Tidsplanen

Arbetet med en ny kyrkohandbok är en lång process, startpunkten var bibelöversättningen år 2000.

1986

 • En ny kyrkohandbok ersätter den förra från 1942.

1997

 • Översyn inför Bibel 2000, anpassning till kyrkoordningen och ett mer inkluderande språk.

2006

2009

2012

 • Maj: Beslut om kyrkohandboksförslag tas i kyrkostyrelsen.
 • Första söndagen i advent: Församlingar börjar pröva det nya kyrkohandboksförslaget.

2013

 • November: Försöksverksamheten avslutas på domssöndagen.

2014

 • Februari: Remisstiden avslutas 1 februari. Remissvaren kategoriseras och analyseras.
 • En sammanställning av remissresultatet presenteras för kyrkostyrelsen i juni 2014.
 • Ett reviderat förslag till ny kyrkohandbok arbetas fram hösten 2015.

2015

 • Mars till augusti 2015: kvalitetsgranskning av ett preliminärt reviderat förslag. Granskningen handlar om teologi, språk och musik. En arbetsgrupp granskar Gudstjänstmusik A och en grupp granskar Gudstjänstmusik B till E. Särskilda seminarier hålls om dopgudstjänsten och konfirmationsgudstjänsten.
 • Hösten 2015 färdigställs ett reviderat förslag. Hit hör en grundlig process med bl.a. korrekturläsning.

2016

 • Det reviderade förslaget går ut på uppföljande remiss 1 januari till 15 maj. Alla församlingar kan svara på remissen och fördjupande frågor ställs till församlingar som prövade förslaget 2012–2013. 
 • En revisionsgrupp inrättas, slutförslags- och referensgrupperna avslutas.
 • Bearbetning och analys av remissvar. Utifrån detta arbetas ett slutförslag fram hösten 2016 och våren 2017.

2017

 • Maj/juni: Ett slutförslag till ny kyrkohandbok behandlas av kyrkostyrelsen för att kunna gå som skrivelse till kyrkomötet.
 • Hösten: Ett slutförslag till ny kyrkohandbok behandlas av kyrkomötet.

2018

 • En ny kyrkohandbok kan tas i bruk i Svenska kyrkan.