Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Roller i Svenska kyrkan

Präst, prost, domprost, kyrkoherde, kyrkoadjunkt och komminister. Vad är egentligen skillnaden mellan de olika titlarna i kyrkan?

Biskop
Biskopen är den högste kyrklige ledaren inom ett visst stift. Läs mer om en biskops arbetsuppgifter här.

Diakon
En diakon ägnar såg åt praktiska handlingar, såsom hembesök och stödjande samtal.  Diakonerna hjälper till vid till exempel gudstjänster och kan leda olika grupper för tex. samtal och stöd.

Domprost
Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas för domprost.  Domprosten utför uppdrag så som kyrkoinvigningar och kyrkoherdemottagningar på uppdrag av stiftets biskop.

Församlingspedagog
En församlingspedagog har en lärarexamen och har ansvaret för mötet med barn och ungdomar. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller på konfirmandläger.

Komminister
En komminister är en person som har en ordinarie prästtjänsts i en församling och är kyrkoherdens medhjälpare.

Kyrkoadjunkt
Kyrkoadjunkt är en tjänst som betecknar ett prästerligt biträde, en hjälppräst.

Kyrkoherde
En kyrkoherde är i grunden en präst och är den som leder all verksamhet i församlingar och pastorat. Kyrkoherden fungerar som en  arbetsledare för de andra anställda.

Kyrkomusiker
Kyrkomusiker är den som har det övergripandet ansvaret för musiken i kyrkan, som spelar orgel och leder körer. 

Kyrkvaktmästare
Kyrkvaktmästaren ansvarar för lokaltillsynen och har hand om alla möjliga olika arbetsuppgifter i samband med förberedande och genomförande av bland annat gudstjänster och konserter.

Prost
Prost är en hederstitel som biskopen kan tilldela en präst.

Präst
Prästen leder gudstjänster, konfirmerar, döper, viger och begraver. Det är prästen som undervisar i kristen tro och livsfrågor, både för konfirmander och andra grupper i församlingen. En viktig del i arbetet är att samtala med andra, i grupp eller i enskilt förtroende.
(En pastor är som en präst inom frikyrkan.)

Ringarålderman
Titeln på chefsvaktmästaren.

Ärkebiskop
Ärkebiskopens uppgift är att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang.