En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Gudstjänstordningen för dop

Här kan du se ordningen på alla delar i dopgudstjänsten. Här finns olika alternativ på texter, information om vem som gör vad och förslag på placering av musik och psalmsång.

Ordningen för gudstjänsten är till stor del bestämd. Men exempelvis psalmer kan placeras på flera ställen. Minst två psalmer ingår alltid – vanligtvis i början och i slutet. Det finns också olika varianter på några av texterna och bönerna.

Inför ett dop hålls ett dopsamtal där du som förälder, vårdnadshavare eller dopkandidat tillsammans med prästen väljer texter, psalmer och böner.

Ordningen i dopgudstjänsten

Den lilla stjärnan (*) betyder att alla i församlingen står upp. 

Kyrkklockorna ringer för att markera att gudstjänsten startar. Därefter spelar någon ett stycke musik samtidigt som dopföljet går in i det som kallas procession.

Prästen inleder gudstjänsten med orden att vi samlas i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

Mellan samling och inledning passar det ofta att sjunga en psalm. Du som planerar för dop bestämmer psalm tillsammans med prästen.

Prästen läser inledningsord. Det finns fyra alternativ:

1. I dopet möter Gud oss 
för att vi ska leva i gemenskap med Jesus Kristus.
Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som i dag
ska döpas.

2. Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus,
med alla som genom tiderna 
och över hela jorden
vill följa honom i liv och död,
med hopp om uppståndelse.
I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus. 

3. Dopet ger glädje,
skapelsens Gud är nära.
Dopet ger upprättelse,
vi får förlåtelse.
Dopet ger välsignelse,
vi får helig Ande.
Dopet ger hopp,
vi får leva, dö och uppstå med Jesus Kristus.

4. I dopet möter Gud oss
för att vi ska leva i gemenskap med Kristus.
Därför sände han sin Son, Jesus Kristus
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka
och till ett liv i förening med honom.
Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag
ska döpas.

Det finns tre tackböner att välja mellan. Innan bönen frågar prästen om namnet på den som ska döpas. Förälder, vårdnadshavare eller den som ska döpas svarar. En av bönerna kan sedan bes av prästen eller en annan person, till exempel en förälder:

1. Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet).
Tack för NN.
(Tack för NN. Om flera döps samtidigt.)
Tack för det liv vi får dela med varandra.
Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för.
I Jesu namn.
Amen.

eller

2. Gud,
tack för livet som du ger oss.
Tack för NN.
(Tack för NN.)
Tack för din omsorg om henne/honom/dem.
Välsigna dem som bär ansvar för henne/honom/dem
(föräldrar, faddrar, släkt och vänner).
Fyll dem med din kärlek
så att de kan ge och ta emot ömhet och trygghet.
Tack för det liv de får dela med varandra.
I Jesu namn.
Amen.

eller

3. Barmhärtige Gud,
du är med oss i liv och död.
Vi tackar och ber för NN (och NN).
Omslut henne/honom/dem 
med din kärlek.
Tack för att vi i dopet
förenas med Jesus Kristus.
Amen.

När det är ett barn som döps läser prästen eller en annan person ur Bibeln, Markusevangeliet, kapitel 10 verserna 13–16. 

Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn kommer aldrig dit in.”
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem.

Prästen ber befrielsebönen. Det finns två varianter:

1. Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken (på din panna,
på din mun och på ditt hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig
att vara hans lärjunge.
Amen.

eller

2. Gud, du som helar världens brustenhet,
bevara NN i din kärlek, nu och alltid.
Ta emot korsets tecken (på din + panna,
på din + mun och på ditt + hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
Amen.

Här kan församlingen sjunga en psalm, lyssna till sång eller musik eller fortsätta direkt med bibelläsning. Du som planerar för dop bestämmer detta tillsammans med prästen.

Prästen, förälder eller vårdnadshavare läser ur Bibeln, Matteusevangeliet kapitel 28, verserna 18–20:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Därefter finns möjlighet att läsa fler texter ur Bibeln. Du som planerar för dop bestämmer detta tillsammans med prästen vid dopsamtalet.

Prästen håller ett doptal. Talet kan också hållas efter dophandlingen och välkomnandet.

Här kan församlingen sjunga en psalm, lyssna till sång eller musik eller fortsätta direkt med dopbön. Du som planerar för dop bestämmer detta tillsammans med prästen.

Vatten hälls i dopfunten av präst, förälder, vårdnadshavare, fadder eller syskon.

Prästen ber en dopbön. Det finns tre alternativ:

1. (O) Gud, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att hon/han/de som nu ska döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd henne/honom/dem till ett nytt liv i Kristus
och förena henne/honom/dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.
Amen.

eller

2. Gud, du möter oss i Jesus Kristus.
Vi tackar dig
för att vi i dopet
får ta emot syndernas förlåtelse.
Kom med ditt ord och din Ande,
och gör detta vatten till en nådens källa.
Amen.

eller

3. Gud,
du som i Kristus har förenat oss med dig,
med varandra
och med hela din skapelse.
Tack för att du i dopet
ger oss del i
din Sons liv, död och uppståndelse.
Tack för att du gör detta vatten till en nådens källa.
I Jesu Kristi namn.
Amen.

Församlingen läser tillsammans kyrkans trosbekännelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Prästen kan fortsätta enligt något av följande alternativ:

1. Vill ni att ert barn ska döpas /Vill du döpas till
denna tro och vara en del av Kristi (världsvida) kyrka?
Föräldrarna eller dopkandidaten svarar: Ja

eller

2. Detta är den tro som vi döps till (i Kristi världsvida kyrka).
I den får vi leva och dö
för att uppstå till evigt liv.

Här är det moment när prästen tre gånger gjuter vatten över dopkandidatens huvud, och säger orden:

NN, jag döper dig
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Sedan ber prästen:

Livets Gud,
uppfyll NN med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Prästen välkomnar den som döpts med orden:

Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett 
sådant barn tar emot mig.
NN, vi välkomnar dig/er 
i Kristi kyrka/i … församling, en del av kyrkan i världen, 
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

Dopljuset tänds och dopbevis överlämnas. Prästen säger några ord, exempelvis:

Tag emot detta/dessa ljus.
Det/de är en påminnelse om Jesus som sa:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Prästen håller ett doptal. Talet kan hållas här eller efter bibelläsningen.

Här kan församlingen sjunga en psalm, lyssna till sång eller musik eller fortsätta direkt med dopbön. Du som planerar för dop bestämmer detta tillsammans med prästen.

Prästen eller någon annan person ber. Det finns tre alternativ och även möjlighet att formulera en egen bön. Detta bestäms i samband med dopsamtalet.

1. Gud, skapare av himmel och jord,
du ger liv och Ande.
Vi ber till dig för NN/dem
som du har tagit emot i dopet.
Bevara henne/honom/dem med din Ande
från att gå vilse i en farlig värld.
Låt henne/honom/dem upptäcka allt mer av dig.
Skydda henne/honom/dem i liv och död och i evighet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan
ge henne/honom/dem trygghet och närhet.
I Jesu namn.
Amen.

eller

2. Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar,
allt vi önskar för NN, och ber:
Låt henne/honom/dem leva i tro
och växa i trygghet och gemenskap
(omsluten/omslutna av församlingens förböner).
Ge henne/honom/dem hopp och mod när livet är svårt,
kraft att stå upp för andra
och nåden att känna sig buren.
I Jesu namn.
Amen.

eller

3. Gud, vi ber för NN.
Var henne/honom nära.
Hjälp henne/honom att hämta kraft i kyrkans gemenskap.
Vi ber för föräldrar, syskon, faddrar, släkt och vänner.
Fyll dem med kärlek
så att de kan ge henne/honom/dem omsorg och trygghet.
Låt oss alla leva i vårt dop
och växa i tro, hopp och kärlek.
I Jesu namn.
Amen.

Församlingen ber tillsammans:

Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet. 
Amen. 

Prästen välsignar med orden:

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga 
Andens namn. 
Amen.

eller

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 
Amen.

Efter välsignelsen passar det ofta att sjunga en psalm. Du som planerar för dop bestämmer psalm tillsammans med prästen.

Prästen kan säga några avslutande ord.

Någon framför ett stycke musik samtidigt som dopföljet går ut.

Se filmen Lillebrors dop i kyrkan

Filmen berättar om dopet för barn.