Vita planterade blommor på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare.

Gravrätten, som gäller alla som var folkbokförda i Sverige när de avled, varar ofta i 25 år. Den förutsätter att det finns anhöriga som blir gravrättsinnehavare. Om det inte finns några anhöriga är det andra regler som gäller.

Det kostar inget att få en grav, utan det bekostas av begravningsavgiften, som är en del av skatten.

Dödsboet till den avlidne anmäler till begravningshuvudmannen (församlingen, pastoratet eller kommunen) vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter dödsfallet.

Om en gravrättsinnehavare avlider, överlåts uppdraget till

 • en släkting eller annan person med nära anknytning till den tidigare avlidne
 • släktingar eller personer med nära anknytning till en annan person som har gravsatts i samma grav
 • allmänna arvsfonden.

Gravrätt – ett uppdrag med rättigheter och skyldigheter

Det går att vara gravrättsinnehavare till gravplatser med full eller begränsad gravrätt. Det beror på vilket slags grav det är.

 • Full gravrätt: kistgravplats, urngravplats
 • Begränsad gravrätt: askgravplats, kolumbarium
 • Ingen gravrätt: askgravlundar och minneslundar.

Full gravrätt

Gravrättsinnehavare till gravplats med full gravrätt har rätt att

 • bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut
 • bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen.

I de flesta fall har gravrättsinnehavaren också rätt att gravsättas i den grav han eller hon var innehavare till.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att

 • se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan begravningshuvudmannen besluta att gravrätten är förverkad. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen. (Läs mer under rubriken Gravstenen.)

Begränsad gravrätt

Om du är gravrättsinnehavare till en gravplats med begränsad gravrätt får du bestämma

 • vem som ska gravsättas inom gravplatsen.

Du har inte rätt att bestämma hur

 • gravanordningen ska se ut
 • gravplatsen ska utsmyckas och ordnas.

Det beslutar begravningshuvudmannen om.

Ta hjälp med skötseln

Du som är gravrättsinnehavare kan ofta få hjälp att sköta gravplatsen själv. Då tecknar du ett avtal om skötseln med huvudmannen. Det betyder att huvudmannen sköter om gravplatsen i ditt ställe.

Dödsboet står för kostnader

Dödsboet står för alla kostnader som inte ingår i begravningsavgiften. Om dödsboet saknar pengar kan kommunens socialförvaltning gå in och täcka vissa kostnader. Läs mer om begravningsavgiften.

Gravstenar – montering och kontroll

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Minst vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Om en gravsten utgör en risk, blir gravrättsinnehavaren informerad om det. Gravrättsinnehavaren måste åtgärda gravstenen, eftersom det är hens egendom. Under tiden kan begravningshuvudmannen lägga gravstenen ned.

Det är viktigt att gravstenen monteras om, ifall det finns behov av det. Annars kan den bedömas som vanvårdad. Det kan bero på att stenen står med stöttor en längre tid eller att gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt.

Delat ansvar för gravstenen

Begravningslagen beskriver vem som har vilket ansvar för gravstenen.

Gravrättsinnehavarens ansvar:

 • Gravstenen är korrekt monterad.

Huvudmannens ansvar:

 • Utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på.
 • Godkänner gravrättsinnehavarens gravstensritning (visar hur gravstenen ska se ut) utifrån hur gravkvarteret är utformat. Gravstenen ska inte heller strida mot god gravkultur.

Gravstensfirmans ansvar:

 • Se till att stenen monteras säkert.

Kontakta de ansvariga om du är missnöjd

Om du som är gravrättsinnehavare är missnöjd med monteringen av en gravsten, kan du kontakta stenfirman. Om du är missnöjd med ett beslut om gravstenen, kan du kontakta begravningshuvudmannen eller överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Kontakt – begravningar

Om du har frågor om begravningar kan du kontakta begravningshuvudmannen. Det är den som ansvarar för begravningsverksamheten på en ort. I nästan hela landet är det Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholms stad och Tranås kommun.

 

Kontakta din församling eller sök på nätet efter ”kyrkogårdsförvaltningen” på orten, till exempel i Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakta Stockholms stad

Kontakta Tranås kommun

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.