Utsträckt hand riktar mobilkameran mot en blommande buske.

Sveerjen gærhkoe corona-tïjjesne (sydsamiska)

Aejkien gosse alvesibie jïh aehpesne vuejnebe almetjh daarpesjieh gaavnedidh jïh dåarjoem jïh viehkiem åadtjodh jienebe enn åvteli. Dan gaavhtan ibie orrijh – mijjieh jeatjahtehtebe! Lohkh guktie coronavijruse Sveerjen gærhkoen barkoem tsavtsa.

Gærhkoeveeljemen bïjre

Datne maahtah gïelem vedtedh skïereden 6:n biejjeste, veeljemebeajjan skïereden 19. Biejjesne. Gosse gïelem vadta datne tsavtsa mejnie gærhkoe edtja byjreskisnie, regionaalesne jïh nasjonellesne barkedh. Mejnie datne tuhtjh gærhkoe edtja barkedh? Dov gïele vihkeles!

Gærhkoe ræhpas dan jïjnje goh gåarede

Daelie åålmegh jïjnjh dej barkojste jåerhkieh jïh gyrhkesjimmiem heevehtieh, ovmessie sjïehtedimmiejgujmie. Ibie veeljh voestes iereste gyrhkesjimmide jallh jeatjah barkoeh orrijidh bene jeatjahtehtebe. Vuesiehtimmien gaavhtan jïjnjh åålmegh faelieh digitaale gyrhkesjimmide jïh bööneh.

Seamma tïjjen goh mijjen åålmegh rïhpestimmiem tjåadtjoehtieh dan jïjnje goh gåarede, mijjieh eensilaakan Folkhälsomyndigheten bïhkedassh fulkebe.

Dah öörnemh jïh gyrhkesjimmieh mah fysisken tjïrrehtieh öörnebe dïedteles vuekiem goh gåarede. Gaskem jeatjah vaenie goltelæjjah åadtjoeh sijjesne årrodh. Mijjen digitaale gyrhkesjimmide leah gaajhkesh dovnesh buerie båeteme.

Gaavnh digitaale gyrhkesjimmiem!  

Ohtsedh åålmegem
Jis ih daejrieh mij åålmegidie dov maahtah dam aelhkieslaakan gaavnedh gosse dov adressine ohtsedidh. Maahtah aaj ohtsedidh ajve sijjine jallh påastenummerinie guktie åålmegem gaavnedh sjïere dajvesne.

Fuelhkiebissiebiejjieh corona-tïjjesne

Datne maadtoem jïh voelph bööreme fuelhkiebissiebeajjan – laavkome, provre jallh juvleme? Corona-tïjjesne maahtah daarpesjidh aavoe- jallh sårkoebissiebiejjiem sjïehtedidh. Lohkh vielie guktie maahtah darjodh – sæjroeh daaroengïelesne.

Daarpesjh guaktegh soptsestalledh? Hearra barkosne. Jourhavande präst.
Jis såevmiegïelem soptsesth telefovnejoure Palveleva puhelin ræhpas dutnjien.
Tsïhkijehtieh digitaale tjoevkesem jallh rohkelassem tjaelieh svenskakyrkan.se/be

Svenska kyrkan.se/samiska

 

Gærhkoen eeremes barkoe

Svïenske gærhkoen eeremes barkoeh leah gyrhkesjidh, ööhpehtidh jïh dovne dijakonije jïh missjovne barkojne gïehtelidh. Åålmegen dan dïedte dejnie gïehtelidh gaajhkesidie mah desnie årroeh jïh gïeh åålmegisnie guessine. Desnie nuepiem laavkodh, skylledh, pruvredh jïh juvledh.

Gyrhkesjimmieh

Gyrhkesjimmesne nuepiem Jupmielinie gaavnedidh jeatjebigujmie ektesne åålmegisnie.
Faamoem åadtjoejibie gosse rohkelibie, aejlies maalestahkem åadtjoejibie jïh gosse åadtjoejibie laavlodh. Gaajhkesh dovnesh leah buerie båeteme sijjen jaahkojne jïh jïejkeminie. Gærhkoen vuekiem domtedh gyrhkesjimmien ovmessie bielide maehtebe vuejnedh, musihkesne govledh jïh gærhkoen rïeseldahkeste vuejnedh. Aaj åadtjoejibie orrestimmiem lohkemisnie, laavloemisnie jïh rohkelimmesne gaavnedidh.

Ööhpehtimmie

Jesuse abpe sov jieliemisnie almetjidie ööhpehti. Vierteds soptsesti jïh almetjigujmie soptsestalli mejtie gaavnedi, sïjhti Jupmelen gieriesvoetem vuesiehtidh. Dejtie learoehkidie stilli båvroem juhtiehtidh jïh nemhtie mijjen biejjine aaj. Gosse daan biejjien ööhpehtimmiem  ussjedibie eeremes dejtie skyllijemaanide ussjedibie. Badth gosse naemhtie almetjigujmie gaavnedibie mij akt orre, sinsitniem jïh jïjtsen bïjre lïerebe. Nemhtie maehtebe goerkesidh mij dïhte almetjinie årrodh.

Dijakonije

Dijakonije lea gærhkoen sosijale barkoe. Desnie meatan årrodh, earoem vuesiehtidh jïh dåajmijeslaakan sinsitnide årrodh gosse almetjh gaavnede mah mådtanlaaketje jielemetsiehkine. Daan maadtoe lea Jupmelen gieriesvoete, mij mijjide almetjinie Jesus Kristusinie gaavnebe.

Missjovne

Missjovnem guarkebe goh ”seedteme” jïh båvroem buerkeste maam learohkh åadtjoejin gosse sijjen jaahkoem jeatjabidie vïhnesjidh. Daan biejjien gærhkoe meatan dennie seedtemisnie gosse almetjigujmie gaavnede dovne lïhkesbyjreskisnie jïh mijjen laanten raasti ålkolen. Dan åvtese missjovne åålmegen bïjre jïh maam desnie dorje jïh guktie jeatjah gærhkojde bïjre jarkan veartanisne dåarjohte dej barkojne Jesusen bïjre vihnesjidh. Dam dorje gosse beetnegh vedtieh jïh gosse barkijh stïllieh, v.g lohkehtæjjah, dåakterh, ekonomh jallh hearrah.

Svïenske gærhkoe ålkoerijhkesne

Ålkoerijhkegærhkoe gaajhkh ålkoerijhkeåålmegidie jïh jeatjah ålkoerijhkestillemidie feerhmie. Moenehtse Svïenske gærhkose ålkoerijhkesne nænnoeste mij ålkoerijhkeåålmegh Svïenske gærhkoen nuelesne edtjieh årrodh.  45 ålkoerijhkeåålmegh gååvnesieh jïh dovne medtie gaektsieluhkie gyrhkesjimmiesijjieh gusnie daan baelien pruvhkieh tjåanghkenidh.

Lohkh vielie Svïenske gærhkoen saemien barkoen bïjre daesnie.

Sapmí kontakt

Sijhth Sveerjen gärhkoem bieljelidh jallh vielie daejredh dov gärhkoe-tjielten bijre, teelefonenommerem teelefonegärjesne gaavnh råsa bieline.

 
Maahtah aaj Sveerjen gärhkoen SaernieViehkiem bievnesjidh, teelefone 018-16 96 00.

Psaltaristie, saalme 139

Datne mannem faerhmesth gaajhkh bieline,
abpe manne dov gietesne.
Jis jeahtam:
Jemhkele åadtja mannem gaptjedh,
Tjoevkeste mov bijre jijje sjädta,
Ij leah jemhkele jemhkele dutnjien,
Jijje tjoevkets goh biejjie,
jemhkele lea tjoevke.