Foto: Kyrkornas Världsråd

Kyrkornas världsråds generalförsamling 2022

Den 31 augusti-8 september 2022 genomför Kyrkornas världsråd (KV) sin elfte generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland. Svenska kyrkan finns på plats och på denna sida kan du följa det som händer.

Generalförsamlingen är Kyrkornas världsråds högsta beslutande organ, som normalt möts vart åttonde år på olika platser i världen. Generalförsamlingen i Karlsruhe är den första i Europa sedan Uppsala 1968.

Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning

Temat för den elfte generalförsamlingen är Christ’s love moves the world to reconciliation and unity som översatt till svenska blir Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning.

Som global mänsklighet befinner vi oss i ett historiskt vägskäl, i sköljvattnet av en pandemi, stor geopolitisk oro och krig samt klimathot. I ljuset av detta är det en styrka att komma samman som global ekumenisk rörelse, över nationsgränser och från olika kyrkofamiljer, för att söka gemensam mark och ingjuta hopp som mynnar ut i handlingskraft. 

Bibelreferenser till temat: 2 Kor. 5:14, 1 Joh. 4:16, Ef. 1:22-23, Matt. 9:35-36.​

Temat kommer att vara KV:s tematik fram till nästa generalförsamling år 2030. Läs mer i temaskriften som Kyrkornas världsråd sammanställt (pdf, översatt till svenska av Sveriges kristna råd). 

Nyheter om Kyrkornas världsråds generalförsamling

Kyrkornas världsråd vill mobilisera för klimaträttvisa under generalförsamlingen

Publicerad:

"Vi vill lyfta frågan om klimaträttvisa och behovet av att värna om skapelsen. Om vi inte ändrar vårt beteende kommer planeten vara obeboelig om 50 år. Vi måste agera nu" säger KV:s tillförordnade generalsekreterare Rev. Prof. Dr Ioan Sauca.

Kyrkans Tidning: Kärlek tema för världsråd

Publicerad:

Den 31 augusti–8 september genomför Kyrkornas världsråd sin elfte generalförsamling. I denna artikel i Kyrkans Tidning (4 aug) berättar Jan Eckerdal, teologisk rådgivare för Sveriges kristna råd och präst i Svenska kyrkan, vad som väntar.

Ny generalsekreterare för Kyrkornas världsråd

Publicerad:

Den sydafrikanske prästen och teologen Jerry Pillay har valts till ny generalsekreterare för Kyrkornas världsråd, KV. Jerry Pillay är präst i Uniting Presbyterian Church i Sydafrika, och rektor för fakulteten för teologi och religion vid universitetet i Pretoria.

Uttalanden från centralkommittén

Publicerad:

I samband med att Kyrkornas världsråds centralkommitté möttes den 15-18 juni Genève har ett antal gemensamma uttalanden tagits fram inom särskilda angelägna frågor.

Nordisk träff för unga ekumeniska teologer

Publicerad:

I sommar arrangeras den ekumeniska sommarskolan Global Ecumenical Theological Institute (GETI) med temat ”Christ’s Love (Re)moves Borders”. Den hålls i samband med Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, där de unga teologer som deltar i GETI kommer att finnas med och göra sina röster hörda.

Generalförsamlingens innehåll och syfte

Kyrkornas världsråd och dess generalförsamlings yttersta syfte är att bidra till enhet för världens och skapelsens skull. Generalförsamlingen är det enda tillfället då alla Kyrkornas världsråds medlemskyrkor och associerade organisationer samlas samtidigt för att fira gudstjänst och be, utvärdera det arbete som gjorts och sätta riktningen för de kommande åtta åren.

Läs mer om hur KV och generalförsamlingen är organiserad (engelska).

Detta händer under veckan

I generalförsamlingen röstar medlemmarna med färdkodade kort enligt en konsensusmodell, där orange motsvarar bifall. Foto: Marcelo Schneider/WCC

Omkring 4500 personer förväntas komma till generalförsamlingen i Karlsruhe. Alla anmälda deltagare är välkomna att delta i daglig bön, bibelstudier, workshops, lyssna på föredrag och besöka utställningsområdet ”Brunnen”. Varje medlemskyrka har tilldelats ett antal platser för sin officiella delegation. De har dels i uppdrag att välja nya ledamöter till centralkommittén (motsvarande KV:s styrelse) och presidenter för KV:s sju regioner, varav Europa är en, samt att besluta om ekonomi och konstitution.

Under generalförsamlingen deltar delegaterna även i kommittér samt i arbetsgrupper som kallas ”ekumeniska konversationer”. Slutsatserna från dessa samtal sammanfattas i rapporter som blir bidrag till en övergripande strategisk plan för nästa mandatperiod, men redan under generalförsamlingen kan vi vänta oss ett antal uttalanden om centrala frågor.

Generalförsamlingens beslut bygger på en konsensusmodell där målsättningen är att samtliga medlemskyrkor ställer sig bakom dem. Det ska alltid ses som en framgång när så många medlemmar, från olika traditioner och kontexter, kan komma samma och omfamna en gemensam inriktning i ord och handling.  

Särskilt viktiga frågor för Svenska kyrkan

Många frågor kommer att avhandlas under generalförsamling och Svenska kyrkan har beslutat att särskilt fokusera på följande områden, utan inbördes ordning:

 • Att stärka arbetet med teologisk utbildning och ett ömsesidigt ekumeniskt lärande i den världsvida kyrkan, särskilt för att öka ungas engagemang. 
 • Att KV ska fortsätta vara en stark och effektiv plattform för policydialog och föra medlemskyrkornas gemensamma talan inom globala brännande frågor (bland annat inom FN-systemet).
 • Urfolksrättigheter, med erfarenhet från Svenska kyrkans försoningsprocess med samerna. 
 • Klimat - och hållbarhetsfrågor, där kyrkorna har en särskild roll att synliggöra andliga och existentiella dimensioner av vårt skapelseansvar. 
 • Genusrättvisa och jämställdhet, både i kyrkan och samhället i stort, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
 • Freds- och konfliktfrågor.
 • Interreligiös samverkan
 • Bidra till att reformera KV:s organisationsstruktur och att verksamhetens omfattning anpassas efter aktuella förutsättningar.  

Svenska kyrkans delegation

Det finns olika kategorier av deltagare i generalförsamlingen som har olika roller och befogenheter. Följande personer har formella roller från Svenska kyrkan:

Delegater

Dessa personer har yttranderätt och ansvar för att delta i beslutsfattande:

 • Ärkebiskop Antje Jackelén, delegationsledare.
 • Gunilla Hallonsten, kyrkoherde och kontraktsprost i Malmö, kommissionär i Commission of the Churches on International Affairs (CCIA).
 • Celina Falk, internationella rådet, medlem i KV:s centralkommitté.
 • Jakob Schwarz, ungdomsrepresentant, Svenska Kyrkans Unga.
 • Hannes Tegerstrand, ungdomsrepresentant, distriktsordförande för Svenska Kyrkans Unga i Västerås stift.
 • Julia Rensberg, ungdomsrepresentant, Sáminuorra, samiska ungdomsförbundet.
Deltagare med yttranderätt:

Dessa personer har yttranderätt men inte deltar i beslut:

 • Erik Lysén, avdelningschef för internationella avdelningen, Act Svenska kyrkan och delegerad representant.
 • Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och avgående Europapresident för Kyrkornas världsråd.
 • Eva Brunne, biskop emerita och medlem av den avslutande centralkommittén.

Generalförsamlingens symbol

Generalförsamlingens visuella symbol uttrycker årets tema och har inspirerats av den dynamik och variation som ryms inom den ekumeniska rörelsen, i sökande efter kristen enhet och en stärkt rättvisa och fred. Det består av fyra element:

Foto: Kyrkornas Världsråd

Korset – I en fragmenterad och splittrad värld bekräftar generalförsamlingens tema tron på att Kristi kärlek förvandlar världen i den Helige Andes livgivande kraft. Korset är placerat framträdande i symbolen och är en hänvisning till den första artikeln i WCC: s konstitution.

Duvan – En universell symbol för fred och försoning, duvan står för den Helige Ande och hänvisar också till det bibliska uttrycket för hopp.

Cirkeln – Symboliserar hela den bebodda världen (oikoumene) och ger en känsla av enhet, gemensamt mål och en ny början. Cirkeln är också inspirerad av konceptet försoning. Som kristna har vi försonats med Gud genom Kristus, och som kyrkor är vi agenter för förlåtelse och kärlek både inom och utanför våra samhällen. 

Vägen – Vi kommer alla från olika platser, kulturer och kyrkor; vi vandrar olika vägar som svarar på Guds kallelse. Vi är alla på en pilgrimsfärd genom vilken vi möter andra och går samman på en resa av rättvisa och fred.