Kyrkohandboken förnyas

Flicka häller vatten i dopfunt.

Remisstiden pågår till 15 maj 2016. Foto: Alex & Martin / IKON

Kyrkostyrelsen har beslutat att skicka det nya förslaget till kyrkohandbok på remiss under perioden 1 januari-15 maj. Det innebär att Svenska kyrkans församlingar kan börja använda det nya förslaget från och med januari. Kyrkohandboken består av gudstjänstordningar med böner och andra texter samt musik.

 

Ett särskilt fokus i det nya förslaget läggs på hur kyrkohandboken fungerar ur ett barn och unga-perspektiv. Alla kyrkoråd, stiftsstyrelser och domkapitel och en grupp övriga instanser inbjuds att svara på remissen. 

– Tack vare en bredd av synpunkter från församlingarna, men också från enskilda personer, sakkunniga och grupper med särskilda kompetenser finns nu ett bearbetat förslag till kyrkohandbok, säger huvudprojektledare Solveig Ininbergs.

– Det senaste året har visat på vikten av transparens och det är därför glädjande att kyrkostyrelsen beslutat att alla kyrkoråd ska få möjlighet att besvara remissen. Det är ju i församlingen som gudstjänsten firas och därmed viktigt att alla ges möjlighet att sätta sig in i materialet och bidra med sina synpunkter.

Teologi och språk

Det reviderade handboksförslaget är en omarbetning av 2012 års förslag, som prövades i många församlingar under perioden 1 advent 2012 till domssöndagen 2013.

Utifrån de 636 remissvaren som inkom i februari 2014 har teologiska och språkliga förändringar gjorts i det reviderade förslaget till kyrkohandbok.

– Det gäller till exempel hur treenigheten uttrycks i vissa böner och lovsånger, och att lyfta fram och utveckla ord om Jesus Kristus. Språkligt har alla texter gåtts igenom med bearbetningar i bland annat bön om förlåtelse, förböner, nattvardsböner och böner i dopgudstjänsten, säger prästen och forskaren Boel Hössjer Sundmani projektledningen.

Vidare har kyrkoårs- och bibelperspektivet förstärkts. Dessutom uppmärksammas perspektiv om inklusivitet, och förslaget har särskilt granskats ur ett barn och unga-perspektiv.

Barnperspektiv och lokala traditioner

– Barnperspektivet utmärker det reviderade förslaget, säger prästen Ingegerd Sjölin, teologisk sekreterare i projektledningen. Det handlar till exempel om större flexibilitet i gudstjänstfirandet, inte minst med små barn. Böner och texter har bearbetats och vissa nya texter har tillkommit utifrån detta perspektiv.

Dopgudstjänsten har bearbetats och konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten. Musiken har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom till exempel växelsång och "härmning", s k responsorial sång.

Genomgående finns ett större utrymme för församlingarnas traditioner och situation genom till exempel mer flexibilitet i psalmer i bland annat begravningsgudstjänst och dopgudstjänst. Boel Hössjer Sundman lyfter fram det gemensamma i gudstjänstfirandet mellan församlingar och i den världsvida kyrkan,som värnas genom att den ekumeniska, allmänkyrkliga gudstjänstrytmen betonas i förslaget. Tro och lära kommer till uttryck bland annat i böner som är gemensamma för alla församlingar i Svenska kyrkan.

Musik

Under bearbetningen och granskningen har ett omfattande arbete bedrivits när det handlar om allt från urvalsfrågor till musikaliska vägval.

– I fråga om den välkända liturgiska musiken har vi strävat efter att inte äventyra de former och uttryck som idag fungerar i Svenska kyrkans församlingar. Därför har inga genomgripande förändringar gjorts där, bara åtgärder som främjar traditionen och den praktiska användbarheten liksom tillgängligheten, säger Henrik Tobin, musikexpert i projektledningen.

Utifrån remissvarens synpunkter har särskilt innehållet i Gudstjänstmusik A,som bland annat innehåller den äldsta kyrkosången,kvalitetsgranskats och bearbetats. För vissa satser har musikalisk notering utan notskaft införts för liturgens partier; samma sak gäller för ackompanjemanget i motsvarande satser.

– När det gäller Gudstjänstmusik B-E, som rymmer nyare musik, har ett antal förändringar genomförts utifrån remissvaren. Det handlar om bearbetningar av vissa prefationer, utbyte av några musikaliska satser samt revideringar med bäring på barnperspektivet. Stor vikt har lagts vid att respektera genrernas egenart och noteringstraditioner samtidigt som de musikaliska satserna måste kunna hanteras av alla musiker och på orgel, förklarar Henrik Tobin.

Andra förändringar som har tillkommit är återförande av vissa traditionella satser. Ett omfattande arbete har gjorts för att kvalitetssäkra relationen text och musik, notskrift och layout.

Flexibilitet

En nyhet är att revisionen föreslår ökad flexibilitet i att använda annan musik än den som finns i kyrkohandboken, en möjlighet som flera remissinstanser efterfrågat.

– Det öppnar för ökad variation och användande av fler musikaliska genrer. Med "annan musik" menas inte bara relativt ny liturgisk musik utan det kan också handla om redan existerande musik till kyrkohandbokens texter, exempelvis gregorianskt eller annat tidigt material, säger Ingegerd Sjölin.

Huvudprojektledare Solveig Ininbergs ser nu fram emot remissperioden då alla församlingar kan prova de nya gudstjänstordningarna.

‒ Förhoppningen är att kyrkohandboken ska bidra till att vi känner igen oss i Svenska kyrkans gudstjänst och upplever glädje i gudstjänstfirandet, säger Solveig Ininbergs. 

Nyhetsarkiv

Kom med synpunkter om kyrkohandboksförslaget!

Välkommen att skicka in dina synpunkter om det reviderade kyrkohandboksförslaget senast den 15 maj.
2016-02-08 12:55
Nya ordningar i webbverktyget
Nu finns webbverktyget även för gudstjänstordningarna Högmässa, Mässa och Gudstjänst i 2016 års förslag till kyrkohandbok.
2016-01-29 16:51
Försenad distribution
Verbum ansvarar för produktion och distribution av kyrkohandboksförslaget 2016. Tyvärr har distributionen blivit försenad, men är nu på väg. De exemplar som beställts direkt från Verbum skickas löpande från mitten av vecka 3.
2016-01-22 16:38
Nytt förslag till kyrkohandbok på remiss våren 2016
Den 16 december 2015 behandlar kyrkostyrelsen det reviderade kyrkohandboksförslaget. Förslaget har arbetats fram efter bearbetningsfas och granskningsfas under 2014 och 2015.
2015-09-25 10:05
Full fart i kyrkohandboks-arbetet - ny remiss efter nyår
Revisionsarbetet med kyrkohandboken pågår för fullt och befinner sig just nu i slutet av kvalitetsgranskningsfasen. Under hösten sammanställs ett slutförslag som efter nyår ska ut på remiss till landets alla församlingar.
2015-06-18 11:43
1 2 3 4 5 < > 

Förslagen som bläddringsbara PDF-filer

Ladda ned förslagen här

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på ett urval av musiken i 2016 års förslag. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon. Du kan även lyssna på musiken från 2012 års förslag till kyrkohandbok.

Till musikfilerna >>

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad:2016-01-29 16:51:00

Nu finns webbverktyget även för gudstjänstordningarna Högmässa, Mässa och Gudstjänst i 2016 års förslag till kyrkohandbok.

Läs mer om uppdateringarna

Försenad distribution   

”Verbum ansvarar för produktion och distribution av reviderat kyrkohandboksförslag 2016 på uppdrag av Svenska kyrkan på nationell nivå. Tyvärr har det uppstått en försening i distributionen. Men alla försändelser ska nu vara på väg till mottagare. De exemplar som beställts direkt från Verbum skickas löpande från mitten av denna vecka.”  

Verbum
22 januari 2016

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok? Vilka får ha synpunkter om förslag till ny kyrkohandbok? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>

Beställ tryckta ex

Hos Verbum kan du beställa fler tryckta ex av 2016 års förslag

Remisstid: 1 januari till 15 maj 2016

Skapad: 2015-12-15 13:32:00

Då kommer alla kyrkoråd, liksom domkapitel, stiftsstyrelser och övriga remissinstanser att kunna svara på remissen. Det reviderade förslaget sänds ut i januari 2016 till alla remissinstanser och finns då även tillgängligt på webben. Där kommer det också efter nyår vara möjligt att lyssna på ett inspelat urval av Gudstjänstmusik A till E.

Efter remisstiden 2016 sker analys och bearbetningar utifrån remissvaren. En skrivelse med förslag till ny kyrkohandbok kan därefter gå från kyrkostyrelsen juni 2017 för behandling i kyrkomötet hösten 2017. Om kyrkomötet beslutar om en ny kyrkohandbok kan den tas i bruk 2018, eventuellt till påsk.

Läs mer om det fortlöpande arbetet med kyrkohandboken här >>

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-11-05 14:05:00

Det konkreta arbetet med ny kyrkohandbok har som mål att förslag till kyrkohandbok kan läggas fram för Kyrkomötet 2017. Arbetet bedrivs på kyrkostyrelsens uppdrag och utifrån de direktiv som kyrkostyrelsen angett.

Läs mer >>

Webbverktyget ett hjälpmedel

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda. 

I slutet av januari kommer webbverktyget att uppdateras så att det omfattar även 2016 års förslag till kyrkohandbok.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

2012 års förslag

  • Förslag, kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del 1
  • Förslag, musikvolym, kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del 1

//