Meny

Sök medel för projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

Nu kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla den nationella kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.

Ansökningsperioden är nu slut, sista ansökningsdag var den 28 februari.

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens kompensation till Svenska kyrkan för de resurser som krävs för att bevara och göra det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för alla.

För att resurserna som läggs ned ska ge god och långsiktig effekt och nytta är det  viktigt med en strategisk och vetenskapligt grundad kunskapsutveckling om det kyrkliga kulturarvet. I samverkan med andra vill Svenska kyrkan arbeta för en kunskapsuppbyggnad som kan bidra till både samhällets och Svenska kyrkans utveckling.

Fyra områden i behov av ökad kunskap

Kyrkostyrelsen antog 2017 Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. I programmet definieras fyra strategiska områden där det finns behov av en ökad kunskap på ett övergripande plan för hela Svenska kyrkan:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

Det kommer att vara möjligt att söka medel för projekt inom samtliga dessa områden i samband med en årlig utlysning. En procent av den kyrkoantikvariska ersättningen kommer fördelas till kunskapsutvecklingsprojekten under perioden 2021-2025, vilket innebär 4,5 miljoner kronor varje år. Vid utlysningarna kommer även Svenska kyrkan att vid behov göra tematiska satsningar som är inriktade mot något av områdena.

Vem kan söka?

Behöriga att söka är såväl offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner som privata, samt universitet och högskolor. Behöriga är även andra organisationer som ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter. Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

Utlysning inför 2021

I november 2019 öppnade den första utlysningen inom programmet för år 2021. Ansökningstiden är 1 november 2019 - 28 februari 2020.

Inför 2021 går det att söka medel till förstudier och nya kunskapsutvecklingsprojekt inom programmets alla fyra områden.

En förstudie ska: syfta till att förbereda ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt inom det kyrkliga kulturarvet och utgå från programmet. Förstudien ska vara begränsad i tid och bör inte sträcka sig längre än 12 månader. En förstudie beviljas högst 200 000 kr.

Ett nytt nationellt kunskapsutvecklingsprojekt ska: utgå från något av de fyra kunskapsutvecklingsområdena i det nationella programmet. Det går att söka för projekt som löper under två år.

Till ansökningsblankett och anvisningar

Exempel på tidigare projekt

Varje år vårdas kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader, kyrkomiljöer och kyrkliga inventarier genom olika insatser. Till viss del bekostas både framtagning av kunskapsunderlag och de konkreta åtgärderna av den kyrkoantikvariska ersättningen. Ibland behöver övergripande kartläggningar, inventeringar och studier göras för att öka kunskapen om de kyrkliga kulturvärdena inom ett visst område. Exempel på kunskapsutvecklande projekt hittar du nedan.