senare. Till den valomgången går de två kandidater som har fått flest röster vidare. Den som får flest röster vid den andra valomgången har valts till biskop. En nyvald biskop brukar av tradition kallas för biskop electa/electus fram till biskopsvigningen.

Ärkebiskopen viger den nya biskopen

Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen viger den nya biskopen, assisterad av andra biskopar i Svenska kyrkan och av särskilt inbjudna biskopar från andra kyrkor.

I kyrkoordningen finns mer information

Vad som är en biskops uppgifter, hur biskopsvalet går till och hur valen kan överklagas anges i åttonde kapitlet i kyrkoordningen

Ärkebiskop står bredvid en stiftsbiskop med mitra och stav.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.