Foto: Sven-Erik Falk

Testamentera till Svenska kyrkan

Du kan göra skillnad för kyrkans olika verksamheter genom att skriva in Svenska kyrkan i ditt testamente. Den här sidan berättar om hur det går till och vad som är viktigt att tänka på.

Genom att skriva ett testamente har du möjlighet att påverka vem som ska ärva dig den dagen du går bort. Om du inte har skrivit något testamente fördelas din kvarlåtenskap till dina arvsberättigade släktingar. För den som saknar arvsberättigade släktingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden. Ett testamente är din försäkring om att kvarlåtenskapen fördelas enligt din sista vilja.

Välj en verksamhet du känner för

Genom att skriva in Svenska kyrkan i ditt testamente kan du göra skillnad för kyrkans olika verksamheter.

Svenska kyrkan bedriver en rad olika verksamheter både i Sverige och i andra länder och alla former av gåvor till Svenska kyrkans arbete gör skillnad. Du har möjlighet att i ditt testamente värna om just den verksamhet inom Svenska kyrkan som du känner mest för. Du kan testamentera till en församling, ett stift, Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet eller Trossamfundet Svenska kyrkan generellt.  

Du kan välja att ge hela kvarlåtenskapen eller en viss summa pengar, ett föremål eller annan ägodel som konst, mark eller fastighet. Den egendom, de värdepapper och värdesaker vi ärver säljs skattefritt.

Ta hjälp av kunnig jurist

När du ska upprätta ett testamente rekommenderar vi att du rådgör med en sakkunnig jurist eller advokat, exempelvis via en bank, advokat- eller begravningsbyrå. De kan ge vägledning och stöd för att undvika att testamentet innehåller oklarheter som gör att testamentet kan förklaras ogiltigt.

Hela Svenska kyrkan är befriad från vinstskatt vid försäljning av fastighet eller värdepapper. Om du funderar på att testamentera en fastighet eller värdepapper är det därför viktigt vilken formulering du använder dig av i ditt testamente. Om du önskar att Svenska kyrkan ska kunna dra nytta av sin skattebefrielse är det viktigt att detta anges uttryckligen i testamentet, framförallt om du skriver ett testamente som innebär att både privatpersoner (exempelvis dina släktingar) och Svenska kyrkan ska ärva dig. En större del av din gåva tillfaller Svenska kyrkan och vår verksamhet om egendom skiftas i sin helhet till oss och inte säljs av dödsboet.

Ange namn och organisationsnummer

Vill du testamentera till Svenska kyrkan är det viktigt att du uppger förmånstagarens namn, som exempelvis en församling eller Act Svenska kyrkan, samt mottagarens organisationsnummer.

Läs mer om testamentsgåvor till Act Svenska kyrkan.

Läs mer om testamentsgåvor till Svenska kyrkan i utlandet.

Om du önskar komma i kontakt med en specifik församling eller stift kan du söka rätt på församlingens kontaktinformation.

Du kan också kontakta något av stiften.

Mer information

Här kan du läsa mer och få svar på dina frågor om testamenten. Texten beskriver hur testamentsgåvor generellt hanteras inom Svenska kyrkan. Om du undrar hur en församling gör om den ärver till exempel en fastighet bör du kontakta församlingen.

Testamentet ska undertecknas och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Det ska framgå att de förstår att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara nära släkt med testator eller arvtagare. Förvara testamentet på en säker plats, gärna hos en byrå med testamentsbevakning för att säkerställa att dina önskemål kommer att tillvaratas i samband med din bortgång.

Svenska kyrkan rekommenderar att du inte anger ett specifikt ändamål för din testamentsgåva, det vill säga öronmärker gåvan. Då kan din gåva användas där den behövs mest och gör mest nytta. Om gåvan öronmärks specifikt till exempelvis ett land eller projekt som Svenska kyrkan inte längre arbetar med, kan Svenska kyrkan tyvärr tvingas tacka nej till gåvan eftersom Svenska kyrkan ansvarar för att uppfylla din vilja.

Om det finns ett område som ligger dig extra varmt om hjärtat rekommenderas att du i sådana fall skriver att du önskar att gåvan används till detta område/projekt i första hand men att du även anger vad som ska ske ifall din önskan inte går att uppfylla. Det kan du göra genom att skriva ett tillägg om att testamentsgåvan i andra hand ska tillfalla exempelvis Act Svenska kyrkans verksamhet i stort.

Hos begravningsbyrå eller jurist

Om man har sitt testamente för förvaring hos exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå som erbjuder testamentsbevakning så innebär det att byrån får vetskap om när någon som har ett testamente förvarat hos dem går bort. När byrån fått informationen så kontaktas Svenska kyrkan.

Hemma

Om ett originaltestamente har förvarats i hemmet så gäller det att den som i ett första skede tar hand om hemmet – oftast de närmast anhöriga – hittar testamentet och tar med det till den som ska förrätta bouppteckningen.

I bankfack

Inför att en bouppteckning ska förrättas ska alltid bankfack som tillhörde den avlidna inventeras. Det går till på så sätt att någon som representerar dödsboet besöker den aktuella banken där en inventering görs tillsammans med en bankanställd som upprättar en lista över de saker som finns i bankfacket. För det fall där det finns ett originaltestamente i bankfacket brukar banken tillhandahålla vidimerade kopior som kan användas i samband med bouppteckningen.

Prata gärna med en jurist i alla dessa fall för att testamentet blir korrekt formulerat, särskilt vad gäller Svenska kyrkans skattebefrielse.

Fastigheter, bostadsrätter och värdepapper

När det är flera dödsbodelägare måste alla komma överens om vad som ska ske med en fastighet, bostadsrätt och/eller värdepapper, om det inte finns något specifikt skrivet om detta i testamentet. Svenska kyrkan är skattebefriad, vilket betyder att kyrkan inte betalar någon kapitalvinstskatt då en fastighet, bostadsrätt eller värdepapper säljs.  
Svenska kyrkan försöker om möjligt alltid föra över ägandet av en ärvd fastighet, bostadsrätt eller värdepapper på trossamfundet innan egendomen säljs. Detta gör att det blir mer pengar som kommer Svenska kyrkans verksamhet tillgodo än om egendomen säljs inom ramen för dödsboet. Fastigheter och bostadsrätter säljs alltid till marknadsvärde med hjälp av mäklare.

Om du äger en fastighet, bostadsrätt och/eller värdepapper och vill testamentera exempelvis 50 % till Svenska kyrkan och 50 % till en privatperson kan det vid arvskiftet uppstå frågor om andelarna ska beräknas på brutto- eller nettovärdet. Om du önskar att Svenska kyrkan ska kunna dra nytta av sin skattebefrielse bör detta förtydligas i testamentet för att det inte ska uppstå tolkningsproblem. Detta kan exempelvis ske genom ett förtydligande tillägg om att andelarna ska beräknas på bruttovärdet av tillgångarna, det vill säga utan hänsyn till eventuella latenta skatter.  

För att testamentet ska bli korrekt formulerat utifrån din önskan så prata gärna med en jurist.  

Lösöre

Svenska kyrkan försöker alltid att på bästa sätt omhänderta det lösöre som finns i dödsboet. Lösöret värderas och det som har ett ekonomiskt värde säljs med hjälp av till exempel en auktionsfirma. Sådant lösöre som inte har något större ekonomiskt värde brukar skänkas till någon hjälporganisation som verkar på den ort där den avlidna bodde. För det fall att testatorn gett uttryck för hur lösöret ska tas om hand så tillvaratar Svenska kyrkan dennes önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Om inget finns angivet i testamentet ser Svenska kyrkan till att gravvård ordnas i samband med boutredningen. Svenska kyrkan tillser att det finns en gravskötsel ordnad för framtiden och att dödsboet bekostar en garanterad skötseltid av upp till 15 år, räknat från dödsfallet, genom att avräkningsavtal upprättas med kyrkogårdsförvaltningen. Om en löpande gravskötsel redan finns sedan tidigare men medlen där inte räcker till för framtida behov föreslår Svenska kyrkan att dödsboet ingår ett avräkningsavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Detta innebär att medlen från det tidigare gravskötselavtalet lyfts in i ett nytt avtal för den önskade perioden.

Då en person avlidit ska en bouppteckning förrättas. Syftet med bouppteckningen är att fastställa vilka som är dödsbodelägare samt att gå igenom vilka tillgångar och skulder som den avlidna hade per dödsdagen. Om det finns ett testamente där det stadgas att Svenska kyrkan ska ärva allt eller en viss andel av den avlidnas kvarlåtenskap innebär det att Svenska kyrkan blir dödsbodelägare och ska kallas till bouppteckningen. Ofta är det den avlidnas närmaste anhöriga som ordnar med att anlita någon som förrättar bouppteckningen som i sin tur informerar Svenska kyrkan om att det finns ett testamente som medför att kyrkan blivit dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som gemensamt förvaltar dödsboet och har ansvar för att räkningar betalas, abonnemang sägs upp med mera. För det fall att den avlidna i testamente, eller på annat sätt under sin livstid, inte uttryckt några specifika önskemål om hur dödsboet ska förvaltas finns möjlighet för dödsbodelägarna att gemensamt komma överens om ifall någon av parterna ska förvalta dödsboet eller om någon extern part (exempelvis bouppteckningsförrättaren) ska anlitas för detta.

Svenska kyrkan bevakar sin rätt i samband med bouppteckningen. Svenska kyrkan har också kontinuerlig kontakt med den som förvaltar dödsboet, vilket kan vara samma person som har hand om bouppteckningen eller någon närstående till den avlidna.

Efter bouppteckningsförrättningen ska bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Detta brukar ta någon månad. Efter att bouppteckningen är registrerad kan tillgångarna efter den avlidna skiftas ut. Om Svenska kyrkan är ensam dödsbodelägare så kan detta ske direkt. Om det däremot är flera dödsbodelägare så måste en arvskifteshandling upprättas där samtliga dödsbodelägare kommer överens om hur de specifika tillgångarna som finns i dödsboet ska fördelas.

Liten flicka med uppsatt hår på en strand.

Testamentera till Act Svenska kyrkan

Vill du låta ditt arv rädda liv och bli till trygghet för de som lever under förtryck och utsatthet? En testamentsgåva är ett sätt att förändra framtiden.

Testamentera till Svenska kyrkan i utlandet

Ett sätt att stödja Svenska kyrkans verksamhet i utlandet är att skriva in en gåva i ditt testamente. Alla gåvor – stora som små – bidrar till att ge en andlig mötesplats till dem som allra bäst behöver det.

En man står med en karta på en åker.

De tretton stiften

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Här hittar du till stiftens egna webbplatser.