Liten flicka med uppsatt hår på en strand.
Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Testamentera till Act Svenska kyrkan

Vill du låta ditt arv rädda liv och bli till trygghet för de som lever under förtryck och utsatthet? En testamentsgåva är ett sätt att förändra framtiden.

En testamentsgåva gör världen lite bättre

Vi lever alla under samma himmel men verkligheten ser olika ut. Din testamentsgåva räddar liv, ger trygghet, skapar fred, rättvisa och möjlighet för många människor att bygga en bättre framtid. Genom din gåva, stor som liten, lämnar du ett arv som gör världen lite bättre. Vi vill att du ska vara trygg i valet att skriva testamente till oss. Vi ser till att din gåva ger nytt hopp, styrka och riktiga förutsättningar så att fler barn och vuxna ska få leva värdiga liv. Ge en gåva med kärlek och kraft att förändra.

Så här skriver du testamente

När du ska upprätta ett testamente rekommenderar vi att du rådgör med en sakkunnig jurist eller advokat, exempelvis via en bank, begravningsbyrå eller juridisk byrå. De kan ge vägledning och stöd för att undvika att testamentet innehåller oklarheter som gör att testamentet kan förklaras ogiltigt. 

Du kan välja att ge hela kvarlåtenskapen eller en viss summa pengar, ett föremål eller annan ägodel som konst, mark eller fastighet. Den egendom, de värdepapper och värdesaker vi ärver säljs skattefritt. Act Svenska kyrkan har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Insamlingsorganisationer som Act Svenska kyrkan är kapitalvinstskattebefriade vid försäljning av fastighet eller värdepapper.

Testamentera fastighet eller värdepapper

Om du vill testamentera en fastighet eller värdepapper är det viktigt vilken formulering du använder dig av i ditt testamente. Om du vill att Act Svenska kyrkan ska kunna dra nytta av sin skattebefrielse är det viktigt att detta anges uttryckligen i testamentet, framför allt om du skriver ett testamente som innebär att både privatpersoner (till exempel dina släktingar) och Act Svenska kyrkan ska ärva dig. Om du vill testamentera en fastighet till oss blir gåvan större om din egendom skiftas i sin helhet till oss och inte säljs av dödsboet. 

Juridiskt namn och organisationsnummer

Vill du testamentera till Act Svenska kyrkan är det viktigt att uppge det juridiska namnet och organisationsnumret. Om du vill skriva in oss som förmånstagare i ditt testamente skriver du på följande sätt: 

Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, till förmån för Act Svenska kyrkan. 

Vittnen

Testamentet ska undertecknas och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Det ska framgå att de förstår att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara nära släkt med testator eller arvtagare. Förvara testamentet på en säker plats, gärna hos en byrå med testamentsbevakning. Det säkerställer att dina önskemål kommer att tillvaratas i samband med din bortgång. 

Beställ informationsmaterial om testamente

Jag vill beställa en broschyr om testamente kostnadsfritt

Skriv in din fullständiga adress med gatuadress, postnummer och ort.

När du gett en gåva eller beställer material sparar vi dina uppgifter. Det gör vi för att kunna kommunicera med dig. Vi hanterar informationen på ett säkert sätt och lämnar inte ut den till utomstående part. Läs mer om hur dina uppgifter hanteras.

Vanliga frågor och svar om testamenten

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar rörande testamenten.

Då en person avlidit ska en bouppteckning förrättas. Syftet med bouppteckningen är att fastställa vilka som är dödsbodelägare samt att gå igenom vilka tillgångar och skulder som den avlidna hade per dödsdagen. Om det finns ett testamente där det stadgas att Act Svenska kyrkan ska ärva allt eller en viss andel av den avlidnas kvarlåtenskap, innebär det att Act Svenska kyrkan blir dödsboägare och ska kallas till bouppteckningen. Ofta är det den avlidnas närmaste anhöriga som ordnar med att anlita någon som förrättar bouppteckningen, som i sin tur informerar Act Svenska kyrkan om att det finns ett testamente som medför att Act Svenska kyrkan blivit dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som gemensamt förvaltar dödsboet och har ansvar för att räkningar betalas, abonnemang sägs upp med mera. För det fall att den avlidna i testamente, eller på annat sätt under sin livstid, inte uttryckt några specifika önskemål om hur dödsboet ska förvaltas finns möjlighet för dödsbodelägarna att gemensamt komma överens om ifall någon av parterna ska förvalta dödsboet eller om någon extern part (exempelvis bouppteckningsförrättaren) ska anlitas för detta. 

Om du vill skriva in Act Svenska kyrkan som förmånstagare i ditt testamente är det viktigt att uppge det juridiska namnet och organisationsnumret. Skriv på följande sätt:  

Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, till förmån för Act Svenska kyrkan. 

Om man har sitt testamente för förvaring hos en begravningsbyrå eller juridisk byrå som erbjuder testamentsbevakning, så innebär det att byrån får vetskap om när någon som har ett testamente förvarat hos dem går bort. Därefter kommer Act Svenska kyrkan att kontaktas och därigenom kunna bevaka vår rätt i dödsboet. 

Om ett originaltestamente har förvarats i hemmet så gäller det att den som i ett första skede tar hand om hemmet – oftast de närmast anhöriga – hittar testamentet och tar med det till den som ska förrätta bouppteckningen.

Inför att en bouppteckning ska förrättas ska alltid bankfack som tillhörde den avlidna inventeras. Det går till på så sätt att någon som representerar dödsboet besöker den aktuella banken. Där görs en inventering tillsammans med en bankanställd som upprättar en lista över de saker som finns i bankfacket. För det fall där det finns ett originaltestamente i bankfacket brukar banken tillhandahålla vidimerade kopior som kan användas i samband med bouppteckningen.

Vi bevakar vår rätt i samband med bouppteckningen. Vi har också kontinuerlig kontakt med den som förvaltar dödsboet, vilket kan vara samma person som har hand om bouppteckningen eller någon närstående till den avlidna.

Vi rekommenderar att man inte anger ett specifikt ändamål så att gåvan kan användas där den behövs mest och gör mest nytta. Om gåvan märks specifikt till ett land eller ett område vi inte längre arbetar med, kan vi tyvärr tvingas tacka nej till gåvan eftersom vi ansvarar för att uppfylla den avlidnas vilja. Om det finns ett område som ligger dig extra varmt om hjärtat rekommenderas att du skriver att du önskar att gåvan används till detta område/verksamhet i första hand men att du även anger vad som ska ske ifall din önskan inte går att uppfylla. Det kan du exempelvis göra genom att skriva ett tillägg om att testamentsgåvan i andra hand ska tillfalla Act Svenska kyrkans verksamhet i stort.

Efter bouppteckningsförrättningen ska bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Detta brukar ta någon månad. Efter att bouppteckningen är registrerad kan tillgångarna efter den avlidna skiftas ut. Om Act Svenska kyrkan är ensam dödsbodelägare så kan detta ske direkt. Om det däremot är flera dödsbodelägare så måste en arvskifteshandling upprättas där samtliga dödsbodelägare kommer överens om hur de specifika tillgångarna som finns i dödsboet ska fördelas.

Om det är flera dödsbodelägare måste alla komma överens om vad som ska ske med en fastighet, såtillvida det inte finns något specifikt skrivet om detta i testamentet. För det fall att Act Svenska kyrkan är ensam dödsbodelägare kommer vi att överta fastigheten oskiftat, vilket är till fördel eftersom Act Svenska kyrkan är skattebefriade. När fastigheten väl är skiftad till Act Svenska kyrkan så försöker vi att med hjälp av mäklare att sälja fastigheten till marknadsvärde. 

Eftersom Act Svenska kyrkan är skattebefriad försöker vi tillse att värdepapper alltid överförs oskiftat till oss, det betyder att det blir mer pengar som kan komma vår verksamhet tillgodo. För att säkerställa att vi kan överta värdepapper oskiftat är det en fördel, om det är flera som ska ärva, att det framgår tydligt av testamentet att man önskar att vi ska kunna dra nytta av vår skattebefrielse.

Vi försöker alltid att på bästa sätt omhänderta det lösöre som finns i dödsboet. Lösöret värderas och det som har ett ekonomiskt värde säljs med hjälp av till exempel en auktionsfirma. Sådant lösöre som inte har något större ekonomiskt värde brukar skänkas till någon hjälporganisation som verkar på den ort där den avlidna bodde. För det fall att testatorn gett uttryck för hur lösöret ska tas om hand så tillvaratar vi dennes önskemål i så stor utsträckning som möjligt.

Om inget finns angivet i testamentet ser vi till att gravvård ordnas i samband med boutredningen. Vi tillser att det finns en gravskötsel ordnad för framtiden och att dödsboet bekostar en garanterad skötseltid av upp till 15 år, räknat från dödsfallet, genom att avräkningsavtal upprättas med kyrkogårdsförvaltningen. Om en löpande gravskötsel redan finns sedan tidigare men medlen där inte räcker till för framtida behov föreslår vi att dödsboet ingår ett avräkningsavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Detta innebär att medlen från det tidigare gravskötselavtalet lyfts in i ett nytt avtal för den önskade perioden.

Kontakta en testamentshandläggare

Har du frågor om att skriva testamente eller vill veta mer om vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss.

Har du några frågor?

Kontakta gärna Givarservice! Ordinarie öppettider: Helgfri måndag - fredag, klockan 9.00-12.00. Telefonnummer: 010-181 93 00

Tre kvinnor som vandrar på en väg. Alla tre ser glada ut.

Möt människorna

Act Svenska kyrkans arbete sker alltid med människan i fokus. I Act Svenska kyrkans bloggar möter ni människorna som fått ta del av utvecklingsarbetet, utbildningarna, förändringarna och gåvorna som gjort skillnad.

Två kvinnor som pratar med varandra.

Det här gör vi

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Någon sitter och arbetar på sin laptop.

Personuppgifter (GDPR)

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du ger en gåva eller på annat sätt kommer i kontakt med Act Svenska kyrkan.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.