Två arbetare renoverar ett färggrant kyrkfönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sök medel för projekt som utvecklar kunskapen om kulturarvet

Varje år, från november till och med februari, kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens kompensation till Svenska kyrkan för de resurser som läggs på att bevara och göra det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för alla.

För att resurserna ska ge god och långsiktig effekt och nytta är det  viktigt med en strategisk och vetenskapligt grundad kunskapsutveckling om det kyrkliga kulturarvet. I samverkan med andra vill Svenska kyrkan arbeta för en kunskapsuppbyggnad som kan bidra till både samhällets och Svenska kyrkans utveckling.

Utlysning inför 2025

Utlysningen öppnar den första november 2023 och avslutas den 29 februari 2024.  

Fyra områden i behov av ökad kunskap

Kyrkostyrelsen antog 2017 Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. I programmet definieras fyra strategiska områden där det finns behov av en ökad kunskap på ett övergripande plan för hela Svenska kyrkan:

  • Kyrklig kulturarvsförvaltning
  • Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv
  • Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
  • Användning och tillgängliggörandet av det kyrkliga kulturarvet

Vem kan söka?

Behöriga att söka är offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner, samt universitet och högskolor. Behöriga är även privata och andra organisationer, ideella föreningar och stiftelser. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande.

Ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Två privata aktörer kan alltså inte söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter. Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse.

En pojke spelar på en kyrkorgel.

Pågående projekt

Tolv projekt har hittills beviljats medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och pågår just nu. De handlar bland annat om kyrkomusikens historia, utvecklad kunskap om kyrkliga inventarier, och ökad tillgänglighet till kyrkorum. Här kan du läsa mer om projekten, och här finns också mallar att använda vid den obligatoriska rapporteringen av beviljade projekt.

Avslutade projekt

På den här sidan hittar du information om avslutade kunskapsutvecklande projekt som beviljats medel från kyrkoantikvarisk ersättning. Hittills har fyra projekt avslutats.