Foto: Malin Wrigstad

Social hållbarhet

Svenska kyrkan är en betydande aktör på det sociala området genom sin rikstäckande verksamhet i Sverige och internationellt utvecklingsarbete runt om i världen. Med människovärdet i fokus bidrar vi till att minska utsatthet, skapa social sammanhållning och främja respekten för mänskliga rättigheter.

Ett rättighetsbaserat arbetssätt ligger till grund för vårt eget och våra partners arbete. Det innebär att vi försöker komma åt grundorsakerna till att människor  marginaliseras. Svenska kyrkans utgångspunkt är alltid att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Vi ser varje människa som helig och som en rättighetsbärare, inte som ett behövande objekt.

Tillsammans med andra tar vi ett delat ansvar för samhällsutvecklingen, utan att ersätta de sociala trygghetssystem som det offentliga ska tillhandahålla. Istället kompletterar Svenska kyrkan det offentligas insatser. I Svenska kyrkans uppdrag ingår att använda vår röst till att påverka beslutsfattare när människor far illa.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan