Foto: Magnus Aronson/Ikon

Musikrådet i Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsens musikråd ska vara ett rådgivande och beredande sakkunnigorgan till kyrkostyrelsen inom det kyrkomusikaliska området. Rådet är ett resultat av ett beslut som fattades av kyrkomötet i november 2017.

Kyrkostyrelsen har beslutat om och tillsatt ett musikråd som ska vara ett till kyrkostyrelsen rådgivande och beredande sakkunnigorgan på det kyrkomusikaliska området. Rådet ska stödja det strategiska arbetet med kyrkomusik och stödja kyrkostyrelsens uppdrag att främja kyrkomusikens roll som ett levande kulturarv och som en väsentlig del av kyrkans liv.

Musikrådet ska stödja kyrkostyrelsens strategiska arbete i kyrkomusikaliska frågor. Kyrkostyrelsen beslutade våren 2018 om Svenska kyrkans plattform för musik. Plattformen är utgångspunkt för musikrådets arbete. Rådet kan också tillsätta musikkommittéer.

Rådet ska inom sitt uppdrag utforma förslag till strategier avseende:

  • utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
  • samverkan med andra organisationer som rör kyrkans roll i det offentliga musiklivet,
  • fördjupad reflektion om kyrkomusikens roll och identitet inom Svenska kyrkan,
  • stimulerande till nyskapande av kyrkomusik,
  • hur gudstjänstlivet kontinuerligt kan tillföras ny gudstjänstmusik, och
  • forskning om kyrkomusik

Läs mer om kyrkostyrelsen. 

Rådets ledamöter 2018–2021

Rådet är ett sakkunnigorgan som består av sju ledamöter. I tillsättningen har kyrkostyrelsen tagit hänsyn till att minst en av ledamöterna ska vara anställd som domkyrkoorganist, en ska vara anställd som musikkonsulent/stiftsmusiker i Svenska kyrkan, en ledamot ska ha kvalificerad teologisk kompetens. Kyrkostyrelsen har inbjudit Kungliga Musikaliska Akademien, Kyrkomusikernas Riksförbund och musikhögskolorna/universiteten att nominera till musikrådet. I sammansättningen av rådet har kyrkostyrelsen tagit hänsyn till både bred och fördjupad ämneskompetens och erfarenhet samt till kontaktnät nationellt och internationellt.

Reibjörn Carlshamre är ordförande i Svenska kyrkans musikråd. Foto: Magnus Aronson/Ikon

I rådet ingår

 

Reibjörn Carlshamre, domkyrkoorganist i Skara och ordförande i rådet.

Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande i Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR), saknas på bilden ovan.

Kira Lankinen, stiftsmusiker.

Lena Petersson, kyrkoherde, teologie doktor.

Stefan Therstam, professor vid Kungliga Musikhögskolan (KMH), diplomorganist. 

Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm och ledamot Kungliga Musikaliska Akademien (KMA).

Sofia Östling, organist, pianist och kördirigent, kyrkomusiker i Vä-Skepparlövs församling och vice ordförande i rådet.

Musikrådet sammanträder under 2021:

14 januari, 22 mars, 27 april, 25 maj, 17-18 augusti, 22 september, 19 oktober, 18 november och 17 december.

Protokoll från musikrådet finns på Svenska kyrkans intranät.