Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån

Nämndens uppdrag är att fastställa arvoden och ersättningar. Både för kyrkomötets ledamöter och för ledamöter och ersättare i organ som har utsetts av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån (Arvodesnämnden) består av fem ledamöter, varav en ordförande.

Ledamöter:

Eva Brunne, ordförande

Olle Burell

Sven Kragh

Gunnar Thorbert

Birgitta Wrede