En psalmbok och en bönbok ligger uppslagna på nattvardsbordet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ny liturgisk musik till kyrkohandboken

Vill du vara med och göra kyrkohandboken rikare? Insamlingsprojektet Ny liturgisk musik startade 5 september 2022 och pågår till 20 augusti 2023. Kyrkomusiker, tonsättare och var och en som skriver musik kan bidra.

När 2017 års kyrkohandbok antogs beslutade kyrkomötet att den liturgiska musiken skulle kompletteras med fler tonsättningar. Sedan 2020 finns en särskild kommitté, musikkommittén, för detta arbete. Musikkommittén siktar mot en tryckt utgåva som kompletterar den befintliga musikvolymen, samt en webbaserad utgåva.  

Musikkommittén bjuder in dig som vill bidra

Nu söker musikkommittén ny liturgisk musik genom en öppen inbjudan att bidra. Längre fram är det också möjligt att musikkommitten gör riktade beställningar av musik. 
Bidragen skickas till musikkommittén via e-post.

Förslagen behöver uppfylla vissa formkrav (se nedan).  

Musik du kan bidra med 

Vi söker tonsättningar av de texter som hör till gudstjänstens ordinarium. Det innebär alternativa tonsättningar av de texter som redan finns tonsatta i kyrkohandbokens musikvolym, gudstjänstmusik A, B, C, D och E.  

Musiken ska fungera i gudstjänsten och vara lämplig som församlingssång. Vi söker kompletta uppsättningar av mässatser, men det går bra att inledningsvis skicka in enbart två satser för bedömning. 

Musikkommittén har kriterier för urval av befintlig eller nybeställning av kompletterande liturgisk musik. I första hand handlar det om kompletta uppsättningar av mässatser som tas med i ett kommande tilläggsmaterial i kyrkohandboken. Musiken behöver vara sångbar och hållbar och gärna uppvisa kvaliteter som enkelhet eller komplexitet och variationsmöjlighet. 

I första hand eftersöker musikkommittén tonsättningar av mässans ordinarium:  

 • Kristusrop/Kyrie 
 • Lovsången/Gloria och Laudamus 
 • Lovsägelsen/Sursum corda och Prefationen 
 • Helig/Sanctus 
 • O Guds Lamm/Agnus Dei 
 • Lovprisning/Benedicamus 

Musikkommittén ser gärna också tonsättningar av exempelvis följande Övriga sjungna moment: 

 • Hallelujarop 
 • Kyrkans förbön: Församlingssvar till förbön 
 • Nattvardsbönen: Församlingssvar Kristus har dött, Kristus är uppstånden... 

Inskickade bidrag behöver uppfylla följande formkrav:  

 • Färdig notbild med noterad melodi med ackordanalys eller utskriven ackompanjemangssats och därtill textunderläggning.  
 • Pdf-fil eller jpeg-fil med text och noter skrivna tillsammans. Ljudfiler tas inte emot. 

Vid fortsatt publicering för användande ombesörjer musikkommittén vid behov att ackompanjemangssatser arrangeras. 

All befintlig text i Kyrkohandboken 2017 kan användas. Till en uppsättning gudstjänstmusik (Kyrie, Gloria och Laudamus, Sanctus och Agnus Dei samt andra sjungna moment) bör det finnas endast en prefation (allmän), gärna som recitationsformel så att inte materialet blir alltför ohanterligt. En aspekt att ha med är att sjungna liturgiska partier behöver vara möjliga för merparten av Svenska kyrkans präster att sjunga.  

Här finner du texterna i gällande kyrkohandbok. 

Föreslå befintlig musik 

Genom tiderna har musik från olika traditioner bidragit till samhörighet mellan kristna i många länder. På samma sätt kan beprövad liturgisk musik från andra kyrkor fortsatt berika musiken i Svenska kyrkan. Jämte nyskriven musik går det därför bra att också föreslå befintlig liturgisk musik.

Det går bra att föreslå liturgisk musik från andra länder, även om texten är på ett annat språk än svenska. Om texten ska översättas kan mindre textanpassningar behöva göras.  

Förslagen prövas utan namn

Innan musikkommittén prövar inkomna förslag döljs upphovspersonernas namn. Detta görs för att säkerställa en anonym och opartisk bedömning. Musikkommittén ansvarar för att ett utvalt material provas i församlingar innan ett slutligt urval sker. 

Så här föreslår du liturgisk musik 

 

Deltagare i musikrådets musikkommitté, gruppfoto i juni 2022.

Musikrådets musikkommitté

Till kyrkohandboken ska ny kompletterande musik tas fram, enligt beslut av kyrkomötet 2017. Det arbetet genomförs av en särskild musikkommitté.

Den liturgiska musiken genom historien

Mässans liturgiska sånger består i sin traditionella form av två delar: ordinarium och proprium. Ordningen och uppdelningen är den som utkristalliserades i den latinska mässan som firades i stora delar av kyrkan i väst från cirka 1000-talet och framåt.