Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati

Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkan.

”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som vänder sig till dig/er som:
- söker kunskap och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och demokratifrågor.
- behöver praktiskt stöd i ett demokratistärkande arbete.
- vill öka graden av samverkan i frågorna med olika aktörer i samhället.

Programmet verkar:
Proaktivt:
- Ökad kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, rasism.
- Ökad mellanmänsklig tillit. 
- Kopplar kyrkans tro och ansvar till frågor om MR och demokrati.

Reaktivt: 
- Vid antidemokratisk aktivitet.
- Vid hot mot demokratin, t.ex. våldbejakande extremism.

Berättelser om Tillit och demokrati: Makt tillsammans - en kyrka underifrån

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt på Göteborg stift, skriver i nr 9/22 av Svensk Kyrkotidning om "community organising", ett arbetssätt som vill stärka lokal demokrati i sammanslutningar av föreningar och andra aktörer i staden, på landet och i förorten.

Delta i höstens online-utbildning om "Mänskliga rättigheter, demokrati och teologi"

Höstens upplaga av utbildning om mänskliga rättigheter, kristen teologi och kyrkans engagemang i demokratifrågor, är nu i gång. Tillfällen har olika rubriker, det går fortfarande bra att komma med i kursen som är ett samarbete med Uppsala universitet. Lärare är Elena Namli, professor i teologisk etik och Per Sundman, professor i etik.

Dokumentation konferensen "Klimatförnekelse, hot och hat"

Flera hundra deltagare samlades för att finna mod och få kunskap för att hantera utmaningar och ta ansvar i klimatkrisens tid. Konferensen var ett samarbete mellan stiften i Stockholm, Strängnäs och Karlstad. Dokumentation och filmer kommer snart publiceras här.

Demokrati-tema i Ducatus senaste nummer

Insatser och aktiviteter inom ramarna för programmet Social hållbarhets arbete uppmärksammas i senaste numret av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations tidning, Ducatus. Bland annat lyfts tankarna om kyrkan som "oenighetens gemenskap" och dessutom presenteras programmets rapport "Våldsbejakande extremism och församlingarnas arbete med tillit och demokratifrågor".

Utbildningskatalogen

Här har vi samlat programmets utbildnings- och föreläsningserbjudanden. Ta del av inspelade föreläsningar, gå en digital utbildning enskild eller i grupp. Ta stöd av samtalshandledningar och boka en föreläsning eller kurs för ditt pastorat, din grupp eller i samband med er aktivitet.

Rapport om församlingarnas demokratiarbete med anledning av våldsbejakande strömningar i samhället

Hur utgör de olika våldsbejakande strömningarna i samhället ett potentiellt hot mot sammanhållning, tillit och hopp och vad är Svenska kyrkan uppgift i de utmaningarna? Programmets nya rapport lyfter församlingarnas demokratiarbete.

Berättelser om tillit och demokrati

Berättelser, böner, andakter och texter växer fram i programmets olika sammanhang. Vi samlar dem här.

Nyhetsbrevet

Cirka en gång i månaden samlar vi det som är på gång i programmet i ett nyhetsbrev. Maila oss på funktionsmailen om du vill ha den kontinuerligt till din mailkorg.

På gång i stiften

Samtliga Svenska kyrkans 13 stift engagerar sig på olika sätt i demokratifrågor. Här finns några av de olika initiativen, aktiviteterna och verksamheterna. Stiftens kontaktpersoner i programmet finns också här.

Hur påverkar konspirationstänkandet vårt samhälle?

Inspelad föreläsning: Joel Halldorf, teolog, Christer Mattsson, lektor i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet och Frida Stranne, lektor i statsvetenskap, samtalar under journalisten Mattias Holmbergs ledning. Vill ni diskutera finns här även förslag på samtalsfrågor.

Berättelser om tillit och demokrati: "Barns nyfikenhet på religion en viktigt kraft i demokratiarbete"

Att tala öppet om tro och religion bidrar till social hållbarhet, tillit och demokrati. Men i många sammanhang är det svårt att göra det i Sverige. Tänk om vi kunde ändra på det! Åsa Nausner, reflekterar om barn och religiös mångfald utifrån seminariet "Tro, hopp och unga".

Programmets teologiska samtalsdokument

Kristen tro och Mänskliga rättigheter. Hur hänger det ihop? Med avstamp i vardagliga exempel har programmets teologi med samtalshandledning skrivits fram. Texten utgår ifrån Trosbekännelsen.

Organisation, utvecklingsområden & kontaktpersoner

Här når du oss och kan läsa mer om programmets uppdrag och mål.

Pressmeddelande: Ny Expo-rapport och digitala utbildningar rustar Svenska kyrkan i demokratifrågor

Programmet ”Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati” rustar nu ytterligare medarbetare och förtroendevalda i demokrati-frågor. Frågorna accentueras av en ny Expo-rapport

Programförklaring: Vår kristna tro kräver av oss att vi försvarar människovärdet. Därför ger den oss ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati.

På gång i programmet

Prenumerera via RSS

"Viktigt att Svenska kyrkan har lärt sig av historien"

Publicerad:

Ledare i Kyrkans Tidning med anledning av programmets pressmeddelande 211018

Pressmeddelande okt 2021

Publicerad:

Ny Expo-rapport och digitala utbildningar rustar Svenska kyrkan i demokratifrågor

Pressmeddelande nov 2020:

Publicerad:

En majoritet av Svenska kyrkans stift satsar på att lyfta frågor om tillit och demokrati. Det inom ramarna för programmet ”Social hållbarhet fokus tillit och demokrati”

När tilliten prövas

Publicerad:

Vi kan inte räkna med att behålla våra friheter om vi inte är beredda att kämpa mycket mycket hårt för dem. Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap, listar sex dygder för civilsamhällets aktörer.

Utbildningsdagar ht 2020

Publicerad:

I höst genomförs flera utbildningar för de olika stiften.