Folk är ute på gatan och demonstrerar.
Foto: Camilla Castillo

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vårt påverkansarbete

Det behövs långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Men konkreta lokala projekt och bistånd räcker inte alltid. Med vårt påverkansarbete riktar vi oss till politiska beslutsfattare, men också till makthavare inom myndigheter, företag eller trossamfund.

Act Svenska kyrkan påverkar konkreta beslut, attityder och sociala normer. Som kyrka har vi ett ansvar att stå upp för de mänskliga rättigheterna och använda vår röst för att skapa förändringar för människor som lever i utsatthet. I kyrkliga sammanhang kallas detta för att använda sin profetiska röst.

Nyheter om Act Svenska kyrkans påverkansarbete

Kommentar: Mycket positivt i nya strategin för Myanmar

Publicerad:

Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Myanmar för åren 2024–2026. Act Svenska kyrkan välkomnar bland annat att man lyfter samverkan mellan utvecklingssamarbete och humanitära insatser samt tydligheten om utsattheten för religiösa minoriteter.

Stora förändringar på gång i Sidas stöd till civilsamhällesorganisationer

Publicerad:

Just nu förbereder regeringen och biståndsmyndigheten Sida stora förändringar i modellen för hur Sverige stöder civilsamhällets organisationer i utvecklingsländer. Detta kan få mycket stora konsekvenser för Act Svenska kyrkans partner.

Social trygghet för alla – ny global kampanj

Publicerad:

Idag den 4 oktober lanseras en kampanj för att sätta tryck på Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) att leva upp till sina löften att främja allmänna sociala trygghetssystem.

Styrka att vara kyrka

Kyrkor och andra religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över människors vardag, exempelvis över sociala normer och lagstiftning som påverkar nära relationer. Detta innebär att vi som kyrka har goda förutsättningar att bidra till positiv förändring. 

Den teologiska utgångspunkten för påverkansarbetet är att främja liv och att ta ställning för den som lever i utsatthet. Opinionsbildning och dialog är viktiga metoder i arbetet. Vi samarbetar ofta med andra organisationer och kyrkor i nätverk. Vi strävar också efter att ge människor som är berörda av olika beslut ett utrymme att själva påverka beslutsfattare och utkräva ansvar. 

Samarbete med lokala partner

Påverkansarbetet är en viktig del i arbetet vi gör tillsammans med partnerorganisationer i våra programländer och humanitära program. Det kan till exempel handla om att stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar, använda FN-mekanismer för att försvara religionsfrihet och jämlika medborgarskap, eller om att försvara det demokratiska utrymmet så att lokala civilsamhällesaktörer kan fortsätta göra sina röster hörda.

Debattartiklar

Här kan du läsa Act Svenska kyrkans debattartiklar och repliker.

Möte i konferensrum på kyrkokansliet. Internationella reserensgruppen träffas.

Läs mer om våra påverkansfrågor

Act Svenska kyrkan bedriver påverkansfrågor gentemot beslutsfattare i både Sverige, EU och FN. Som kyrka och biståndsorganisation ser vi att vi har särskilt goda möjligheter att effektivt bidra till positiv förändring inom sju strategiska områden. Vi påverkar både konkreta beslut, attityder och sociala normer.

Någon sitter och arbetar på sin laptop.

Nyhetsbrev internationell utveckling och politik

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av frågor om internationell utvecklingspolitik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete.

Exempel på påverkansarbete i Sverige

  • Act Svenska kyrkan lyfte de globala perspektiven i valrörelsen inför riksdagsvalet 2018. Bland annat genom att skriva egna debattartiklar och delta i civilsamhällesorganisationernas kampanj #hjärtavärlden.
  • Act Svenska kyrkan förvarade ett svenskt bistånd som följer internationella principer, och inte utformas för att gynna Sveriges eller EU:s egna intressen. Act Svenska kyrkan la bland annat fram sex biståndspolitiska förslag till riksdagspartierna.
  • Act Svenska kyrkan har bidragit till att beslutsfattare på Sida och UD fått betydligt större kunskap om vikten av att arbeta med religiösa aktörer för att främja kvinnors rättigheter som en del i den feministiska utrikespolitiken.
  • Tillsammans med kyrkopartner i Guatemala och Tanzania har Act Svenska kyrkan deltagit i framtagandet av Concord-skriften ”Tag Plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”.

Exempel på påverkansarbete globalt

  • Tillsammans med ACT-alliansen och andra religiösa partner har Act Svenska kyrkan deltagit på FN:s högnivåmöten om jämställdhet och SRHR som en motvikt mot de religiösa röster som vill begränsa kvinnors, ungdomars och HBTQI personers rättigheter.
  • Tillsammans med Kyrkornas världsråd och ICAN har Act Svenska kyrkan stöttat FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud, det vill säga den internationella koalition som 2017 fick Nobels fredspris för sitt arbete för förbudet.
  • Act Svenska kyrkan har samordnat ACT-alliansens arbete för klimaträttvisa. Bland annat genom att vara på plats på möten med FN:s klimatkonvention.
  • Act Svenska kyrkan har bidragit till att både Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen lyfter arbetet för social trygghet som en viktig fråga i sina nya strategier.
  • Act Svenska kyrkan har gett ut en serie böcker om synen på sexualitet i olika religioner. Det har gjorts i samarbete med en interreligiös hbtqi-organisation, där majoriteten av medlemmarna är från globala syd. Den andra boken, ”I am Divine, So are You”, var en del av underlaget i Indiens högsta domstol som hösten 2018 avskaffade det nationella förbudet mot homosexualitet.

 

Rapporter från Act Svenska kyrkan

Positionspapper och policy briefs för Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2023

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2023 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2023 Foto: Magdalena Vogt
Trädkronor. Till vänster i bilden syns loggan för Agenda 2030.

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

Den knutna pistolen Non Violence, skapad av den svenska konstnären Carl Fredrik Reuterswärd utanför FN-huset i New York.

Samhällsengagemang och påverkan

Läs om Svenska kyrkans arbete i viktiga samhällsfrågor, ta del av debattartiklar, brev till beslutsfattare och positionspapper. Här finns också mer information om arbetet för fred och försoning, hur Svenska kyrkan påverkar globalt och om hur kristna runt om i världen stöttar varandra.