Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Feministisk bibeltolkning och teologi

Gud och det gudomliga har ofta förknippats med män och manlighet. Men tolkningar av Bibeln lyfter fram mäns och kvinnors lika värde. Genom att läsa Bibeln både kritiskt och konstruktivt hittar vi en människosyn som rymmer alla slags människor.

Längre ned kan du läsa en fördjupande text om Feministisk bibeltolkning och teologi.

Genom kyrkans historia har ofta Gud och det gudomliga förknippats med män och manlighet. Egenskaper som traditionellt tillskrivits kvinnor anses därmed inte beskriva Gud. Det gäller till exempel omsorg, relationer och känslor. Eftersom det gudomliga per definition har ansetts stå över det mänskliga kommer också manlighet att uppfattas som överordnat kvinnlighet.

Men en sådan hierarkisk och kvinnofientlig tolkning av Bibeln och kristen teologi är inte självklar. Gud har givit människan ett förnuft för att vi ska kunna tänka kritiskt och konstruktivt om Bibel och kristen teologi. Genom historien har det också funnits alternativa tolkningar som har lyft fram mäns och kvinnors gemensamma mänsklighet och lika värde.    

All bibelläsning innehåller olika sätt att tolka för att avgöra  vad som är viktigt och mindre viktigt. De flesta feministiska teologer argumenterar för bibeltolkningar som leder till värdefulla och jämlika relationer. Det gäller människor emellan, mellan människan och resten av skapelsen och ytterst mellan människan och Gud.

Dagens feministteologi är bred och varierad. Feministisk teologi lyfter in klass, etnicitet, ålder och funktionsvariation som viktiga perspektiv för förståelse av kön och teologi. Samtidigt delar de flesta feministiska teologer tanken att kristen tro ska främja rättvisa, omsorg och kärleksfulla relationer. Ytterst handlar feministisk teologi om det som all kristen teologi handlar om: frälsning och försoning.         

Feministisk bibeltolkning och teologi

En fördjupande text

Kristen tradition har ofta beskrivit Gud med ord som fader och herre. I många sammanhang benämns Gud fortfarande som han. Teologiskt och liturgiskt har alltså det heliga och gudomliga förknippats med män och manlighet. Den amerikanska teologen, aktivisten och feministen Mary Daly uttryckte detta mycket tydligt redan på 1960-talet: ”Om Gud är man är mannen Gud”.

När Guds beskrivs som kung och far, men aldrig som drottning och mor, innebär det att Gud förknippas med män och separeras från kvinnor. Gud tillskrivs vissa egenskaper som associeras med män: makt, rationalitet och rangordning. Egenskaper som traditionellt tillskrivs kvinnor anses därmed inte beskriva Gud. Det gäller till exempel känslor, omsorg och relationer.

På så vis kommer Gud att associeras med det manliga, medan det kvinnliga associeras med kroppen och det mänskliga. Manligt och kvinnligt hålls isär. Eftersom det gudomliga per definition står över det som är mänskligt skapas dessutom en rangordning mellan män och kvinnor. Män och det som ses som manligt framstår som mer värt därför att det också anses beskriva Gud. Traditionellt kvinnliga egenskaper framstår därmed som mindre värda. I slutänden kan det verka som att Gud godkänner eller uppmuntrar underordning av kvinnor.

Bibelns texter är skrivna av män i en annan tid än nu. En tid som präglades av hierarkier och patriarkat. Foto: Maria Bergendahl

Ett skäl till att teologi och liturgi präglas av över- och underordning är att de bibliska berättelserna tillkommit i en tid genomsyrad av hierarki och patriarkat. Det är texter skrivna av män och för män. Genom historien har kristen teologi förstärkt denna ojämlikhet. Här spelar den teologiska tanken om inkarnationen en viktig roll – alltså det faktum att Jesus Kristus föddes inte bara som människa, utan också som man. Vad betyder det för kvinnor att Gud kommer till jorden som en man? Rent konkret har Bibelns beskrivning av Jesus som Guds son ofta inneburit att endast män har kunnat vara präster.

Från den feministiska teologins begynnelse har frågor om tolkning av Bibeln och kristen teologi stått i fokus. Här är två exempel på områden där feministisk teologi har identifierat problem, men också givit förslag till lösningar:  

  • Hur ska kvinnor förhålla sig till de bibliska texterna som i så hög grad osynliggör eller underordnar kvinnor och kvinnors liv i förhållande till män?
  • Hur ska det teologiska språket förändras så att det förblir troget den kristna traditionen samtidigt som det inte underordnar kvinnor?

Tolkningar som leder till goda relationer

För att Bibeln ska bli meningsfull för människor idag krävs en förståelse av vad Bibeln är och hur vi ska förhålla oss till den. Bibeln är inte skriven av Gud, utan av människor som berättar om Guds handlande och om sin relation till Gud. Eftersom Bibeln är tillkommen i en tid då kvinnor och andra grupper stod lågt i rang kan man inte förvänta sig texter som hyllar tanken om alla människors frihet och lika värde.

Men att kvinnor beskrivs som underordnade i Bibeln innebär inte att det måste vara så. Kristen teologi har alltid förändrats och formats i relation till sin samtid. Alltså behöver vi ifrågasätta en bibelsyn som går ut på att Bibelns kvinnosyn är ett rättesnöre för allt vi tror och gör idag.

För dagens kvinnor kan det vara värdefullt att hitta starka och beslutsamma kvinnor i Bibeln. Eller jämställda kvinnor. Eller kvinnor som lever i samkönade relationer. Eller funktionsvarierade kvinnor som blir bekräftade i sin mänsklighet. Men om sådana bilder eller modeller inte finns, så är det inte ett bevis för att kristendomen måste vara förtryckande. Snarare pekar det på att vi måste fundera över vårt förhållningssätt till Bibeln. Att vi behöver identifiera en människosyn som rymmer alla slags människor.

Att Bibeln är en helig skrift betyder att den är ett av flera sätt som Gud kommunicerar med människor. Men människan har också fått ett förnuft som gör att vi kan tänka kritiskt och resonera med argument om för- och nackdelar med olika förhållningssätt. Vi har fått känslor och ett samvete som gör att vi kan reagera på orättvisor. Att förhålla sig till Bibeln innebär att använda dessa gåvor som Gud har gett.  

All bibelläsning innehåller något sätt att tolka som hjälper oss att se centrum i Bibeln och att skilja viktigt från mindre viktigt. Enligt de flesta feministteologer består bibeltolkningens yttersta kriterium i att budskapet leder till värdefulla och jämlika relationer mellan människor, mellan människor och världen och mellan människor och Gud. På engelska används uttrycket flourish, att blomstra.

För att tolka bibeltexter i den här andan kan man ställa frågor som: Vilken värld vill den här texten gestalta? Vilket sätt att leva vill den inspirera till? Hur bidrar den till att jag förstår min egen eller andras situation bättre? Vad säger den om Gud? Och slutligen: Är det som texten föreslår något som får mig att komma närmare Gud, andra människor, världen och mig själv eller något som bryter ned relationer? Ytterst är det en fråga om huruvida Guds oändliga kärlek till mig och världen blir tydlig.

Närbild på ett par runda glasögon som ligger i en bibel.
Vi kan ställa oss frågor och använda både förnuft och känslor när vi tolkar Bibeln och dess budskap. Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Språk som kan gestalta Gud  

Det kristna språket har av hävd manliga förtecken. Feministisk teologi vill tala om Gud bortom rangordning och hierarki. Hur kan språket bli öppnare och fungera frigörande utan att lämna den kristna traditionen?

Ett sätt att hantera frågan om det manliga språket är att använda ett mer varierat språk om Gud. För en del känns det rimligt att tala om Gud som hen, för andra känns det främmande. Andra kan variera mellan att tala om Gud som han eller hon. Vissa kan helt enkelt minska sin användning av dessa pronomen och i stället tala om Gud.  

Likaså kan man försöka variera bilderna av Gud, till exempel Gud som moder eller Gud som vän. Men det är också angeläget att hitta bilder från andra områden än mänskliga relationer, så att vi påminns om att Gud också är ogripbar och annorlunda än människan. Det kan vara en bild av människorna som grenar på Guds träd, där Gud är rötterna som förser oss med näring och vatten. Det viktiga är att använda många och varierande ord och bilder. På så vis begränsas eller binds inte Gud till människans språk och föreställningsvärld.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många sätt att tala om Gud. Men det betyder inte att alla gudsbilder är lika bra. Liksom när det gäller bibeltolkning menar feministteologer att gestaltandet av Gud – gudsbilder – behöver prövas mot verkligheten. Bra gudsbilder är de som uppenbarar Guds kärlek till människan och låter människors relationer blomstra.  

Läs mer om gudsbilder

Feministisk teologi ser bortom manligt och kvinnligt

Den tidiga feministteologin utgick ofta från att män hade vissa egenskaper och kvinnor andra. De problem man ville lösa handlade om att kvinnor och kvinnors egenskaper hade osynliggjorts och nedvärderats i kristen bibeltolkning och teologi. Idag skulle många argumentera mot att män av naturen är mindre känslosamma och mer inriktade på konkurrens än kvinnor och kvinnor är mer omhändertagande och värderar relationer högre än män. Snarare ses det vi kallar för manliga eller kvinnliga egenskaper som kulturella fenomen, formade i historiska och sociala sammanhang. Empati och ansvar är exempel på egenskaper eller värden som inte ska kopplas till kön, utan som kan bäras av människor, oavsett hur man identifierar sig.      

Dagens feministteologi är bred och varierad. Men gemensamt för feministteologer är en strävan att omsorg och kärlek ska prägla människans relationer: till sig själv, till andra människor, till skapelsen och till Gud. Utan att etiketteras som specifikt kvinnliga är detta värden som behöver få större utrymme i människors gemensamma liv.

Ytterst handlar feministisk teologi om det som all kristen teologi handlar om: frälsning och försoning. Om hur människor kan återupprättas i relation till Gud, världen och andra människor. Kristna tror att Gud alltid sträcker sig mot oss människor för att hela relationerna och påminna om sin kärlek till oss. Eftersom Gud är Gud, större än vi kan förstå men oändligt kärleksfull, så kan Gud alltid finna vägar genom det som vi människor gjort trasigt, också genom patriarkalt färgade strukturer och relationer.

Läs mer om tolkning och det manliga språket i Bibeln

En kvinna läser ur Bibeln.

Tolka och använda Bibeln

Bibeln är en viktig bok, men inte alltid lätt att förstå. Alltså behöver den tolkas. Tolkning handlar både om att förstå vad de bibliska texterna förmedlade i sina ursprungliga sammanhang och hur vi kan förstå Bibelns budskap idag.

Ett stort krucifix hänger på väggen i en kyrka.

Gudsbilder

Kristen tro utgår från att Gud finns och möter människan på olika sätt. Men frågan om gudsbilder är inte självklar. Kan man överhuvudtaget beskriva Gud? Och hur förhåller vi oss till gudsbilder som använts för att underordna och förtrycka?

En man blickar upp mot stjärnhimlen.

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen sammanfattar att kristen tro är tron på en treenig Gud: Gud som Fader, Son och Ande.