Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Pågående projekt

På den här sidan hittar du information om vilka projekt som beviljats medel och pågår just nu. Här finns också mallar att använda vid den obligatoriska rapporteringen av beviljade projekt.

Den som har beviljats projektmedel förväntas rapportera om hur projektarbetet går. Det är obligatoriskt att delrapportera en gång per halvår, senast den 15 juni och den 15 december.

Här finns mallar att ladda ner som stöd för rapporteringen:

Pågående projekt

Av de projekt som beviljats medel är sju just nu pågående. 

Kyrkomusik i Sverige (ramår 2020)

Projektets mål är att producera en historisk översikt över kyrkomusikens historia i Sverige från kristnandet till nutid. Projektet leds av institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet som med hjälp av aktiva forskare, ny forskning inom kyrkomusik och andra aktuella, relaterade projekt ska skapa att samlande verk som har en socialhistorisk ansats. I centrum står spänningsfältet mellan kyrkomusik som kulturellt fenomen och dess religiösa funktion och mening. Svenska kyrkan bidrar med både forskningsmedel och KAE i projektet som i övrigt finansieras av Kungliga Vitterhetsakademin, RAÄ, fonder och egna medel.

Föremålen berättar (ramår 2021)

Örebro läns museum leder denna förstudie som har målet att öka kunskapen och engagemanget för kyrkliga inventarier hos såväl församlingar som allmänhet. Genom ett samarbete mellan museum, forskare och församling ska kunskapsläget kring de inventarier som finns hos samarbetsparten Viby församling och de kyrkliga föremålen i museets samlingar kartläggas och en plan för fortsatt forskningsarbete om föremålen tas fram. Ett viktigt mål är att ge församlingen stöd och kompetens i arbete och kommunikation om föremålen som uttryck för kyrkliga bruk och samhälleliga förhållanden.

Kyrkan i lokalsamhället (ramår 2021)

Denna förstudie leds av Karlstads stift och handlar om att utveckla metoder för att skapa engagemang för arbetet med det kyrkliga kulturarvet liksom kulturarvet i stort. Genom att samverka med kommun, civilsamhälle, näringsliv och övrig idéburen sektor ska teorier och metoder prövas, beprövade arbetsformer utbytas, idéer och erfarenheter delas. Förstudien tar utgångspunkt i en fysisk plats, Hagfors pastorat och involverar både tjänstemän i kommunen och pastoratet samt intresserade församlingsbor.

Liv i kyrkan (ramår 2021)

Under ledning av forskare inom etnologi från Lunds universitet genomförs denna förstudie. Teamet följer tre församlingar som arbetar med att utveckla sina kyrkorum som under en period har varit stängda, tillsammans med lokala aktörer. Målet är att öka kyrkornas tillgänglighet och meningsfullhet i samhället. Genom deltagande observationer och kollaborativa möten kommer forskarna att aktivt jobba tillsammans med församlingarna och bidra i diskussioner om hur kyrkor som blivit övertaliga i församlingarna samtidigt kan utvecklas, användas och bevaras.

Småskalig framställning och förmedling av furutjära (ramår 2021)

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet samarbetar tillsammans med Linköpings stift och Västerås stift i detta projekt som har fokus på att få igång en inhemsk produktion av furutjära. För att få till stånd en tillverkning krävs en omfattande kunskapsuppbyggnad och återtagande av kunskap som under 1900-talet har gått förlorad. Genom både arkiv- och litteraturstudier och genom praktiska försök att bränna tjära inhämtas systematiskt kunskap. Med utgångspunkt i detta kommer noggranna procedurbeskrivningar tas fram. Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan finansierar projektet med vardera 50%.

Materialegenskaper hos fogbruk i nygotiska murverk (ramår 2021)

I fokus för detta projekt står de stora nygotiska murade kyrkobyggnaderna som har komplexa och omfattande problem med murverk och fogar. Detta skadar kulturhistoriska värden och orsakar höga kostnader för reparationer. Forskare vid Lunds tekniska högskola leder projektet som har målet att definiera materialegenskaperna hos de historiska fogbruken och få fram egenskaper för bruk lämpliga för reparationer som bevarar både kulturhistoriska och estetiska värden.

Hantverkslaboratoriet (ramår 2021)

Svenska kyrkan har behov av avancerade hantverkskunskaper för att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena på ett sätt som bevarar de kulturhistoriska värdena. Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett centrum som stödjer och utvecklar de hantverkskunskaper som krävs för att vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och Svenska kyrkan har sedan 2011 fördelat KAE för att få stöd i detta. Inom ramen för den beviljade ersättningen anordnas för Svenska kyrkan bland annat kompetenshöjande seminarier och kurser, ändamålsenlig information och stöd i hantverksfrågor och samordning av ett nordiskt nätverk om tjära.

Till Hantverkslaboratoriets webbplats