Två arbetare renoverar ett färggrant kyrkfönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sök medel för projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

Varje år, från november till och med februari, kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.

Välkommen till ett digitalt informationsmöte

Vill du ha mer information om vad som är viktigt att tänka på inför en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning till ett nationellt kunskapsutvecklingsprojekt?

Den 5 december kl. 14.00 – 15.30 kan du delta i ett digitalt informationsmöte med Markus Dahlberg och Christina Persson som arbetar vid enheten för kulturarvsstöd på kyrkokansliet. Programmet tar ungefär en timme och sedan finns det tid för frågor.

Program
  • Introduktion och bakgrund ”Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet”.
  • Exempel på nationell kunskapsuppbyggnad.
  • Svenska kyrkans behov, en omvärldsspaning.
  • Formalia, hur går det till att ansöka? Vilka krav finns? Hur går beredningen till?

Här anmäler du dig till informationsträffen.

Anmälan stänger den första december.

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens kompensation till Svenska kyrkan för de resurser som läggs på att bevara och göra det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för alla.

För att resurserna ska ge god och långsiktig effekt och nytta är det  viktigt med en strategisk och vetenskapligt grundad kunskapsutveckling om det kyrkliga kulturarvet. I samverkan med andra vill Svenska kyrkan arbeta för en kunskapsuppbyggnad som kan bidra till både samhällets och Svenska kyrkans utveckling.

Utlysning inför 2024

Nu har utlysningen för år 2024 öppnat. Ansökningstiden är 1 november 2022–28 februari 2023.  

Fyra områden i behov av ökad kunskap

Kyrkostyrelsen antog 2017 Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. I programmet definieras fyra strategiska områden där det finns behov av en ökad kunskap på ett övergripande plan för hela Svenska kyrkan:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

Öka kunskaperna om samiskt kulturarv

I den här utlysningen inför2024 vill Svenska kyrkan också särskilt uppmuntra ansökningar som synliggör samiska inslag i kyrkomiljöer och samiskt kulturarv, och som kan bidra till att det bevaras, används och utvecklas. Det kan handla om inventeringar, kunskapsöversikter eller metodutveckling som främjar samers inflytande och delaktighet i förvaltningen av kulturarvet.

Bakgrunden är det inom Svenska kyrkan pågår ett försoningsarbete med det samiska folket. Efter att ha bett om ursäkt för de oförrätter som begicks i historien har Svenska kyrkan satt upp åtta övergripande mål – åtaganden – som ger en inriktning för det fortsatta arbetet. Dit hör bland att synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner, samt universitet och högskolor. Behöriga är även privata och andra organisationer, ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter. Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Till ansökningsblankett och anvisningar

Pågående projekt

Tolv projekt har hittills beviljats medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och pågår just nu. De handlar bland annat om kyrkomusikens historia, utvecklad kunskap om kyrkliga inventarier, och ökad tillgänglighet till kyrkorum. Här kan du läsa mer om projekten, och här finns också mallar att använda vid den obligatoriska rapporteringen av beviljade projekt.