Upphovsrätt till kyrkohandboken

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan, och de enskilda verk som ingår i den, skyddas av upphovsrättslagen. Här får du reda på vad det innebär och kan läsa mer om lagen.

Innehållet i handboken är skyddat enligt lag

Kyrkohandboken som samlingsverk och många enskilda verk som ingår i kyrkohandboken skyddas enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”Upphovsrättslagen”) och utländsk upphovsrättslagstiftning. Rättigheterna avseende kyrkohandboken som samlingsverk tillhör Trossamfundet Svenska kyrkan (”Trossamfundet”) och upphovsrätten för de i kyrkohandboken skyddade verken tillhör Trossamfundet och/eller de enskilda rättighets­innehavarna.

Utgivningen av kyrkohandboken har skett med stöd av avtal med enskilda rättighetsinnehavare men även bestämmelserna i upphovsrättslagen om rätt för var och en att återge verk som ingår i yttranden av svenska myndigheter, dvs, bland annat sådana verk som ingår i de statliga utredningsbetänkandena (SOU) som ligger till grund för 1986 års kyrkohandbok och Den svenska psalmboken. 

Kopiera inte utan tillstånd

Upphovsrätten innebär en ensamrätt för rättighetsinnehavaren att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Det är inte tillåtet att i kommersiellt syfte förfoga över kyrkohandboken eller ett i kyrkohandboken skyddat verk utan att tillstånd till förfogandet har lämnats av rättighetsinnehavaren. Förfogande över kyrkohandboken eller ett i kyrkohand­boken skyddat verk i privat syfte är tillåtet endast i den begränsade utsträck­ning som framgår av Upphovsrättslagen.

Läs om upphovsrättslagen hos Skrivguiden