Foto: Albin Hillert/LVF

Lutherska Världsförbundets 13:e generalförsamling

Lutherska Världsförbundets 13:e generalförsamling äger rum den 13-19 september i Krakow, Polen under temat ”En Kropp – en ande – ett hopp”. Här kan du läsa om generalförsamlingens syfte, tema och Svenska kyrkans engagemang på plats.

Lutherska världsförbundet (LVF) representerar idag omkring 77 miljoner medlemmar inom den lutherska traditionen runt om i världen. Ungefär vart sjunde år samlas medlemskyrkorna till generalförsamling, som är LVF:s högsta beslutsfattande organ.

LVF bär på en vision om gemenskap, som kommer till uttryck genom hängivenhet till enhet i Kristus enda kropp.

LWF General Assembly Studyguide

Generalförsamlingen är en viktig mötesplats för att samla de lutherska kyrkorna till bön, reflektion och utbyte i LVF:s globala gemenskap, samt för att sätta riktningen för de kommande årens arbete. Årets tema är hämtat från Efesierbrevet 4:3-4 ”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp”. Budskapet påminner om att i en fragmentiserad och polariserad värld så är vi kristna kallade till enhet i Kristus.

Inför generalförsamlingen samlas medlemskyrkorna till regionala förmöten i Europa (mars), Latinamerika (april), Afrika (maj) och Asien (juni). I direkt anslutning till generalförsamlingen i Krakow anordnas även ett tre förmöten för ungdomar, kvinnor och män.

Brännande frågor på dagordningen

Varje medlemskyrka har en unik kontext och vid generalförsamlingen ges tillfälle till gemensam fördjupning. I tider av polarisering behöver kyrkorna söka gemensamma vägar till en luthersk fredsteologi och finna hopp och handlingskraft i världens akuta klimatkris.

Generalförsamlingens logotyp består av tre visuella element som representerar temat: Människan symboliserar vår relation som en kropp i Kristus, rotade i Kristi kärlek, duvan förmedlar vår kontakt i och genom den Helige ande och lövet står för hoppet vi har i tron.

Under veckan antar generalförsamlingen ett antal resolutioner som får bäring för medlemskyrkornas individuella såväl som gemensamma arbete framöver. Det kommer även göras ett antal offentliga uttalanden och ställningstaganden, bland annat om judisk-kristna relationer. Dessutom görs ett gemensamt studiebesök till närliggande minnesplatsen för förintelselägret Auschwitz.

Val av president och rådsledamöter

LVF:s råd (the Council) representerar samtliga medlemskyrkor och leder LVF:s arbete mellan generalförsamlingarna. Rådet möts vanligtvis en gång om året för att säkerställa att LVF fungerar effektivt och i enighet med sitt syfte och generalförsamlingens antagna resolutioner. Rådet består av 48 ledamöter och en president, som väljs vid varje generalförsamling. Nomineringar till rådet sker under de regionala förmötena.

Studieguide inför LVF:s generalförsamling

Utifrån generalförsamlingens tema "En kropp – en ande – ett hopp" har Lutherska världsförbundet (LVF) tagit fram en studieguide. Studieguiden riktar sig till medlemskyrkor som vill förbereda sig inför generalförsamlingen eller till den som vill fördjupa sig i temat.

Tankar inför stundande generalförsamlingar

2023 är ett intensivt år för den internationella ekumeniken. Ungefär vart sjunde år samlas de större ekumeniska organisationerna till generalförsamling. I juni möts Europeiska kyrkokonferensen i Tallinn, Estland, och i september är det Lutherska världsförbundets tur i Krakow, Polen. Karin Sarja är avdelningschef på Avdelningen för kyrkoliv, kyrkokansliet, och kommer att närvara som en av Svenska kyrkans delegater vid båda.

Människor som samlats till förmöte i Oxford poserar.

Europeiskt förmöte i Oxford

Den 20-24 mars samlades människor från över 20 europeiska länder vid Mansfield College i Oxford, Storbritannien, för att tillsammans förbereda sig inför generalförsamlingen i Krakow i september. Nicole Ridegård, teologistuderande och aktiv inom Svenska kyrkans unga, var på plats tillsammans ärkebiskop Martin Modéus. Här delar hon några av sina reflektioner från dagarna.

På väg till Lutherska världsförbundets generalförsamling i Krakow – ett stopp i Höör

Den 26-27 januari samlades 33 deltagare från hela Norden till Stiftsgården Åkersberg i Höör för att förbereda sig tillsammans inför Lutherska världsförbundets generalförsamling i Krakow i höst. Här berättar Almut Bretschneider-Felzmann, teologisk sekreterare på kyrkokansliet, om dagarna.

Bakre rad från v: Johannes Fransson, Emilie Weiderud, Sofia Oreland, Ärkebiskop Martin Modéus, Peter Lindvall. Främre rad från v: Nicole Ridegård, Sabina Esp, Veronica Pålsson, Johannes Zeiler. Saknas i bild: Mårten Bjöörn, Erik Sjöstrand, Sara-Elvira Kuhmunen, Karin Sarja, Eva Ekelund. Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkans delegation

14 delegater kommer att representera Svenska kyrkan under generalförsamlingen, som totalt består av cirka 360 delegater. Svenska kyrkans delegater beslutas av kyrkostyrelsen och kommer från olika sammanhang. 

 • Ärkebiskop Martin Modéus
 • Mårten Bjöörn (f 2002, Valbo, ledamot av kyrkostyrelsens internationella råd, därtill nominerad av Svenska kyrkans unga)
 • Nicole Ridegård (f 1999, Lund, teologie studerande, nominerad av Svenska kyrkans unga)
 • Veronica Pålsson (f 1993, präst i utlandskyrkan i Norge, ledamot av kyrkostyrelsens internationella råd, ledamot sedan förra generalförsamlingen av LVF:s nätverk Young Reformers, ledamot i planeringskommittén för ungdomsförmötet inför generalförsamlingen)
 • Sabina Esp (f 1985, Östersund, socialarbetare engagerad i och tidigare anställd för arbete inom nätverket En värld av grannar)
 • Erik Sjöstrand (f 1981, Uppsala, ekonomie doktor, verksamhetschef för Ideell arena, ledamot av kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott)
 • Sofia Oreland (f 1977, Uppsala, präst, doktorand i Global kristendom med avhandlingsämne klimataktivism och teologi i Sverige och Sydafrika)
 • Johannes Fransson (f 1991, Kristinehamn, ersättare i kyrkostyrelsen, kommunalråd, stiftskonsulent)
 • Sara-Elvira Kuhmunen (f 2000, Jokkmokk, ordförande för Svenska samernas riksungdomsförbund)
 • Johannes Zeiler (f 1976, Linköping, teol dr, präst, domkyrkolektor, aktiv i LVF:s dialog med den globala pingströrelsen)
 • Karin Sarja (f 1968, Uppsala, docent, präst, chef för avdelningen för kyrkoliv)
 • Peter Lindvall (f 1958, Linköping, präst, chef för enheten för pastoral utveckling med ekumenik)
 • Eva Ekelund (f 1970, Uppsala, chef för enheten för utvecklingspolitik och globala ekumeniska allianser)
 • Emilie Weiderud (f 1984, Enskede gård, policyrådgivare SRHR)

Mer om Lutherska världsförbundet

Lutherska världsförbundet grundades i Lund 1947. Organisationen växte fram ur de lutherska världskonvent som anordnades 1923, 1929 och 1935. Idag samlar LVF 149 medlemskyrkor från 99 länder över hela världen med den gemensamma visionen:

Frigjorda av Guds nåd, i gemenskap med Kristus, lever och arbetar vi tillsammans för en rättvis, fredlig och försonad värld.

Tillsammans bidrar medlemskyrkorna till ett omfattande humanitärt utvecklingsarbete genom Lutheran World Service. LVF vill stärka samhörigheten med andra kyrkofamiljer och ekumeniskt samarbete, bland annat inom ramen för Kyrkornas världsråd. LVF publicerar regelbundet en rad olika texter som utgör en viktig källa för medlemskyrkornas teologiska reflektion och praktiska handlande.

LVF har kontor i Genève, Schweiz. Rev. Anne Burghardt, pastor i den Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, är generalsekreterare sedan 1 november 2021.

Läs mer på LVF:s hemsida (eng).