Kvinna monterar färgglad glasruta.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sök medel för projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

Varje år under november till februari kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla den nationella kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens kompensation till Svenska kyrkan för de resurser som krävs för att bevara och göra det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för alla.

För att resurserna som läggs ned ska ge god och långsiktig effekt och nytta är det  viktigt med en strategisk och vetenskapligt grundad kunskapsutveckling om det kyrkliga kulturarvet. I samverkan med andra vill Svenska kyrkan arbeta för en kunskapsuppbyggnad som kan bidra till både samhällets och Svenska kyrkans utveckling.

Utlysning inför 2023

Den 1 november 2021 öppnar utlysningen för år 2023. Ansökningstiden är 1 november 2021 – 28 februari 2022.  

Fyra områden i behov av ökad kunskap

Kyrkostyrelsen antog 2017 Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. I programmet definieras fyra strategiska områden där det finns behov av en ökad kunskap på ett övergripande plan för hela Svenska kyrkan:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

Vem kan söka?

Behöriga att söka är såväl offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner som privata, samt universitet och högskolor. Behöriga är även andra organisationer som ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter. Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Till ansökningsblankett och anvisningar

Exempel på tidigare projekt

Varje år vårdas kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader, kyrkomiljöer och kyrkliga inventarier genom olika insatser. Till viss del bekostas både framtagning av kunskapsunderlag och de konkreta åtgärderna av den kyrkoantikvariska ersättningen. Ibland behöver övergripande kartläggningar, inventeringar och studier göras för att öka kunskapen om de kyrkliga kulturvärdena inom ett visst område. Exempel på kunskapsutvecklande projekt hittar du nedan.