Social hållbarhet

Svenska kyrkan är en betydande aktör på det sociala området genom sin rikstäckande verksamhet i Sverige och internationellt utvecklingsarbete runt om i världen. Med människovärdet i fokus bidrar vi till att minska utsatthet, skapa social sammanhållning och främja respekten för mänskliga rättigheter.

Ett rättighetsbaserat arbetssätt ligger till grund för vårt eget och våra partners arbete. Det innebär att vi försöker komma åt grundorsakerna till att människor  marginaliseras. Svenska kyrkans utgångspunkt är alltid att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter. Vi ser varje människa som helig och som en rättighetsbärare, inte som ett behövande objekt.

Tillsammans med andra tar vi ett delat ansvar för samhällsutvecklingen, utan att ersätta de sociala trygghetssystem som det offentliga ska tillhandahålla. Istället kompletterar Svenska kyrkan det offentligas insatser. I Svenska kyrkans uppdrag ingår att använda vår röst till att påverka beslutsfattare när människor far illa.

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Två kvinnor som pratar med varandra.

Det här gör vi

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Social innovation

Social innovation handlar om att möta samhällsutmaningar på nya sätt. Många sociala innovationer har genom tiderna skapats inom kyrkan, även om de inte har kallats så.

Tillit och demokrati

Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkan.

Agenda 2030 i Svenska kyrkan

Barnfötter. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 1- Ingen fattigdom

Det senaste kvartsseklet har en miljard människor lyfts ur extrem fattigdom. Detta visar att förändring är möjlig.

Någon tar soppa ur en stor kastrull. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Mål 2 – Ingen hunger

På global nivå finns det ingen brist på mat, ändå dör över två miljoner barn varje år av undernäring.

En person balanserar på en stock som ligger på marken ute i skogen. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa är förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Två barn står framför en griffeltavla och skriver på den. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 4 – God utbildning för alla

Nästan en miljard människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor.

Två personer med hennatatueringar håller varandra i handen. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet är både ett mål i sig och en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Två män lyfter in en stol i en lastbil från ett second hand-företag. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En förutsättning för ett inkluderande ekonomiskt system är att berörda människor har en röst.

På en dörr sitter en skylt med texten Kyrkan öppen välkommen in. Till vänster syns loggan för Agenda 2030.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

En kristen människosyn utgår från alla människors fulla och lika värde och värdighet.