Skottkärra fylld med höstlöv framför vit kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Präst, diakon och andra yrken och titlar i kyrkan

Präst, prost, diakon, ringarålderman eller komminister. Läs om vilka uppgifter personerna med de olika titlarna i kyrkan har.

När du kommer till Svenska kyrkan möter du människor med många olika yrken och titlar. Vi beskriver dem här, i bokstavsordning. Vi beskriver även de mindre vanliga rollerna, som bara en eller några person i varje stift har.

Biskop

Biskopen är den högste kyrklige ledaren inom ett visst stift. En biskop har ofta lila skjorta och sitt biskopskors om halsen.

Läs om en biskops arbetsuppgifter.

Diakon

En diakon ska verka för rättvisa åt utsatta människor i socialt och existentiellt utsatta situationer. Men även församlingen behöver bry sig om människor i utsatta situationer. Därför ska diakonen rusta medlemmarna i församlingen för detta och göra människors utsatthet tydlig i gudstjänsten.

Liksom till prästen kan man söka sig till en diakon för att få själavård. I själavården ingår samtal och ofta bön. Även diakonen har tystnadsplikt, men den är inte absolut, som den är för prästen. Om diakonen till exempel misstänker att ett barn far illa, är hen skyldig att göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten.

Läs om när diakonen ska bryta sin tystnadsplikt.

Diakonen undervisar om den kristna tron, och lyfter bland annat fram frågor om rättvisa och barmhärtighet. Hen kan undervisa i personliga möten, i grupper för olika åldrar, i själavård och i gudstjänst.

En diakon har grön skjorta och ofta sitt diakonemblem om halsen. Emblemet består av en ring med ett kors och en duva. Ringen symboliserar att du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus. Korset står för Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning och duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

Läs mer om diakonens kläder och om emblemet.

Domprost

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas för domprost. Domprosten utför uppdrag så som kyrkoinvigningar och kyrkoherdemottagningar på uppdrag av stiftets biskop.

Församlingspedagog

En församlingspedagog har en lärarexamen och har ansvaret för mötet med barn och ungdomar. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller på konfirmandläger.

Läs om arbetet som församlingspedagog på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Komminister

En komminister är en präst som har en ordinarie prästtjänsts i en församling och är kyrkoherdens medhjälpare. Läs mer under rubriken Präst.

Kontraktsprost

Kontraktsprosten är en präst som har biskopens uppdrag att samordna uppgifter och verksamhet inom ett kontrakt, som består av flera församlingar. Kontraktsprosten biträder även biskopen vid visitationer, det vill säga då biskopen besöker och granskar verksamheten i församlingarna och inviger också nya kyrkogårdar.

Kyrkoherde

En kyrkoherde är i grunden en präst och är den som leder all verksamhet i församlingar och pastorat. Kyrkoherden fungerar som en arbetsledare för de andra anställda.

Kyrkomusiker

Kyrkomusiker är den som har det övergripandet ansvaret för musiken i kyrkan, som att spela orgel och leda körer.

Läs om att bli kyrkomusiker på Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats.

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren ansvarar för lokaltillsynen och har hand om alla möjliga olika arbetsuppgifter i samband med förberedande och genomförande av bland annat gudstjänster och konserter.

Präst

Prästen ska berätta och undervisa om kristen tro på ett begripligt sätt och hen leder gudstjänster. Viktiga uppgifter för prästen är också att döpa och dela ut nattvarden. Dopet och nattvarden är de två heliga handlingar som Svenska kyrkan kallar sakrament.

Den som har stora eller små bekymmer kan söka upp en präst för att få själavård. Ofta innebär själavården att den person som söker hjälp, för till exempel  ett problem, en kris eller tro och tvivel, får samtala med prästen och prästen kan ge vägledning.

Den som vill kan bikta sig under själavårdssamtalet. Då ber man om förlåtelse får för något man känner skuld och ånger över. Prästen förmedlar förlåtelsen från Gud.

Prästen har absolut tystnadsplikt. Det betyder att hen under inga omständigheter får föra vidare det som en person har berättat i ett själavårdssamtal eller i bikt.

(En pastor är som en präst inom frikyrkan.)

Prästen bär ofta svart skjorta men den kan också vara grå, blå, vit eller naturfärgad.

Ringarålderman

Titeln på chefsvaktmästaren.