Svenska kyrkans upphandlingar

Här kan du ta del av planerade, pågående och avslutade upphandlingar. De upphandlingar som annonseras är i första hand ramavtal som ska gälla för hela Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan omfattas inte av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (fortsättningsvis LOU). Men bestämmelserna i LOU används som vägledning när bedömningen av vilka upphandlingsförfaranden som är affärsmässiga och vilka som inte är det. I termen affärsmässighet ingår att Svenska kyrkan på nationell nivå ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och genomföra upphandlingen på ett öppet sätt.

Därför informerar vi om de planerade, pågående och avslutade upphandlingar som görs på nationell nivå. Upphandlingarna som annonseras är i första hand upphandlingar av ramavtal som ska gälla för hela Svenska kyrkan. 

Stift, pastorat och församlingar kan också annonsera sina upphandlingar på samma sätt men det kommer inte på något sätt att vara heltäckande för de upphandlingar som görs inom Svenska kyrkan. 

Besök vårt intranät för att ta del av upphandlingarna. 

Information om inköp finns också på intranätet. 

Uppförandekod för leverantörer

Nationell nivå ska sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilka syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön.

Kraven avseende etik och hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling som en leverantör till nationella nivån ska uppfylla, framgår av ”Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer”. Uppförandekoden finns att läsa på intranätet.