Organisationen

Målet är ett förslag om ny handbok till kyrkomötet 2017. Uppdrag och direktiv ges av kyrkostyrelsen.

Arbetet drivs i projektform, med olika grupper som var och en har sin roll. 

Styrgruppen

för arbetet består av kyrkostyrelsens arbetsutskott. Ärkebiskop Antje Jackelén är ordförande och biskop Per Eckerdal vice ordförande. 

slutförslagsgruppen

Kyrkostyrelsen utsåg 2013 en så kallad slutförslagsgrupp som handboksrevisionens primära arbetsgrupp, det vill säga den grupp som tog fram ett reviderat kyrkohandboksförslag utifrån remissutfall och den granskning som gjordes 2015. Gruppen bestod av präster och musiker i Svenska kyrkan med en bredd av kompetenser. 

referensgruppen

Efter kyrkovalet 2013 inrättades också en referensgrupp med förtroendevalda, som följde arbetet som revisionens primära förankringsgrupp.

revisionsgruppen

I och med att det nya förslaget gick ut på remiss 2016 avslutades slutförslags- och referensgruppernas arbete, och revisionsgruppen inrättades.

projektledningen

leder arbetet, huvudprojektledare är Solveig Ininbergs. Operativ projektledning består av präster och musiker med bred vetenskaplig kompetens inom området samt lång församlingserfarenhet.

biskopsmötet

ska alltid yttra sig i teologiska och ekumeniska frågor av större vikt. Biskopsmötet har i arbetsgrupper, under slutet av 2014 och början av 2015, arbetat med det bearbetade förslaget inför granskningsfasen.  

Revisionens uppdrag

utvecklas dels i de två reflektionsdokument som gick på remiss 2010, och dels i volymen Förklaringar till Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan från 2012

Remissammanställningen 2014 ligger till grund för bearbetningar 2014–2015, inför den uppföljande remissomgången 2016.

I reflektionsfasen och när kyrkohandboksförslaget arbetades fram 2012 fanns en expertgrupp, motsvarande slutförslagsgruppen. Expertgruppen var den primära arbetsgruppen mellan 2006 och 2012.

 

Styrgruppen

 • Antje Jackelén
 • Per Eckerdal
 • Wanja Lundby-Wedin
 • Mats Hagelin
 • Lars Johnson
 • Anna Lundblad Mårtensson
 • Sven E. Kragh

Slutförslagsgruppen

 • Jan-Olof Aggedal
 • Elisabet Carcámo Storm
 • Ulrika Melin Larsson
 • Carl Sjögren
 • Andreas Söderberg
 • Birgitta Söderberg

Referensgruppen

 • Jerry Adbo
 • Thorvald Johansson
 • Elise Nilsson
 • Katarina Ramnerö Ödestad
 • Elisabeth Rydström
 • Karl-Gunnar Svensson

Revisionsgruppen

 • Esbjörn Hagberg 
 • Catharina Nyström Höög
 • Lena Sjöstrand
 • Jan Olof Aggedal
 • Carl Sjögren
 • Andreas Söderberg
 • Johannes Landgren

Projektledningen

 • Solveig Ininbergs
 • Boel Hössjer Sundman
 • Ingegerd Sjölin
 • Henrik Tobin
 • Dag Tuvelius