Kvinna monterar färgglad glasruta.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sök medel för projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

Varje år, från november till och med februari, kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens kompensation till Svenska kyrkan för de resurser som läggs på att bevara och göra det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för alla.

För att resurserna ska ge god och långsiktig effekt och nytta är det  viktigt med en strategisk och vetenskapligt grundad kunskapsutveckling om det kyrkliga kulturarvet. I samverkan med andra vill Svenska kyrkan arbeta för en kunskapsuppbyggnad som kan bidra till både samhällets och Svenska kyrkans utveckling.

Utlysning inför 2023

Den 1 november 2021 öppnar utlysningen för år 2023. Ansökningstiden är 1 november 2021 – 28 februari 2022.  

Fyra områden i behov av ökad kunskap

Kyrkostyrelsen antog 2017 Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. I programmet definieras fyra strategiska områden där det finns behov av en ökad kunskap på ett övergripande plan för hela Svenska kyrkan:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

Vem kan söka?

Behöriga att söka är såväl offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner som privata, samt universitet och högskolor. Behöriga är även andra organisationer som ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter. Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Informationsträffar om ansökan om projektmedel

Vill du ha mer information om vad som är viktigt att tänka på inför en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning till ett nationellt kunskapsutvecklingsprojekt?

Den 24 november och den 9 december klockan 13.30 – 15.00 kan du delta i ett digitalt informationsmöte med Markus Dahlberg och Christina Persson som arbetar vid enheten för kulturarvsstöd på kyrkokansliet. Programmet tar ungefär en timme och sedan finns det tid för frågor.

Program
  • Introduktion och bakgrund ”Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet”.
  • Exempel på nationell kunskapsuppbyggnad.
  • Svenska kyrkans behov, en omvärldsspaning.
  • Formalia, hur går det till att ansöka? Vilka krav finns? Hur går beredningen till?
Anmäl dig till någon av informationsträffarna via länkarna nedan:

Anmälan till den 24 november 2021

Anmälan till den 9 december 2021

Anmälan stänger två dagar innan respektive träff.

Till ansökningsblankett och anvisningar