Personuppgifter (GDPR)

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du ger en gåva eller på annat sätt kommer i kontakt med Act Svenska kyrkan. Här redogörs för vilka personuppgifter som hanteras och vilka rättigheter du har.

Act Svenska kyrkan, är en del av Svenska kyrkan och det är Trossamfundet Svenska kyrkan (org nr 252002-6135) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.  

Juridiskt sett består Svenska kyrkan av flera olika enheter, som bland annat kyrkokansliet, stift, pastorat och församlingar. Varje enhet ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Information om hur Svenska kyrkan på nationell nivå behandlar personuppgifter finns att läsa på svenskakyrkan.se/personuppgifter. Vill du veta hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter ska du kontakta församlingen.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) stärker dina rättigheter och hjälper dig att ta kontrollen över hur dina personuppgifter används. Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning som hänvisar till dataskyddsförordningen (2016/679) och nationella implementeringar. 

Act Svenska kyrkans behandling av personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om hur Act Svenska kyrkan behandlar personuppgifter kopplat till de delar som är specifika för biståndsorganisationen.

Användningen av kakor

Som en del av vår personuppgiftsbehandling använder vi kakor (cookies) och spårtekniker för att göra din upplevelse av Act Svenska kyrkans webbplats bättre. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera tillfredsställande medan andra kan väljas bort. Valbart är t.ex. möjligheten att de inbäddad video från externa källor och inbäddning av flöden från sociala medier. 

Hos Svenskakyrkan.se kan du läsa mer om vad en kaka är och vilka kakor som sparas. Kakor behövs för att uppfylla några av de ändamål som beskrivs på denna sida.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften endast får lagras.  

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontakta oss i så fall på givarservice@svenskakyrkan.se, 010-18 19 300 eller på adressen Act Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala.

Det går också bra att kontakta kyrkostyrelsens dataskyddsombud på e-postadressen kyrkokansliet.datsskyddsombud@svenskakyrkan.se.  

Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY). 

Personuppgifter för givare till Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan verkar för att världen ska vara en plats där alla människor kan leva i trygghet. Våld, krig, förtryck, fattigdom och hunger drabbar miljontals människor varje dag.

Som givare är du med och bidrar till att Act Svenska kyrkan kan fortsätta att förbättra livet för utsatta människor. För att kunna bedriva denna verksamhet effektivt måste vi behandla personuppgifter. 

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om stifts- och församlingstillhörighet, önskemål om tackbrev och andra utskick, belopp samt de gåvor som du skänkt. Vi behandlar även uppgifter om autogiron och deltagande i kampanjer. 

Uppgifterna kommer från dig som givare, exempelvis i samband med en gåva. De kan också hämtas från folkbokföringen eller från Svenska kyrkans medlemsregister. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din gåva och för att kommunicera med dig som givare. Vi lagrar även dina personuppgifter för att kunna kontrollera vilka projekt du som givare skänkt pengar till och vad pengarna gått till. 

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Vi vill säkerställa att vi alltid kommunicerar med rätt person. För givare under 18 år behandlar vi personnummer för att exkludera gruppen från framtida utskick som innehåller gåvouppmaningar. 

Vi sparar personuppgifter om personer som är anställda och förtroendevalda för att kunna kommunicera med dem om deras uppdrag inom ramen för vår biståndsverksamhet. 

De personuppgifter som är kopplade direkt till gåvotransaktionen behandlas för att fullgöra avtalet med dig som givare. Vidare kommunikation, så som information om kommande kampanjer, grundar vi på vårt intresse av att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet, som vi också uppfattar kan vara intressant för dig. 

Vi behandlar även gåvouppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med bokföringslagen (1999:1078)

Dina uppgifter, som givare, skyddas av sekretess enligt kyrkoordningen 54 kap. 3 §, som förbjuder Svenska kyrkan att lämna ut uppgifter om givare om dessa kan lida men av utlämnandet. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut de personuppgifter som samlats in. 

Vi kan däremot komma att lämna ut personuppgifter till företag som behandlar personuppgifter för Svenska kyrkans räkning. Exempel är tryckeri och telemarketingbyrå och syftet är i så fall att kommunicera med dig. 

Våra leverantörer binds av sekretess för uppgifterna och de får inte behålla personuppgifter längre än som krävs för att fullgöra det aktuella avtalet.   

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. 

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip.

Personuppgifter i samband med namninsamling

När du skriver under en namninsamling hos Act Svenska kyrkan är du med och gör skillnad. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter som vi samlar in hanteras i samband med din underskrift. 

Vi behandlar de personuppgifter som du skickar in till oss i samband med att du skriver under namninsamlingen. Uppgifterna är förnamn, efternamn och e-postadress. 

Vi behandlar personuppgifterna för att genom namninsamling påverka beslutsfattare och makthavare i den eller de samhällsfrågor som namninsamlingen handlar om. Din e-postadress används i syfte att säkerställa att varje underskrift är unik. 

Personuppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att genomföra namninsamlingen. 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilket framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. 

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut personuppgifter. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de myndigheter som efterfrågar dem.   

Vi delar dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. 

Svenska kyrkan är i vissa fall skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i sådana fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Om sådan skyldighet att spara dina personuppgifter avseende namninsamlingen inte föreligger, kommer vi inte att spara personuppgifterna längre än maximalt tre (3) månader efter avslutad underskriftsperiod. 

Personuppgifter i bild-, film- och ljudfiler 

Att medverka i bild-, film och ljudmaterial för Act Svenska kyrkan ska kännas tryggt. Vi värnar om att du får rätt information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad som räknas som känsliga personuppgifter och vilka rättigheter du har så att du kan välja att ge ditt samtycke eller avstå. Utan en laglig grund såsom exempelvis samtycke får vi inte använda bild-, film- eller ljudmaterial där du medverkar.

Vi behandlar personuppgifter direkt från dig eller från tredje part. Uppgifter som behandlas är bild-, film- och ljudupptagningar. Vi behandlar även uppgifter som finns med i de samtyckesblanketter som undertecknas vid materialinhämtningen. Dessa uppgifter är: namn och kontaktuppgifter. 

För att bjuda in människor att delta i insamlingskampanjer, event och att informera om Act Svenska kyrkan och våra partners arbete för utveckling och humanitärt arbete, aktion och påverkan. Publicering kan komma att ske till exempel i bloggar och på webbplatser drivna av Act Svenska kyrkan samt i sociala medier. Även publicering av rörliga bilder kan förekomma via webbplats. Vi vill kunna sprida materialet via
broschyrer, affischer och liknande trycksaker. Vi vill även kunna sprida materialet i information om
vårt internationella arbete för att samla in pengar till våra samarbetspartner runt om i världen, och vid
till exempel evenemang där vi tar inträde. Vi vill kunna publicera namn tillsammans med materialet.

 • När vi samlar in material där ansiktet tydligt syns använder vi oss av den lagliga grunden samtycke. 
 • När vi samlar in material där det inte är lika enkelt att identifiera personen i materialet behandlar vi materialet med stöd av vårt berättigade intresse. Vi bedömer att det är svårt att identifiera personerna eftersom ansiktet inte syns, bilden är tagen på avstånd eller det inte finns några särskiljande drag eller kännetecken som kan identifiera personen. Vi har då bedömt att vårt intresse av att behandla uppgifter om personen väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär. 
 • I samband med kampanjer under tiden för coronakrisen så behandlar vi också material där ansikten syns tydligt med stöd av vårt berättigade intresse. Vi kommer i samband med detta inte behandla material där s.k. känsliga personuppgifter, så som religiös övertygelse, framgår.

Vi delar dina personuppgifter med tryckerier, IT-tjänsteleverantörer, telemarketingleverantör, postföretag, reklambyråer, mediabyråer och analysföretag som tillhandahåller tjänster och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. 

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.  

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut uppgifter. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de myndigheter som efterfrågar dem, t.ex. till polisen. 

Uppgifterna kommer att sparas i fem (5) år från det att materialet samlades in. Vi sparar bland annat även personuppgifter enligt de regler om arkiv som fastställs i lagen om Svenska kyrkan. Detta innebär till exempel att efter att användningstiden för uppgifterna har löpt ut bevaras dessa i Svenska kyrkans arkiv. 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig som registrerad ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som hanteras, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade. Nedan kan du läsa en sammanfattning kring vilka rättigheterna är och hur du utövar dem.

Mer information finns att läsa hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du har rätt att få veta ifall personuppgifter om dig behandlas eller inte. Om personuppgifter om dig behandlas har du rätt att få tillgång till personuppgifterna och information om bland annat:

 • Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • Vad personuppgifterna används till (ändamålet)
 • Hur länge uppgifterna sparas
 • Varifrån uppgifterna kommer
 • Om uppgifterna har delats med någon annan 

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.  

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Rätten till radering gäller bland annat när:

 • Dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för 
  Du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • Du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det kan till exempel gälla:

 • Under den period du bestrider personuppgifternas korrekthet
 • Om du invänt mot en behandling och väntar på en utredning av om Svenska kyrkans berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.  

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.

Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Svenska kyrkan.

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Som registrerad kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om Svenska kyrkan inte kan visa att det finns berättigande skäl att fortsätta behandla uppgiften måste vi upphöra med behandlingen.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direktmarknadsföringssyften.

Om du har samtyckt till att Svenska kyrkan får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.