Skottkärra fylld med höstlöv framför vit kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Präst, diakon och andra yrken och titlar i kyrkan

Präst, prost, diakon, kyrkomusiker eller komminister. Läs om vilka uppgifter personerna med de olika titlarna i kyrkan har.

När du kommer till Svenska kyrkan möter du människor med många olika yrken och titlar. Här beskriver vi de yrken som är speciella för kyrkan. En del är vanliga, andra titlar har bara en eller några personer i varje stift.

Förutom dessa yrken och titlar arbetar även ekonomer, kommunikatörer, it-tekniker, hr-specialister, och många andra yrkesgrupper som är vanliga överallt i samhället, i kyrkan.

Biskop

Biskopen är den högste kyrklige ledaren inom ett visst stift. En biskop har ofta lila skjorta och sitt biskopskors om halsen.

Läs om en biskops arbetsuppgifter.

Diakon

En diakon ska verka för rättvisa åt utsatta människor i socialt och existentiellt utsatta situationer. Men även församlingen behöver bry sig om människor i utsatta situationer. Därför ska diakonen rusta medlemmarna i församlingen för detta och göra människors utsatthet tydlig i gudstjänsten. Diakonen undervisar om den kristna tron.

Liksom till prästen kan man söka sig till en diakon för att få själavård. 

Läs om diakonens tystnadsplikt.

En diakon har grön skjorta och ofta sitt diakonemblem om halsen. 

Läs mer om diakonens kläder och om emblemet.

Läs om att bli diakon på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Domprost

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas för domprost. Domprosten utför uppdrag så som kyrkoinvigningar och kyrkoherdemottagningar på uppdrag av stiftets biskop.

Församlingspedagog

En församlingspedagog har en lärarexamen och har ansvaret för mötet med barn och ungdomar. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller på konfirmandläger.

Läs om arbetet som församlingspedagog på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Komminister

En komminister är en präst som har en ordinarie prästtjänsts i en församling och är kyrkoherdens medhjälpare. Läs mer under rubriken Präst.

Kontraktsprost

Kontraktsprosten är en präst som har biskopens uppdrag att samordna uppgifter och verksamhet inom ett kontrakt, som består av flera församlingar. Kontraktsprosten biträder även biskopen vid visitationer, det vill säga då biskopen besöker och granskar verksamheten i församlingarna och inviger också nya kyrkogårdar.

Kyrkoherde

En kyrkoherde är i grunden en präst och är den som leder all verksamhet i församlingar och pastorat. Kyrkoherden fungerar som en arbetsledare för de andra anställda.

Kyrkomusiker

Organist och kantor

Kyrkomusiker är ett samlingsnamn för organister och kantorer. Kyrkomusikern har det övergripandet ansvaret för musiken i församlingen. Det kan exempelvis handla om att leda körer i alla åldrar och spela orgel vid gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravningar. 

Läs om att bli kyrkomusiker på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren ansvarar för lokaltillsynen och har hand om många olika arbetsuppgifter när bland annat gudstjänster och konserter ska förberedas och genomföras.

Chefsvaktmästarens titel kan även vara klockare eller ringarålderman.

Präst

Prästen ska berätta och undervisa om kristen tro på ett begripligt sätt och hen leder gudstjänster. Viktiga uppgifter för prästen är också att döpa och dela ut nattvarden. Dopet och nattvarden är de två heliga handlingar som Svenska kyrkan kallar sakrament.

Den som har stora eller små bekymmer kan söka upp en präst för att få själavård. Ofta innebär själavården att den person som söker hjälp, för till exempel  ett problem, en kris eller tro och tvivel, får samtala med prästen och prästen kan ge vägledning.

Läs om prästens tystnadsplikt.

Prästen bär ofta svart skjorta men den kan också vara grå, blå, vit eller naturfärgad.

Inom frikyrkan kallas motsvarande roll för pastor.

Läs om att bli präst på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Några personer sitter runt ett bord med böcker och skrivblock.

Utbildning inom Svenska kyrkan

Funderar du på att utbilda dig för att arbeta i Svenska kyrkan? Eller vill du studera vid en folkhögskola med anknytning till Svenska kyrkan?

Lediga jobb på kyrkokansliet i Uppsala och utomlands

På kyrkokansliet jobbar du med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.