Programmets teologiska samtalsdokument

Kristen tro och Mänskliga rättigheter. Hur hänger det ihop? Med avstamp i vardagliga exempel har programmets teologi med samtalshandledning skrivits fram. Texten utgår ifrån Trosbekännelsen.

Om arbetsprocessen 
Texten har vuxit fram genom att tre präster och teologer från tre stift har samlat in församlingsmedarbetares erfarenhet av samt trosmotiv för att arbeta med människor i utsatthet i vårt samhälle. Dessa erfarenheter och trosmotiv har sedan fått möta material från andra källor i Bibeln, kyrkohistorien och i nutid.

Detta sätt att arbeta kan sägas likna befrielseteologisk metod, där man utgår från erfarenheter och sedan låter Bibeln och traditionen hjälpa till i tolkningen av dessa erfarenheter, för att detta till sist ska leda till handling. I texten har citat från församlingsmedarbetarna tagits med, bland annat för att visa att dokumentet utgår från kyrkans aktuella erfarenheter och för att formulerandet av kyrkans teologi och tro är ett pågående skeende som varje kristen är en del av.

Författare
Dokumentet har utarbetats av tre stiftsmedarbetare: Pernilla Myrelid (Linköping), Peter Hjort (Lund) och Henrik Frykberg, (Göteborg) som varit huvudförfattare. Under processen har dessutom programmets Operativa grupp, där medarbetare från samtliga samverkande stift ingår, kontinuerligt gett input.  

Samtalshandledning
Samtalshandledningen är författad av Beata Åhrman Ekh, stiftskonsulent i Göteborgs stift och Carina Öjermo, domkyrkopedagog i Strängnäs på uppdrag av Svenska kyrkans program Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati.

Förhoppningen med samtalshandledningen är att den bidrar till spännande samtal där både livserfarenhet och trons innehåll får utrymme och där frågorna och utforskandet öppnar för möjligheter att göra skillnad.