Bilden föreställer en skrivmaskin med ordet Equality på ett papper.
Foto: Markus Winkler on Unsplash

Påverkansarbete för en human flyktingpolitik

Svenska kyrkan vill verka för en rättssäker asylprövning, att människor får en bra start i Sverige och ett samhälle som håller samman. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för detta och bedriver påverkans- och opinionsarbete för människor på flykt.

Att värna en rättssäker och human asylprocess

Rätten att söka och få asyl vid förföljelse är en grundläggande mänsklig rättighet. Att värna en rättssäker process innebär att insatser görs för att säkerställa att människor på flykt får tillgång till sina rättigheter. Ytterst sett är det är det statens ansvar att människor kan utöva sina mänskliga rättigheter, men som kyrka ser vi det också som ett gemensamt ansvar.

Inom det som kallas offentlig teologi är utgångspunkten att kyrkan har ett uppdrag att ta ställning och engagera sig i samhällsfrågor för att tillsammans med andra bidra till ett jämlikt gott samhälle. Som kristna är vi kallade att möta och bistå vår nästa. Därför vill vi verka för att människor får en rättssäker och human asylprocess.

Läs mer om Svenska kyrkans rättighetsbaserade arbete här.

För att människor får en bra start i Sverige

Som kristna bärs vi av övertygelsen om att alla människor är skapade av Gud och lika värdefulla. Varje människa bör mötas med respekt och omsorg. Svenska kyrkan vill se ett samhälle där människor tror på och lyfter varandra. Där människors potential tas i anspråk. Vi vill se ett samhälle där varje människa blir synliggjord och har möjligheter att etablera sig: hitta en bra bostad, lära sig svenska, gå i skola, arbeta och på olika sätt bidra till samhället. Och där människor som får avslag på asylansökan behandlas på ett värdigt sätt. Särskilt viktiga är barnen: alla beslut som rör barn ska grundas i principen om barnets bästa.

Att verka för ett samhälle som håller samman

Guds omsorg om medmänniskan känner inga gränser. Vi är alla lika inför Gud. Svenska kyrkan vill därför verka för sammanhållning och gemenskap, även när vi är eller tycker olika. Ett sätt att verka för det är att göra människor som är nya i Sverige delaktiga i beslut som rör dem och samhället i stort. Sammanhållning och gemenskap bygger på ett givande och tagande, som bygger på en insikt om att vi alla har något att bidra med.

Vi gör vår röst hörd i det offentliga

Svenska kyrkan är en av de största civilsamhällesaktörerna. I mötet med asylsökande och nyanlända ser vi konsekvenser av lagstiftning och myndigheters arbete. Detta bär vi med oss när vi på olika sätt deltar i den offentliga dialogen.

Det sker dels genom att lämna in synpunkter (yttranden, remisser) på förslag till lagar eller utredningar, samt genom att bjuda in till eller delta i möten och seminarier. Ofta är Svenska kyrkan en officiell remissinstans, vilket innebär att kyrkostyrelsen ger sin bild av de konsekvenser som ett politiskt förslag, kan få. Svenska kyrkan har även regelbunden dialog med myndigheter och kan uppmärksamma brister eller ge synpunkter på riktlinjer.

Ett annat sätt som vi driver opinion är genom offentliga uttalanden och debattinlägg. Det kan ske i egen regi, exempelvis av ärkebiskop, biskopar och generalsekreterare. Ofta görs det i samverkan med andra civilsamhällesaktörer eller ekumeniska partner i Sverige eller globalt.

Samarbetspartners i Sverige och Europa

Asylrättscentrum: Svenska kyrkan är en av huvudmännen i denna ideella organisation. Asylrättscentrums kärnuppgift att ge gratis juridisk rådgivning och driva migrationsärenden. De samlar dessutom kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom migrationsområdet.

Sveriges kristna råd: I Sveriges kristna råd (SKR) är en ekumenisk sammanslutning av 26 medlemskyrkor. Inom Sveriges kristna råd finns en bred samlad kunskap och lång erfarenhet av frågor inom migration och integration. 

Churches Commission for Migrants in Europe (CCME: CCME är en ekumenisk organisation som stöder kyrkor i Europas arbete med flykting- och migrationsfrågor. CCME bedriver även påverkansarbete gentemot EU-institutionerna samt Europarådet.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK): Svenska kyrkan är representerad i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som har en rådgivande funktion till EU:s institutioner och fungerar som en länk mellan EU och civilsamhället.