Foto: Fady Nady, Ariu T&C/IKON

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Så kommer pengarna in

Utan gåvor från enskilda och församlingar och anslag från Sida hade vårt arbete inte varit möjligt. En liten del av kyrkoavgiften går också till Act Svenska kyrkan.

Så kom våra pengar in 2021:

  • 31 % insamlade medel i Sverige
  • 46 % bidrag från framför allt Sida men även EU och Radiohjälpen
  • 23 % anslag från kyrkoavgift/medlemsavgift 

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Svenska kyrkan är en så kallad ramorganisation och strategisk partner till Sida.

Vi rapporterar alla insatser till Sidas öppna databas Openaid fyra gånger per år. Databasen är öppen för allmänheten.

Vi får också del av medel från EU och Radiohjälpen.

Core Humanitarian Standard (CHS)

The Core Humanitarian Standard (CHS) innefattar nio åtaganden som humanitära och biståndsorganisationer ska följa för att garantera ansvar kvalitet och effektivitet. Act Svenska kyrkan är medlem i CHS alliansen och vår efterlevnad av CHS standarden verifieras regelbundet genom oberoende granskning. Granskningen utförs av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI) som är en självständig tredjepartsorganisation som kvalitetssäkrar humanitära insatser internationellt.

CHS Alliance member logo

Vårt åtagande till CHS standarden innebär bland annat att vi måste:

  • Hålla vad vi lovar gentemot våra samarbetspartner, våra givare och framförallt gentemot de människor i utsatthet som finns med i projekten.
  • Följa riktlinjer för att säkra transparens, öppenhet, och kvalitet i vår verksamhet, samt se till att personalen har den kompetens som behövs för att effektiv utföra sitt arbete.
  • Ta fullt ansvar för att vår personal följer vår uppförande kod.
  • Vara en lärande organisation och ständigt sträva efter att förbättra kvaliteten i verksamheten och öka ansvarstagandet gentemot våra samarbetspartner, de människor som projekten berör, givare frivilligt engagerade och allmänheten.
  • Bjuda in delaktighet och göra det möjligt för berörda i alla led att framföra klagomål på verksamheten.

Medlem i Giva Sverige

Act Svenska kyrkan är medlem i Giva Sverige som är branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar med kvalitetssäkring, utbildning samt intressepolitik med fokus på etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer.

Logotype Tryggt givande
De medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”.

Märkningen tryggt givande innebär att du som givare kan vara trygg med att din gåva till Act Svenska kyrkan förvaltas på bästa sätt. Att vi ber om gåvan på ett bra sätt, har god ordning på ekonomi och styrning samt använder pengarna till de ändamål som gåvorna är avsedda för. Samt att verksamheten årligen utvärderas för att se att effekten blir den bästa.

Giva Sveriges Kvalitetskod omfattar fyra delar: etik, effektrapportering, ekonomisk redovisning och intern kontroll & styrning.

Rapportering till Svensk insamlingskontroll

Act Svenska kyrkan rapporterar årligen till Svensk insamlingskontroll som i givarens intresse granskar att insamlade medel används till rätt ändamål.  Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto, som är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer.  

Två kvinnor skördar potatis.

Så hanteras din gåva

Act Svenska kyrkan kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige. Det garanterar att dina pengar används på rätt sätt.

Händer som håller i pengar.

Så arbetar vi för att motverka korruption

Styrkan i Act Svenska kyrkans arbete är nära och långa relationer, utan mellanhänder, med de partner som hanterar biståndet. På så sätt minskar vi risken för korruption och förskingring.

En låda med texten Boite a suggetions - förslagslåda sitter på en väg, i bakgrunden syns ett skjul.

Lämna synpunkter och klagomål

För att kunna ta vårt ansvar tar Act Svenska kyrkan gärna emot synpunkter och klagomål på vårt arbete. Både från dig som ger och dig som tar emot.

Dokument för kvalitetssäkring

Quality and accountability

Läs mer om hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete på engelska. Här kan du även läsa om de åtaganden som humanitära och biståndsorganisationer ska följa för att garantera ansvar kvalitet och effektivitet.